Успение пресвятой богородицы википедия

Для наших читателей: успение пресвятой богородицы википедия с подробным описанием из различных источников.

Эта статья — о церковном праздновании. О славянской обрядности см. 

Обжинки

.

Успе́ние Пресвято́й Богоро́дицы (др.-греч. Κοίμηση τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, церк.-слав. Ѹ҆спе́нїе прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ прⷭ҇нод҃вы мр҃і́и, Успение Пресвятой Влады́чицы на́шей Богородицы и Присноде́вы Мари́и; лат. Dormitio sanctae Dei genitricis Mariae — Успение свято́й Богоматери Марии) — праздник православной и католической церквей, посвящённый воспоминанию смерти (успения) Божией Матери. В православии принадлежит к числу двунадесятых. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь, старообрядцы и некоторые иные празднуют Успение 15 (28) августа по юлианскому календарю (в XX—XXI веках 15 августа по юлианскому календарю соответствует 28 августа по григорианскому). Католическая церковь празднует Успение 15 августа по григорианскому календарю; Константинопольская, Элладская и ряд иных поместных православных церквей — 15 августа по новоюлианскому календарю, совпадающему с григорианским до XXIX века.

Новозаветная история

Канонические тексты не сообщают о времени и обстоятельствах кончины и погребения Богородицы. Согласно Новому Завету, распятый Христос усыновляет Богородице ближайшего ученика — апостола Иоанна, который с этого момента «взял Её к себе» (Ин. 19:25-27) на своё попечение. Она пребывала со всеми апостолами в молитве (Деян. 1:14) и в день Пятидесятницы, как и они, получила дар Святого Духа (Деян. 2:1-14).

Апокрифы

Святитель Епифаний Кипрский, по происхождению еврей, уроженец Финикии, принявший христианство в зрелом возрасте и проживший уже будучи монахом более 20 лет в Палестине с 335—340 по 362 год, во второй половине IV века в «Панарионе» (374/5 — 376/7 года), в главе «Против антидикомариамитов» писал:

А если некоторые думают, что мы ошибаемся, то пусть исследуют Писания, и не найдут сведений ни о смерти Марии, ни о том, умерла ли она, ни о том, что не умерла, ни о том, погребена ли она, ни о том, что не погребена. И когда Иоанн предпринял путешествие по Азии, то также нигде не говорится, чтобы он вел с собою святую Деву, но Писание просто умолчало об этом по чрезвычайности чуда, чтобы не привести в изумление разум человеческий… Ибо Писание стоит выше ума человеческого и оставило то неизвестным, так как Дева была сосуд честный и превосходнейший, дабы не остался кто-либо в предположении чего-либо плотского о ней. И так умерла ли она и погребена ли, мы не знаем, но она пребыла чуждою плотского совокупления.

О событиях Успения и погребения Богородицы известно из поздних апокрифов: «Сказание об Успении Богородицы» Псевдо-Иоанна Богослова (конец V, или начало VI века), сирийский апокриф «Исход Марии Девы» Псевдо-Мелитона Сардийского (конец V, или начало VI века), «Письмо Псевдо-Дионисия Ареопагита к Титу», «Слове Иоанна, архиепископа Солунского» (VII век), «коптское сказание об исходе» (VII век), «латинское сказание об исходе „W“» (VII век), «армянское сказание об исходе» (VII век), «сказание Псевдо-Иосифа Аримафейского» (VII век), «История Евфимия» (VII век). Один из таких апокрифов помещён в «Истории Церкви» Никифора Ксанфопула. Перечисленные апокрифы отличаются друг от друга содержанием. Известно не менее 70 различных апокрифов, написанных на самых разных языках (греческий, сирийский, коптский, латинский, ирландский, армянский, арабский, эфиопский, грузинский, славянский).

История праздника

Погребение Богородицы (Дуччо, Маэста, деталь)

В отличие от празднования мучеников в христианской церкви праздники в честь Девы Марии более позднего происхождения. Для их появления необходимо было позднейшее богословское углубление в догмат воплощения для защиты от посягательства еретиков на достоинство Богоматери, что произошло только в V веке (Эфесский собор в 431 году и Халкидонский собор в 451 году). Только после этого христианская церковь обратила внимание на личность Марии. В похвальной речи Феодора Петрского преподобному Феодосию Великому (около 530 года) говорится, что в палестинских монастырях ежегодно с большой торжественностью совершается память Богородицы, о собственно празднике Успения в греческой Церкви достоверные известия начинаются лишь с конца VI века. Как свидетельствует Никифор Каллист Ксанфопул в «Истории Церкви», император Маврикий (конец VI века) издал эдикт, в котором установил дату празднования Успения Богородицы — 15 августа в благодарность за победу, одержанную над персами. Михаил Скабалланович приводит два варианта, либо тогда праздник стал общецерковным (общеимперским), либо император перенёс праздник с 18 января на 15 августа.

Дата празднования 15 августа была выбрана не случайно. Ранее, как свидетельствует армянский лекционарий V века (сохранивший древнюю литургическую практику Иерусалимской церкви), этот день отмечался под названием: «Исполнение Марией Богородицей правила на второй миле от Вифлеема», связанный с событием, описанным в Евангелии от Луки (2:1-7), исполняя повеление императора Августа о переписи, Иосиф с беременной Мариею из Назарета идут в Вифлеем, однако для них не было место в гостинице, по этой причине когда Иисус Христос родился, то он был положен в яслях для скота. В Иерусалимском лекционарии VII — начало VIII века (сохранившейся в грузинском переводе) 15 августа уже отмечался как «В Гефсимании в постройке царя Маврикия, память Богородицы», при этом указан тропарь глас 6, посвященный Успению Марии: «Егда преставилася еси» (по-русски: «Когда умерла»).

В латинских церквях свидетельства о празднования Успения до VIII века очень редкие, и этот праздник не был общераспространённым. От VII века сохранилось только одно свидетельство существования праздника Успения — постановление папы Римского Сергия (687—701): «в дни Благовещения, Рождества и Успения (Dormitionis) Преславной Марии» литания выходила от (храма) св. Адриана и до св. Марии встречал её народ”. В Риме праздник под названием «Dormitio Beatae Virginis» («успение блаженной Марии»), заимствован из Константинополя. В латинских манускриптах дата Успения испытывает колебания между январем и августом. В Псевдо-иеронимовом мартирологе VIII века (en:Martyrologium Hieronymianum) существовали две даты, связанные с успением Марии, — 18 января «Depositio Веаtае Mariae» («кончина блаженной Марии»), а 14 августа — «Assumptio» («взятие на небо»). В Мартирологе Узуарда IX века (en:Martyrology of Usuard) и в Мартирологе Адона IX века уже один праздник Успение — 15 августа.

У части христиан праздник Успения был связан с Богоявлением, у несториан праздник «Пресвятой Марии» тотчас по Рождестве Христовом; в коптском календаре VII века 16 января (вскоре по отдании Богоявления) «рождение Госпожи Марии», в календаре IX века 16 января — «смерть и воскресение Богородицы».

Наиболее ранее упоминание о событии успения Марии среди авторов, подписавшихся собственным именем, — у Григория Турского (конец VI века) в сочинении «О славе мучеников» (лат. «De gloria martyrum»), пересказавшего апокриф «Псевдо-Мелитона Сардийского»:

Предание

Материалы для агиографии, гимнографии и иконографии Марии, описывающие подробные обстоятельства кончины Богородицы взяты из апокрифов, перечисленных выше.

Явление архангела

К моменту своей смерти Богородица проживала в Иерусалиме, посещала для молитв Голгофу и Гроб Господень. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, сообщивший, что через три дня она «отойдёт ко Христу Богу». Успокаивая Марию, чтобы она была готова к своему смертному часу, архангел возвестил ей:

В ознаменование своих слов архангел вручил Богородице ветвь райского древа (Димитрий Ростовский уточняет, что это была ветвь от финиковой пальмы), указав нести её перед гробом Богородицы при погребении.

О полученном от ангела известии Дева Мария сообщила Иосифу Аримафейскому. Желая видеть перед смертью апостолов, она обратилась с молитвой к Богу, и «по повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной Апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия». Простившись со всеми близкими и сделав распоряжение относительно своего имущества, Богородица приготовилась к смерти.

Внезапно в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, — сам Царь славы Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери.

После этого Дева Мария мирно скончалась.

Погребение

Погребение Богородицы апостолы совершили в гробнице, где были упокоены её родители Иоаким и Анна и супруг Иосиф Обручник. Пречистое тело Девы Марии торжественной процессией несли на одре через Иерусалим, о чём доложили первосвященникам. Направленная ими стража не смогла разогнать процессию благодаря чуду: «облачный круг, плывший по воздуху, спустился на землю и точно стеною окружил как святых Апостолов, так и остальных христиан». Проходивший мимо процессии первосвященник Афония попытался опрокинуть одр, но его руки были отсечены невидимой силой. После раскаяния он получил исцеление и исповедал себя христианином. После погребения апостолы закрыли вход в пещеру камнем и удалились.

Вознесение Богоматери на Небо

Греческая версия апокрифа «Cказание об успении Святой Богородицы» упоминает, что тело Богородицы поместилось в рай. Одна из версий латинского апокрифа «Переход Марии» («лат. Transitus Mariae») содержит дополнительные подробности, связанные с вознесением Божией Матери. В нём упоминается, что в погребении Богородицы не участвовал апостол Фома. Он был перенесен в Иерусалим из Индии после погребения Божией Матери и утверждал, что тела Богородицы нет во гробе. Когда апостолы открыли гробницу, чтобы он мог убедиться в погребении Божией Матери, тела Богородицы там не оказалось. Тогда Фома рассказал, что ему было явлено как Богородица возносится на небо и просил, чтобы Она дала ему Своё благословение. Тогда Богородица сбросила ему Свой пояс, которым была опоясана. Камень, на который, как утверждается, упал пояс, находится на территории русского Гефсиманского монастыря святой Марии Магдалины на Елеонской горе.

В Минологии Василия II (конец X века) и в Синаксаре Константинопольской церкви (X век) рассказ о воскресении и вознесении Марии отсутствует; в них рассказывается о том, что по просьбе Фомы, которого не было на погребении Марии, апостолы открыли гроб на третий день. В нём не оказалось тела Марии, а была только её одежда, и поясняется, что Бог перенёс тело своей матери в место которое он сам знает. Синаксарь дополняет этот рассказ, сообщая о том, что одежды Марии, которые были найдены в пустом гробе, были перенесены впоследствии во Влахернский храм.

Рассказ об отсутствии тела Богородицы во гробе вошёл в Жития святых святителя Димитрия Ростовского:

…когда святые Апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, — остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание; святые Апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы?

Согласно Димитрию Ростовскому, в этот день вечером за трапезой апостолам явилась на воздухе Богородица в окружении ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь! — ибо Я с вами во все дни».

Картина

Рафаэля

содержит сюжет успения и коронования

Согласно протоиерею Владимиру Сорокину и П. Ю. Малкову, Православная Церковь сохраняет предание, что Богородица была воскрешена силой Божией на 3-й день после Своего Успения и взошла (была вознесена) на Небо с душой и телом. Иоанн Дамаскин (VII—VIII век) в похвальных словах на Успение Богородицы цитирует апокриф «История Евфимия» (VII век), и на его основании пишет: «узнаем необычайную тайну, как тело Богоматери было отнято у земли, вознесено и взято на Небо». Учение о том, что Богородица была взята на Небо с душой и телом разделяли, жившие в более позднее время, авторы: Димитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Игнатий Брянчанинов, Филарет Московский. Содержание апокрифа «Cказание об успении Святой Богородицы» вошло в богослужебную практику Православной церкви.

В кондаке праздника Успения сообщается: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в ходатайствах надежду непоколебимую гроб и смертность не удержали», в неуставном чине погребения Божией Матери, совершаемый в отдельных православных храмах, как правило, на третий день после праздника Успения приведено: «Честное тело Пресвятой Девы тления во гробе не уведе: но Она с телом прешла от земли к небеси», «из гроба тридневно восставшая Дево, якоже и Господь».

Католическая традиция особо выделяет Вознесение Богоматери и последовавшее затем Её коронование. Католическая церковь признаёт Вознесение Божией Матери с душой и телом догматом. Точка зрения Православной церкви по этому вопросу до настоящего времени чётко не сформулирована и недостаточно разработана. По мнению протоиерея Валентина Васечко, до настоящего времени Православная церковь не признает догмата о взятии Богоматери в небесную славу с душой и телом, так как, в том числе не признает теорию догматического развития.

Богослужебное почитание

Православная церковь

В православии праздник относится к числу двунадесятых праздников и имеет 1 день предпразднства и 8 дней попразднства. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост с 1 (14) августа по 14 (27) августа включительно, являющийся наиболее строгим после Великого поста. В VIII веке Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин написали два канона этого праздника. Императору Льву Премудрому принадлежит (или приписывается) одна стихира в службе праздника, надписанная «Византиево», а также одна стихира на попразднство (16 августа).

В некоторых местах ради особого чествования праздника совершается особая Служба погребению Богоматери (особенно торжественно — в Иерусалиме, в Гефсимании в гробнице Богородицы). Данная служба известна по рукописям XV века и совершается по подобию службы утрени Великой Субботы. В XVI веке данная служба была очень распространённой в Русской Церкви, но в XIX веке уже была практически забыта и совершалась лишь в немногих местах. В настоящее время Чин погребения Богоматери совершается во многих кафедральных и приходских храмах на 2-й или 3-й день праздника. Богослужение начинается всенощным бдением, на великом славословии духовенство выходит к лежащей посреди храма плащанице с изображением Богородицы; совершается её каждение, а затем обнесение плащаницы вокруг храма. После этого совершается помазание верующих елеем, читаются ектении и отпуст.

Тропарь глас 1 (Ἦχος α’) Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Mήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́, во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице; преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша. При родах Ты сохранила девство, при успении Ты не оставила мира, Богородица; Ты преставилась к жизни, будучи Матерью Жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши.
Кондак глас 2 (Ἦχος β’) Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον. В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу и в предста́тельствах непрело́жное Упова́ние гроб и умервщле́ние не удержа́ста: я́коже бо Живота́ Ма́терь к животу́ преста́ви во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную. Богородицу, непрестанно молящуюся и в ходатайствах надежду непоколебимую, не удержали гроб и смерть; ибо Её как Мать Жизни привёл к жизни , Поселившийся в Её вечно девственной утробе.
Задостойник глас 1 (Ἦχος α’) Припев 1-й: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

Припев 2-й: Ἄγγελοι τὴν Κοίμησιν τῆς Παρθένου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ Παρθένος ἀπαίρει, ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω.

Ирмос 9-й песни канона: Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τὸκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου

Припев 1-й: Ро́ди вси блажи́м Тя, еди́ную Богоро́дицу.

Припев 2-й: А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася: ка́ко Де́ва восхо́дит от земли́ на не́бо.

Побежда́ются естества́ уста́вы, в Те́бе, Де́во Чи́стая: де́вствует бо рождество́, и живо́т предобруча́ет смерть: по рождестве́ Де́ва, и по сме́рти жива́, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Поколения все прославляем Тебя, единую Богородицу.

Ангелы, увидев Успение Пречистой, удивились, как Девственная восходит от земли на небо.

Побеждаются законы природы на Тебе, Дева Чистая: рождение остаётся девственным и смерть обручается с жизнью; по рождении пребывая Девою и по смерти живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твоё.

Иконография Успения

На иконах Успения Пресвятой Богородицы изображена Дева Мария, лежащая на смертном одре. У головы и у ног Её стоят апостолы и другие святые. В центре чуть сзади над одром — Сошедший с Небес Иисус Христос, принимающий на Свои руки пречистую душу Своей Матери. Эта Душа изображается в виде новорождённого младенца, окутанного белыми пеленами — образ того, что смерть каждого человека в Православии мыслится как рождение в Вечную жизнь.

Католическая церковь

Католики в праздник Успения прославляют Богоматерь, представшую как царица на престоле по правую руку от Сына, принявшую под покровительство род человеческий и ходатайствующую за него перед Всевышним. Успение Богородицы служит назиданием, что смерть не есть уничтожение человеческого бытия, а только переход от земли на небо, от тления и разрушения к вечному бессмертию. Праздник Успения имеет ранг торжества, являющийся высшим рангом в иерархии католических праздников.

См. также

 • Место Успения Богородицы в Иерусалиме
 • Гробница Богородицы
 • Церкви, названные в честь Успения Богородицы
 • Вознесение Девы Марии — в католичестве
 • Обжинки, или Успение — день в народном календаре

Примечания

 1. ↑ Часть поместных православных церквей, включая Русскую, для литургических целей продолжают использовать юлианский календарь; в XX—XXI веках 15 августа по юлианскому календарю соответствует 28 августа по григорианскому.
 2. ↑ См. Старостильные церкви
 3. ↑ Успение Божией Матери // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 4. ↑ Против антидикомариамитов, пятьдесят восьмой и семьдесят восьмой ереси. &11
 5. Епифаний Кипрский. Творения святого Епифания Кипрского. — Ч. 5. — С. 273.
 6. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых. // сост. И. С. Свенцицкая, А. П. Скогорев. — М.: Когелет, 1999—175 с. — ISBN 5-933480-03-7., С. 135—145
 7. ↑ «46. И во время переноса её один знатный еврей, по имени Иефания, устремился, чтобы сбросить тело с носилок, которые несли апостолы. Но ангел Господень невидимо огненным мечом отсек у него обе руки начиная с плеч и оставил их висящими в воздухе на гробе.» Свенцицкая И., Скогорев А. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых
 8. ↑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΡΑΚΑ. Η ΕΟΡΤΗΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολήςτου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Σύμβουλος Καθηγητής: Συμεών Α. Πασχαλίδης, Αν. Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 σελ. 52
 9. Simon Mimouni. Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie: Études littéraires, historiques et doctrinales BRILL, 17 янв. 2011 г. p. 41
 10. ↑ La mort et l’Assomption de la Sainte Vierge dans la tradition des cinq premiers siècles (Suite et fin.) M. Jugie Échos d’Orient Année 1926 Volume 25 Numéro 143 pp. 281—307
 11. ↑ Little-known Testimonies to Peter’s Primacy. Rush, A C. Theological Studies; Woodstock, Md., etc 11 (Jan 1, 1950): 570.
 12. ↑ PG. 145. Col. 812—817
 13. ↑ La mort et l’Assomption de la Sainte Vierge dans la tradition des cinq premiers siècles (Suite et fin.) M. Jugie Échos d’Orient Année 1926 Volume 25 Numéro 143. — P. 302
 14. ↑ «On a distingué ainsi dans les textes l’existence de diverses croyances: dormition seulement, avec préservation et ascension du corps; dormition suivie de l’assomption; assomption seulement, avec ou sans résurrection explicitement indiquée.» — Simon Mimouni. Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie: Études littéraires, historiques et doctrinales BRILL, 17 янв. 2011 г. p. XXI
 15. ↑ Католическая Энциклопедия. В 5 томах. В. Л. Задворный (ред.) / Том 4 / 2011 Издательство: Изд-во Францисканцев. стб 1608—1616. ISBN 978-5-89208-096-5
 16. ↑ Aurelio de Santos Otero, Los Evangelios Apócrifos, Madrid: BAC, Normal, 148. 13º reimpresión, 2006./ p. 306 ISBN 978-84-7914-044-1
 17. ↑ Великие Четьи-Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. — Январь, тетрадь 2, дни 6-11. — М., 1914 фпθ. — С. 93.
 18. Скабалланович М. Н. Богородичные праздники. Успение и Благовещение // Толковый Типикон.
 19. ↑ PG. 147. Col. 292.
 20. Скабалланович М. Н. «Успение Пресвятой Богородицы». История праздника.
 21. ↑ AN EARLY ARMENIAN LECTIONARY (RENOUX)
 22. Кекелидзе К., прот. Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их научное значение. — Тифлис, 1908. — С. 124.
 23. Поснов М. История Христианской Церкви.
 24. Скабалланович М. Н. Успение Пресвятой Богородицы. Событие и предание о нем.
 25. Gregorius Turonensis. De Gloria martyrum, I, 4.
 26. ↑ De gloria martyrum. Gregorius (Turonensis) Cholinus, 1583 / I, 4, p. 5
 27. Димитрий Ростовский. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
 28. ↑ Apocryphal Works on the Assumption of Mary. The Account of St. John the Theologian of the Falling Asleep of the Holy Mother of God
 29. ↑ Apocryphal Works on the Assumption of Mary. The Passing of Mary. First Latin Form
 30. ↑ Камень «Пояс Божией Матери» // Официальный сайт Гефсиманского монастыря
 31. ↑ Где радовалась и страдала Богородица // Православный паломник. Официальное издание Паломнического центра Московского Патриархата.
 32. ↑ Минологий Василия II 15 августа (PG 117 col. 585)
 33. ↑ Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae › Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae › Mensis augustus › 15, col. 894
 34. ↑ П. Ю. Малков — кандидат богословия, один из авторов Православной энциклопедии
 35. Васечко В. Н., Квливидзе Н. В. Богородица // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. — Т. V. — С. 486-504. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 5-89572-010-2.
 36. Прот. Владимир Сорокин. Догмат Римско-Католической Церкви о взятии Божией Матери в небесную славу с православной точки зрения. // Богословские труды. — Вып. 10. — Московская Патриархия, 1973. — С. 78, 86, 88.
 37. Иоанн Дамаскин. Три похвальных слова на Успение Богоматери. Слово третье
 38. Димитрий Ростовский. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии: С этого времени они (апостолы) как сами уверовали, так и святую Церковь научили верить, что Пречистая Матерь Божия в третий день после погребения была воскрешена Своим Сыном и взята с телом на Небо.
 39. Святитель Иннокентий Херсонский. Слово на день Успения Пресвятой Богородицы: Мария, подобно Божественному Сыну Её, не удерживается узами смерти; тело Её и во гробе не видит нетления, и, по прошествии трех дней, взимается, одушевленное, со славою на небо
 40. Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетическая проповедь. Изложение учения Православной церкви о Божией Матери: Богоматерь в третий день по блаженном успении Своем воскресла и ныне жительствует на небесах душою и телом.
 41. Святитель Филарет Московский. Слова и речи. Слово в день Успения Пресвятыя Богородицы: Святая Церковь, как-бы заботилась, чтобы наша вера и надежда не утомились долгим ожиданием последующаго за сим начатком воскресения умерших: и потому она приводит нас к другому гробу, также в третий день после погребения отверстому, и уже праздному от тела, в нём погребеннаго, и как-бы указуя, говорит нам: вот и действительный, скорый, очевидный в лице Матери Господней опыт воскресения, котораго Христос был начаток; благодатию Сына Своего и Бога, Она так совершенно созрела на земли для неба, что и тела Ея не могла удержать земля до времени общаго воскресения: зрите праздный гроб Ея, и радуйтесь упованием жизни за гробом
 42. ↑ На церковнославянском в транслитерации: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное Упование гроб и умервщление не удержаста»
 43. ↑ Михаил Бернацкий. История чинопоследования Успения и Погребения Пресвятой Богородицы
 44. ↑ 15 августа. Успение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. Похвалы, или священное последование на святое преставление Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. — С. 57, 76
 45. ↑ В. Н. Васечко — доктор теологии, один из авторов Православной энциклопедии
 46. ↑ «Источник жизни во гробе полагается». Протодиакон Владимир Василик, Русская народная линия 30.08.2011 Гимнографическая программа Успения в контексте других праздников …
 47. ↑ Чин погребения Божией Матери
 48. ↑ Богослужебные книги на греческом. Августовская минея, день 15.
 49. ↑ Богослужебные книги на церковно-славянском языке. Праздничная Минея. Месяца августа в 15 день.
 50. ↑ Катехизис Католической церкви Архивировано 3 декабря 2012 года..

Литература

 • Успение Божией Матери // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 • Скабалланович М. Н. Успение Пресвятой Богородицы. — Киев: Пролог, 2004. — 162 с. — (Lex Orandi). — 5000 экз. — ISBN 966-8538-06-4.

Ссылки

 • Сайт об Успении Пресвятой Богородицы
 • Успение Пресвятой Богородицы Статьи, иконы, рассказ об Успении и Успенском посте на сайте Православие и мир
 • Успенье Богородицы // Российский Этнографический Музей.
 • The Byzantine Traditions of the Virgin Mary’s Dormition and Assumption Spyros P. PANAGOPOULOS, Patras, Greece
 • Les homélies inédites de Cosmas Vestitor sur la Dormition. A. Wenger Revue des études byzantines Année 1953 Volume 11 Numéro 1 pp. 284—300
 • Прот. Владимир Сорокин. Догмат Римско-Католической Церкви о взятии Божией Матери в небесную славу с православной точки зрения. // Богословские труды. — Вып. 10. — Московская Патриархия, 1973. — С. 70.
 • Tischendorf. «Apocalypses apocryphae» — P. XXXIV (Лейден, 1866)
 • Gabriel Roschini. Mariologia, Roma, 1947. — P. 74
 • Aurelio de Santos Otero. Los Evangelios Apócrifos, Madrid: BAC, Normal, 148. 13º reimpresión, 2006. — P. 306 ISBN 978-84-7914-044-1
 • Shoemaker, Stephen J. Ancient traditions of the Virgin Mary’s dormition and assumption Oxford : Oxford univ. press, cop., 2002 XIV, 460, с. Oxford early Christian studies ISBN 1453280421 / pp. 2, 3, 38

Эта статья — о церковном праздновании. О славянской обрядности см. 

Обжинки

.

Успе́ние Пресвято́й Богоро́дицы (др.-греч. Κοίμηση τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, церк.-слав. Ѹ҆спе́нїе прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ прⷭ҇нод҃вы мр҃і́и, Успение Пресвятой Влады́чицы на́шей Богородицы и Присноде́вы Мари́и; лат. Dormitio sanctae Dei genitricis Mariae — Успение свято́й Богоматери Марии) — праздник православной и католической церквей, посвящённый воспоминанию смерти (успения) Божией Матери. В православии принадлежит к числу двунадесятых. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь, старообрядцы и некоторые иные празднуют Успение 15 (28) августа по юлианскому календарю (в XX—XXI веках 15 августа по юлианскому календарю соответствует 28 августа по григорианскому). Католическая церковь празднует Успение 15 августа по григорианскому календарю; Константинопольская, Элладская и ряд иных поместных православных церквей — 15 августа по новоюлианскому календарю, совпадающему с григорианским до XXIX века.

Новозаветная история

Канонические тексты не сообщают о времени и обстоятельствах кончины и погребения Богородицы. Согласно Новому Завету, распятый Христос усыновляет Богородице ближайшего ученика — апостола Иоанна, который с этого момента «взял Её к себе» (Ин. 19:25-27) на своё попечение. Она пребывала со всеми апостолами в молитве (Деян. 1:14) и в день Пятидесятницы, как и они, получила дар Святого Духа (Деян. 2:1-14).

Апокрифы

Святитель Епифаний Кипрский, по происхождению еврей, уроженец Финикии, принявший христианство в зрелом возрасте и проживший уже будучи монахом более 20 лет в Палестине с 335—340 по 362 год, во второй половине IV века в «Панарионе» (374/5 — 376/7 года), в главе «Против антидикомариамитов» писал:

А если некоторые думают, что мы ошибаемся, то пусть исследуют Писания, и не найдут сведений ни о смерти Марии, ни о том, умерла ли она, ни о том, что не умерла, ни о том, погребена ли она, ни о том, что не погребена. И когда Иоанн предпринял путешествие по Азии, то также нигде не говорится, чтобы он вел с собою святую Деву, но Писание просто умолчало об этом по чрезвычайности чуда, чтобы не привести в изумление разум человеческий… Ибо Писание стоит выше ума человеческого и оставило то неизвестным, так как Дева была сосуд честный и превосходнейший, дабы не остался кто-либо в предположении чего-либо плотского о ней. И так умерла ли она и погребена ли, мы не знаем, но она пребыла чуждою плотского совокупления.

О событиях Успения и погребения Богородицы известно из поздних апокрифов: «Сказание об Успении Богородицы» Псевдо-Иоанна Богослова (конец V, или начало VI века), сирийский апокриф «Исход Марии Девы» Псевдо-Мелитона Сардийского (конец V, или начало VI века), «Письмо Псевдо-Дионисия Ареопагита к Титу», «Слове Иоанна, архиепископа Солунского» (VII век), «коптское сказание об исходе» (VII век), «латинское сказание об исходе „W“» (VII век), «армянское сказание об исходе» (VII век), «сказание Псевдо-Иосифа Аримафейского» (VII век), «История Евфимия» (VII век). Один из таких апокрифов помещён в «Истории Церкви» Никифора Ксанфопула. Перечисленные апокрифы отличаются друг от друга содержанием. Известно не менее 70 различных апокрифов, написанных на самых разных языках (греческий, сирийский, коптский, латинский, ирландский, армянский, арабский, эфиопский, грузинский, славянский).

История праздника

Погребение Богородицы (Дуччо, Маэста, деталь)

В отличие от празднования мучеников в христианской церкви праздники в честь Девы Марии более позднего происхождения. Для их появления необходимо было позднейшее богословское углубление в догмат воплощения для защиты от посягательства еретиков на достоинство Богоматери, что произошло только в V веке (Эфесский собор в 431 году и Халкидонский собор в 451 году). Только после этого христианская церковь обратила внимание на личность Марии. В похвальной речи Феодора Петрского преподобному Феодосию Великому (около 530 года) говорится, что в палестинских монастырях ежегодно с большой торжественностью совершается память Богородицы, о собственно празднике Успения в греческой Церкви достоверные известия начинаются лишь с конца VI века. Как свидетельствует Никифор Каллист Ксанфопул в «Истории Церкви», император Маврикий (конец VI века) издал эдикт, в котором установил дату празднования Успения Богородицы — 15 августа в благодарность за победу, одержанную над персами. Михаил Скабалланович приводит два варианта, либо тогда праздник стал общецерковным (общеимперским), либо император перенёс праздник с 18 января на 15 августа.

Дата празднования 15 августа была выбрана не случайно. Ранее, как свидетельствует армянский лекционарий V века (сохранивший древнюю литургическую практику Иерусалимской церкви), этот день отмечался под названием: «Исполнение Марией Богородицей правила на второй миле от Вифлеема», связанный с событием, описанным в Евангелии от Луки (2:1-7), исполняя повеление императора Августа о переписи, Иосиф с беременной Мариею из Назарета идут в Вифлеем, однако для них не было место в гостинице, по этой причине когда Иисус Христос родился, то он был положен в яслях для скота. В Иерусалимском лекционарии VII — начало VIII века (сохранившейся в грузинском переводе) 15 августа уже отмечался как «В Гефсимании в постройке царя Маврикия, память Богородицы», при этом указан тропарь глас 6, посвященный Успению Марии: «Егда преставилася еси» (по-русски: «Когда умерла»).

В латинских церквях свидетельства о празднования Успения до VIII века очень редкие, и этот праздник не был общераспространённым. От VII века сохранилось только одно свидетельство существования праздника Успения — постановление папы Римского Сергия (687—701): «в дни Благовещения, Рождества и Успения (Dormitionis) Преславной Марии» литания выходила от (храма) св. Адриана и до св. Марии встречал её народ”. В Риме праздник под названием «Dormitio Beatae Virginis» («успение блаженной Марии»), заимствован из Константинополя. В латинских манускриптах дата Успения испытывает колебания между январем и августом. В Псевдо-иеронимовом мартирологе VIII века (en:Martyrologium Hieronymianum) существовали две даты, связанные с успением Марии, — 18 января «Depositio Веаtае Mariae» («кончина блаженной Марии»), а 14 августа — «Assumptio» («взятие на небо»). В Мартирологе Узуарда IX века (en:Martyrology of Usuard) и в Мартирологе Адона IX века уже один праздник Успение — 15 августа.

У части христиан праздник Успения был связан с Богоявлением, у несториан праздник «Пресвятой Марии» тотчас по Рождестве Христовом; в коптском календаре VII века 16 января (вскоре по отдании Богоявления) «рождение Госпожи Марии», в календаре IX века 16 января — «смерть и воскресение Богородицы».

Наиболее ранее упоминание о событии успения Марии среди авторов, подписавшихся собственным именем, — у Григория Турского (конец VI века) в сочинении «О славе мучеников» (лат. «De gloria martyrum»), пересказавшего апокриф «Псевдо-Мелитона Сардийского»:

Предание

успение пресвятой богородицы википедия

Материалы для агиографии, гимнографии и иконографии Марии, описывающие подробные обстоятельства кончины Богородицы взяты из апокрифов, перечисленных выше.

Явление архангела

К моменту своей смерти Богородица проживала в Иерусалиме, посещала для молитв Голгофу и Гроб Господень. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, сообщивший, что через три дня она «отойдёт ко Христу Богу». Успокаивая Марию, чтобы она была готова к своему смертному часу, архангел возвестил ей:

В ознаменование своих слов архангел вручил Богородице ветвь райского древа (Димитрий Ростовский уточняет, что это была ветвь от финиковой пальмы), указав нести её перед гробом Богородицы при погребении.

О полученном от ангела известии Дева Мария сообщила Иосифу Аримафейскому. Желая видеть перед смертью апостолов, она обратилась с молитвой к Богу, и «по повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной Апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия». Простившись со всеми близкими и сделав распоряжение относительно своего имущества, Богородица приготовилась к смерти.

Внезапно в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, — сам Царь славы Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери.

После этого Дева Мария мирно скончалась.

Погребение

Погребение Богородицы апостолы совершили в гробнице, где были упокоены её родители Иоаким и Анна и супруг Иосиф Обручник. Пречистое тело Девы Марии торжественной процессией несли на одре через Иерусалим, о чём доложили первосвященникам. Направленная ими стража не смогла разогнать процессию благодаря чуду: «облачный круг, плывший по воздуху, спустился на землю и точно стеною окружил как святых Апостолов, так и остальных христиан». Проходивший мимо процессии первосвященник Афония попытался опрокинуть одр, но его руки были отсечены невидимой силой. После раскаяния он получил исцеление и исповедал себя христианином. После погребения апостолы закрыли вход в пещеру камнем и удалились.

Вознесение Богоматери на Небо

Греческая версия апокрифа «Cказание об успении Святой Богородицы» упоминает, что тело Богородицы поместилось в рай. Одна из версий латинского апокрифа «Переход Марии» («лат. Transitus Mariae») содержит дополнительные подробности, связанные с вознесением Божией Матери. В нём упоминается, что в погребении Богородицы не участвовал апостол Фома. Он был перенесен в Иерусалим из Индии после погребения Божией Матери и утверждал, что тела Богородицы нет во гробе. Когда апостолы открыли гробницу, чтобы он мог убедиться в погребении Божией Матери, тела Богородицы там не оказалось. Тогда Фома рассказал, что ему было явлено как Богородица возносится на небо и просил, чтобы Она дала ему Своё благословение. Тогда Богородица сбросила ему Свой пояс, которым была опоясана. Камень, на который, как утверждается, упал пояс, находится на территории русского Гефсиманского монастыря святой Марии Магдалины на Елеонской горе.

В Минологии Василия II (конец X века) и в Синаксаре Константинопольской церкви (X век) рассказ о воскресении и вознесении Марии отсутствует; в них рассказывается о том, что по просьбе Фомы, которого не было на погребении Марии, апостолы открыли гроб на третий день. В нём не оказалось тела Марии, а была только её одежда, и поясняется, что Бог перенёс тело своей матери в место которое он сам знает. Синаксарь дополняет этот рассказ, сообщая о том, что одежды Марии, которые были найдены в пустом гробе, были перенесены впоследствии во Влахернский храм.

Рассказ об отсутствии тела Богородицы во гробе вошёл в Жития святых святителя Димитрия Ростовского:

…когда святые Апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, — остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание; святые Апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы?

Согласно Димитрию Ростовскому, в этот день вечером за трапезой апостолам явилась на воздухе Богородица в окружении ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь! — ибо Я с вами во все дни».

Картина

Рафаэля

содержит сюжет успения и коронования

Согласно протоиерею Владимиру Сорокину и П. Ю. Малкову, Православная Церковь сохраняет предание, что Богородица была воскрешена силой Божией на 3-й день после Своего Успения и взошла (была вознесена) на Небо с душой и телом. Иоанн Дамаскин (VII—VIII век) в похвальных словах на Успение Богородицы цитирует апокриф «История Евфимия» (VII век), и на его основании пишет: «узнаем необычайную тайну, как тело Богоматери было отнято у земли, вознесено и взято на Небо». Учение о том, что Богородица была взята на Небо с душой и телом разделяли, жившие в более позднее время, авторы: Димитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Игнатий Брянчанинов, Филарет Московский. Содержание апокрифа «Cказание об успении Святой Богородицы» вошло в богослужебную практику Православной церкви.

В кондаке праздника Успения сообщается: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в ходатайствах надежду непоколебимую гроб и смертность не удержали», в неуставном чине погребения Божией Матери, совершаемый в отдельных православных храмах, как правило, на третий день после праздника Успения приведено: «Честное тело Пресвятой Девы тления во гробе не уведе: но Она с телом прешла от земли к небеси», «из гроба тридневно восставшая Дево, якоже и Господь».

Католическая традиция особо выделяет Вознесение Богоматери и последовавшее затем Её коронование. Католическая церковь признаёт Вознесение Божией Матери с душой и телом догматом. Точка зрения Православной церкви по этому вопросу до настоящего времени чётко не сформулирована и недостаточно разработана. По мнению протоиерея Валентина Васечко, до настоящего времени Православная церковь не признает догмата о взятии Богоматери в небесную славу с душой и телом, так как, в том числе не признает теорию догматического развития.

Богослужебное почитание

Православная церковь

В православии праздник относится к числу двунадесятых праздников и имеет 1 день предпразднства и 8 дней попразднства. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост с 1 (14) августа по 14 (27) августа включительно, являющийся наиболее строгим после Великого поста. В VIII веке Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин написали два канона этого праздника. Императору Льву Премудрому принадлежит (или приписывается) одна стихира в службе праздника, надписанная «Византиево», а также одна стихира на попразднство (16 августа).

В некоторых местах ради особого чествования праздника совершается особая Служба погребению Богоматери (особенно торжественно — в Иерусалиме, в Гефсимании в гробнице Богородицы). Данная служба известна по рукописям XV века и совершается по подобию службы утрени Великой Субботы. В XVI веке данная служба была очень распространённой в Русской Церкви, но в XIX веке уже была практически забыта и совершалась лишь в немногих местах. В настоящее время Чин погребения Богоматери совершается во многих кафедральных и приходских храмах на 2-й или 3-й день праздника. Богослужение начинается всенощным бдением, на великом славословии духовенство выходит к лежащей посреди храма плащанице с изображением Богородицы; совершается её каждение, а затем обнесение плащаницы вокруг храма. После этого совершается помазание верующих елеем, читаются ектении и отпуст.

Тропарь глас 1 (Ἦχος α’) Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Mήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́, во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице; преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша. При родах Ты сохранила девство, при успении Ты не оставила мира, Богородица; Ты преставилась к жизни, будучи Матерью Жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши.
Кондак глас 2 (Ἦχος β’) Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον. В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу и в предста́тельствах непрело́жное Упова́ние гроб и умервщле́ние не удержа́ста: я́коже бо Живота́ Ма́терь к животу́ преста́ви во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную. Богородицу, непрестанно молящуюся и в ходатайствах надежду непоколебимую, не удержали гроб и смерть; ибо Её как Мать Жизни привёл к жизни , Поселившийся в Её вечно девственной утробе.
Задостойник глас 1 (Ἦχος α’) Припев 1-й: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

Припев 2-й: Ἄγγελοι τὴν Κοίμησιν τῆς Παρθένου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ Παρθένος ἀπαίρει, ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω.

Ирмос 9-й песни канона: Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τὸκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου

Припев 1-й: Ро́ди вси блажи́м Тя, еди́ную Богоро́дицу.

Припев 2-й: А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася: ка́ко Де́ва восхо́дит от земли́ на не́бо.

Побежда́ются естества́ уста́вы, в Те́бе, Де́во Чи́стая: де́вствует бо рождество́, и живо́т предобруча́ет смерть: по рождестве́ Де́ва, и по сме́рти жива́, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Поколения все прославляем Тебя, единую Богородицу.

Ангелы, увидев Успение Пречистой, удивились, как Девственная восходит от земли на небо.

Побеждаются законы природы на Тебе, Дева Чистая: рождение остаётся девственным и смерть обручается с жизнью; по рождении пребывая Девою и по смерти живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твоё.

Иконография Успения

На иконах Успения Пресвятой Богородицы изображена Дева Мария, лежащая на смертном одре. У головы и у ног Её стоят апостолы и другие святые. В центре чуть сзади над одром — Сошедший с Небес Иисус Христос, принимающий на Свои руки пречистую душу Своей Матери. Эта Душа изображается в виде новорождённого младенца, окутанного белыми пеленами — образ того, что смерть каждого человека в Православии мыслится как рождение в Вечную жизнь.

Католическая церковь

Католики в праздник Успения прославляют Богоматерь, представшую как царица на престоле по правую руку от Сына, принявшую под покровительство род человеческий и ходатайствующую за него перед Всевышним. Успение Богородицы служит назиданием, что смерть не есть уничтожение человеческого бытия, а только переход от земли на небо, от тления и разрушения к вечному бессмертию. Праздник Успения имеет ранг торжества, являющийся высшим рангом в иерархии католических праздников.

См. также

 • Место Успения Богородицы в Иерусалиме
 • Гробница Богородицы
 • Церкви, названные в честь Успения Богородицы
 • Вознесение Девы Марии — в католичестве
 • Обжинки, или Успение — день в народном календаре

Примечания

 1. ↑ Часть поместных православных церквей, включая Русскую, для литургических целей продолжают использовать юлианский календарь; в XX—XXI веках 15 августа по юлианскому календарю соответствует 28 августа по григорианскому.
 2. ↑ См. Старостильные церкви
 3. ↑ Успение Божией Матери // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 4. ↑ Против антидикомариамитов, пятьдесят восьмой и семьдесят восьмой ереси. &11
 5. Епифаний Кипрский. Творения святого Епифания Кипрского. — Ч. 5. — С. 273.
 6. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых. // сост. И. С. Свенцицкая, А. П. Скогорев. — М.: Когелет, 1999—175 с. — ISBN 5-933480-03-7., С. 135—145
 7. ↑ «46. И во время переноса её один знатный еврей, по имени Иефания, устремился, чтобы сбросить тело с носилок, которые несли апостолы. Но ангел Господень невидимо огненным мечом отсек у него обе руки начиная с плеч и оставил их висящими в воздухе на гробе.» Свенцицкая И., Скогорев А. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых
 8. ↑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΡΑΚΑ. Η ΕΟΡΤΗΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολήςτου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Σύμβουλος Καθηγητής: Συμεών Α. Πασχαλίδης, Αν. Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 σελ. 52
 9. Simon Mimouni. Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie: Études littéraires, historiques et doctrinales BRILL, 17 янв. 2011 г. p. 41
 10. ↑ La mort et l’Assomption de la Sainte Vierge dans la tradition des cinq premiers siècles (Suite et fin.) M. Jugie Échos d’Orient Année 1926 Volume 25 Numéro 143 pp. 281—307
 11. ↑ Little-known Testimonies to Peter’s Primacy. Rush, A C. Theological Studies; Woodstock, Md., etc 11 (Jan 1, 1950): 570.
 12. ↑ PG. 145. Col. 812—817
 13. ↑ La mort et l’Assomption de la Sainte Vierge dans la tradition des cinq premiers siècles (Suite et fin.) M. Jugie Échos d’Orient Année 1926 Volume 25 Numéro 143. — P. 302
 14. ↑ «On a distingué ainsi dans les textes l’existence de diverses croyances: dormition seulement, avec préservation et ascension du corps; dormition suivie de l’assomption; assomption seulement, avec ou sans résurrection explicitement indiquée.» — Simon Mimouni. Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie: Études littéraires, historiques et doctrinales BRILL, 17 янв. 2011 г. p. XXI
 15. ↑ Католическая Энциклопедия. В 5 томах. В. Л. Задворный (ред.) / Том 4 / 2011 Издательство: Изд-во Францисканцев. стб 1608—1616. ISBN 978-5-89208-096-5
 16. ↑ Aurelio de Santos Otero, Los Evangelios Apócrifos, Madrid: BAC, Normal, 148. 13º reimpresión, 2006./ p. 306 ISBN 978-84-7914-044-1
 17. ↑ Великие Четьи-Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. — Январь, тетрадь 2, дни 6-11. — М., 1914 фпθ. — С. 93.
 18. Скабалланович М. Н. Богородичные праздники. Успение и Благовещение // Толковый Типикон.
 19. ↑ PG. 147. Col. 292.
 20. Скабалланович М. Н. «Успение Пресвятой Богородицы». История праздника.
 21. ↑ AN EARLY ARMENIAN LECTIONARY (RENOUX)
 22. Кекелидзе К., прот. Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их научное значение. — Тифлис, 1908. — С. 124.
 23. Поснов М. История Христианской Церкви.
 24. Скабалланович М. Н. Успение Пресвятой Богородицы. Событие и предание о нем.
 25. Gregorius Turonensis. De Gloria martyrum, I, 4.
 26. ↑ De gloria martyrum. Gregorius (Turonensis) Cholinus, 1583 / I, 4, p. 5
 27. Димитрий Ростовский. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
 28. ↑ Apocryphal Works on the Assumption of Mary. The Account of St. John the Theologian of the Falling Asleep of the Holy Mother of God
 29. ↑ Apocryphal Works on the Assumption of Mary. The Passing of Mary. First Latin Form
 30. ↑ Камень «Пояс Божией Матери» // Официальный сайт Гефсиманского монастыря
 31. ↑ Где радовалась и страдала Богородица // Православный паломник. Официальное издание Паломнического центра Московского Патриархата.
 32. ↑ Минологий Василия II 15 августа (PG 117 col. 585)
 33. ↑ Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae › Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae › Mensis augustus › 15, col. 894
 34. ↑ П. Ю. Малков — кандидат богословия, один из авторов Православной энциклопедии
 35. Васечко В. Н., Квливидзе Н. В. Богородица // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. — Т. V. — С. 486-504. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 5-89572-010-2.
 36. Прот. Владимир Сорокин. Догмат Римско-Католической Церкви о взятии Божией Матери в небесную славу с православной точки зрения. // Богословские труды. — Вып. 10. — Московская Патриархия, 1973. — С. 78, 86, 88.
 37. Иоанн Дамаскин. Три похвальных слова на Успение Богоматери. Слово третье
 38. Димитрий Ростовский. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии: С этого времени они (апостолы) как сами уверовали, так и святую Церковь научили верить, что Пречистая Матерь Божия в третий день после погребения была воскрешена Своим Сыном и взята с телом на Небо.
 39. Святитель Иннокентий Херсонский. Слово на день Успения Пресвятой Богородицы: Мария, подобно Божественному Сыну Её, не удерживается узами смерти; тело Её и во гробе не видит нетления, и, по прошествии трех дней, взимается, одушевленное, со славою на небо
 40. Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетическая проповедь. Изложение учения Православной церкви о Божией Матери: Богоматерь в третий день по блаженном успении Своем воскресла и ныне жительствует на небесах душою и телом.
 41. Святитель Филарет Московский. Слова и речи. Слово в день Успения Пресвятыя Богородицы: Святая Церковь, как-бы заботилась, чтобы наша вера и надежда не утомились долгим ожиданием последующаго за сим начатком воскресения умерших: и потому она приводит нас к другому гробу, также в третий день после погребения отверстому, и уже праздному от тела, в нём погребеннаго, и как-бы указуя, говорит нам: вот и действительный, скорый, очевидный в лице Матери Господней опыт воскресения, котораго Христос был начаток; благодатию Сына Своего и Бога, Она так совершенно созрела на земли для неба, что и тела Ея не могла удержать земля до времени общаго воскресения: зрите праздный гроб Ея, и радуйтесь упованием жизни за гробом
 42. ↑ На церковнославянском в транслитерации: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное Упование гроб и умервщление не удержаста»
 43. ↑ Михаил Бернацкий. История чинопоследования Успения и Погребения Пресвятой Богородицы
 44. ↑ 15 августа. Успение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. Похвалы, или священное последование на святое преставление Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. — С. 57, 76
 45. ↑ В. Н. Васечко — доктор теологии, один из авторов Православной энциклопедии
 46. ↑ «Источник жизни во гробе полагается». Протодиакон Владимир Василик, Русская народная линия 30.08.2011 Гимнографическая программа Успения в контексте других праздников …
 47. ↑ Чин погребения Божией Матери
 48. ↑ Богослужебные книги на греческом. Августовская минея, день 15.
 49. ↑ Богослужебные книги на церковно-славянском языке. Праздничная Минея. Месяца августа в 15 день.
 50. ↑ Катехизис Католической церкви Архивировано 3 декабря 2012 года..

Литература

 • Успение Божией Матери // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 • Скабалланович М. Н. Успение Пресвятой Богородицы. — Киев: Пролог, 2004. — 162 с. — (Lex Orandi). — 5000 экз. — ISBN 966-8538-06-4.

Ссылки

 • Сайт об Успении Пресвятой Богородицы
 • Успение Пресвятой Богородицы Статьи, иконы, рассказ об Успении и Успенском посте на сайте Православие и мир
 • Успенье Богородицы // Российский Этнографический Музей.
 • The Byzantine Traditions of the Virgin Mary’s Dormition and Assumption Spyros P. PANAGOPOULOS, Patras, Greece
 • Les homélies inédites de Cosmas Vestitor sur la Dormition. A. Wenger Revue des études byzantines Année 1953 Volume 11 Numéro 1 pp. 284—300
 • Прот. Владимир Сорокин. Догмат Римско-Католической Церкви о взятии Божией Матери в небесную славу с православной точки зрения. // Богословские труды. — Вып. 10. — Московская Патриархия, 1973. — С. 70.
 • Tischendorf. «Apocalypses apocryphae» — P. XXXIV (Лейден, 1866)
 • Gabriel Roschini. Mariologia, Roma, 1947. — P. 74
 • Aurelio de Santos Otero. Los Evangelios Apócrifos, Madrid: BAC, Normal, 148. 13º reimpresión, 2006. — P. 306 ISBN 978-84-7914-044-1
 • Shoemaker, Stephen J. Ancient traditions of the Virgin Mary’s dormition and assumption Oxford : Oxford univ. press, cop., 2002 XIV, 460, с. Oxford early Christian studies ISBN 1453280421 / pp. 2, 3, 38

Эта страница в последний раз была отредактирована 3 января 2019 в 17:51.

Успение Пресвятой Богородицы – большой праздник в православии. Посвящен он представлению (гибели) Матери Божьей и ее вознесению на небеса. Каждый год 28 августа православные верующие идут в церковь, чтобы прикоснуться к истокам. Почему не нужно скорбеть? Потому что смерть – это лишь переход в иной мир. Душа умершего, который вел праведный образ жизни, возносится в Царствие небесное для вечной жизни в счастье и покое.

Так и Дева Мария, закончив свой земной путь и выполнив свое предначертание, отдала свою душу Отцу небесному, Иисусу. На иконах успения пресвятой, посвященных этому событию, можно видеть ангелов и архангелов рядом со смертным одром Богоматери и в центре – Ее Сына с малышом на руках. Младенец символизирует душу умершей Девы Марии. После смерти происходит перерождение для вечной жизни. Поэтому праздник радостный и светлый. Он означает победу жизни над смертью.

История праздника успения

Пречистая дева встретила архангела Гавриила по пути на Элеонскую гору, где она часто молилась. Он держал в руке пальмовую ветвь. Как мы знаем, с этим растением посланцы божьи приносили верующим благие вести. В этот раз Весть была о скорой кончине. Богоматерь узнала, что через 3 дня ей предстоит вознестись на небо и встретиться с Сыном своим. Иисус вознесет ее в Царствие Небесное, где мать будет жить вечно.

Вернувшись домой, Дева Мария рассказала о судьбоносной встрече. Затем она написала завещание, в котором указала, что хочет быть похоронена в Гефсимании около своих родителей. Также по завещанию ее ризы отходили бедным прислужницам, которые помогали Деве Марии честно и усердно долгие годы.

Согласно старому стилю, пятнадцатого августа должно было случиться успение богородицы. История праздника гласит, что в эту пору зажгли свечи в храме, где на украшенном цветами одре лежала Богоматерь. В один миг пространство залилось светом и в нем явились все небесные силы вместе с Господом.

Дева Мария возрадовалась, а Иисус обнял ее, произнеся слова одобрения. Тогда Он принял ее душу.

Тело Девы Марии поместили в гробницу, вход в которую завалили огромным камнем. Но через 3 дня апостол Фома стал просить и умолять дать ему возможность проститься с Пречистой. Тогда другие апостолы отодвинули камень и вошли с Фомой в пещеру. На лицах всех пришедших застыло величайшее изумление: на одре лежали лишь ризы, а самой Марии не было. В пещере витал приятный травяной аромат.

Что означает успение божией матери

Издавна праздник успения отмечают в храмах утренними службами, на которые православные приносят семена злаковых культур для освещения. Случалось это после ночных служб, как только всходило солнце.

Народ именовал Богородицу Пречистой, Госпожией. По этой причине праздник успения богородицы носит названия:

 • Госпожин день (Госпожинок);
 • Первая Пречистая;
 • Пасха Богородицы.

В этот день мы, верующие обрели свою заступницу на небесах. В горе и в печали, в страданиях и скорби, молимся мы иконам Богородицы с просьбами о помиловании, прощении, спасении. Просим о здоровье и исцелении. И она помогает всем страждущим, ходатайствует перед Господом о прощении и помощи заблудшим детям Его.

Икона Успение Пресвятой Богородицы чудотворная. Это наиболее сильный образ, у которого молятся о здоровье и помощи. Эта икона наделена властью помощи достойно пройти земной путь и не боятся смерти.

Успение богородицы – 28 августа

В преддверии праздника многие сомневаются, какого числа успение пресвятой богородицы. Ответ прост – 28 августа каждый год неизменно. Именно в это день заканчивается Успенский пост (продолжался с 14 по 28 августа).

В старые времена эту дату праздновали восемнадцатого января. Но император Маврикий приурочил успение богородицы к Дню Победы над персами и перенес дату на 28 августа.

Весь день верующие молятся и радуются. Нет места печали и грусти. Ведь этот день еще раз напоминает о возможности о вечной жизни. Этот день дает еще одну надежду на спасение. Творец вознаграждает праведное поведение. Все мы – дети его. И всем нам уготована вечная жизнь. Нужно лишь прийти к Нему, принять Его, полюбить Его.

земной наш путь – лишь этап перед жизнью вечной. Нужно пройти его достойно, с любовью и верой. Это путь учения, страданий и радости. Добрые поступки и чистые помыслы влияют на вечную жизнь. Она будет у тех, кто раскается в своих грехах и придет ко Христу. Он возьмет в Царствие небесное детей своих.

По Библии, смерть – результат грехопадения первых людей. Непослушание, проявленное Адамом и Евой, привело к их изгнанию из рая, где Господь поселил их навечно. Теперь же людям был уготован земной путь в страданиях, чтобы раскаяться и очиститься для вечной жизни.

Что значит «успение»? Это смерть. Но ее можно победить, открыв свои сердца добру, милосердию и вере. И пример тому – Воскрешение Христа и Успение Богородицы.

Приметы и традиции на день успения

 • Этот праздник проводят в семье. Помогают мамам, родителям. Благодарят их за заботу, молятся иконе успения пресвятой богородицы.
 • Нельзя обувать обновки, чтобы весь год не чувствовать дискомфорт.
 • Нельзя сквернословить и быть в плохом настроении.
 • Запрещено ходить босиком и протыкать землю острыми предметами, чтобы не привлечь неурожай.
 • Поврежденная в этот день нога сулит неудачи и препоны.
 • Хотя церковь однозначно относится к приверженности верующих к обрядам и суевериям. Нельзя верить в нелепые поверья. Есть одна вера: в Господа нашего.
 • Дождливый день успения – к сухой осени.
 • Нужно собирать фрукты и овощи нового урожая, делать заготовки на зиму. Особенно хорош будет засол огурцов.
 • Все готовят праздничные блюда для семейной трапезы в честь праздника успения. Пекут хлеб из муки нового урожая. Кусочек испеченного в праздник успения каравая помещают рядом с образами и хранят весь год. Такой хлеб имеет целительную силу.
 • Подают милостыню и помогают неимущим, заканчивают начатые дела.
 • Юноши, решившие жениться, идут в сваты.

Поздравляем всех верующих с этим светлым праздником и желаем мира, добра и света в душе и в жизни. Любите и будьте любимы. Живите в гармонии и счастье.

(Visited 6 374 times, 1 visits today)

Успе́ние Пресвято́й Богоро́дицы — праздник православной и католической церкви, в православии принадлежит к числу двунадесятых. Празднуется православной и католической церковью 15 августа, однако Русской, Грузинской, Сербской и Иерусалимской православными церквами, Украинской греко-католической церковью и некоторыми другими юрисдикциями – по юлианскому календарю, что до конца XXI века соответствует 28 августа в григорианском календаре. Посвящён Успению — праведной кончине Божией Матери. Согласно преданию, в этот день апостолы чудесным образом собрались из мест, где они проповедовали, чтобы проститься с Пресвятой Богородицей и совершить погребение Её пречистого тела.

Праздник Успения восходит к первым векам христианства и с 582 года, при византийском императоре Маврикии, уже празднуется повсеместно. С 595 года праздник стали отмечать 15 августа в честь победы, одержанной в этот день Маврикием над персами.

Новозаветная история

Согласно Нового Завета, после Вознесения Иисуса Мария, согласно завещанию Сына, оставалась на попечении апостола Иоанна и пребывала со всеми апостолами в молитве (Деян.1:14). Когда проходил праздник Пятидесятницы, Мария, как и остальные апостолы, получила дар святого духа (Деян.2:1-14). Канонические тексты не сообщают ничего о смерти Богородицы.

Небиблейские свидетельства

Церковный историк Никифор Каллист (14-й век) подробно изложил предание, которое передаёт обстоятельства Успения Божией Матери. Предание основано на свидетельстве священномученика Дионисия Ареопагита и сочинении епископа Сардийского Мелитона, составленного во II веке.

Никифор Каллист писал о том, что многие из тех, кто не верил в учение Христа, покушались на жизнь Матери Божией. Из дома Она выходила только в церковь и всегда в сопровождении близких. Нередко Она приходила к Святому Гробу Господню на Голгофу и там молилась. В одно из таких посещений Ей явился Архангел Гавриил и поведал о скором Её переселении из этого мира в мир небесный, вручив Ей в залог пальмовую ветвь. Пресвятая Богородица рассказала об этом Иосифу из Аримафеи как о благой вести, потому что скоро Она должна была увидеть Своего Сына. По молитве Божией Матери сделалось так, что ко времени Успения в Иерусалим из дальних стран стали собираться Апостолы. Св. Иоанн Дамаскин говорил, что они слетелись, подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией. Она сообщила им, что скоро покинет их. Во время беседы с Апостолами пред Ней чудным образом предстал Апостол Павел со своими учениками. Наступил час, когда должно было свершиться Успение Божией Матери. Апостолы окружили ложе, на котором пребывала Дева Мария. Внезапный свет затмил пламя горевших свечей, и сошёл сам Христос, окружённый Ангелами и Архангелами. Видевших это охватил священный трепет. Божия Матерь произнесла: «Величит душа Моя Господа и возрадовался дух Мой о Бозе Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своея». Без страдания, как бы во сне, душа Пресвятой Девы покинула этот мир и отошла к Вечной жизни.

Погребение Богородицы (Дуччо, Маэста, деталь)

Погребение

Святые Апостолы Петр, Павел, Иаков и другие понесли одр, на котором лежало тело Пресвятой Богородицы, через весь Иерусалим в Гефсиманию, где были гробницы родителей и мужа Девы Марии. Над процессией появилось облако света, и послышались звуки небесной музыки. О погребальном шествии донесли первосвященникам. Послали стражу, чтобы разогнать процессию, но облако спустилось к земле и закрыло её от нападавших. Были слышны шаги и пение, но никого не было видно. Первосвященник Афония попытался опрокинуть одр, но его руки были отсечены невидимой силой. Афония ужаснулся и раскаялся, он получил исцеление и стал исповедовать учение Христа. К вечеру святые Апостолы положили тело Пресвятой Богородицы во гроб и закрыли вход в пещеру большим камнем.

Чудо воскресения

Картина

Рафаэля

содержит сюжет успения и коронования

Апостол Фома был единственным из апостолов, кто не присутствовал при погребении Богородицы. Он пришёл в Иерусалим по прошествии двух дней на третий и стал плакать возле гроба. Апостолы сжалились над ним и отвалили камень от гроба, чтобы Апостол Фома мог приложиться к святому телу Приснодевы. Но тело Её исчезло, и в пещере лежали только погребальные пелены. Пречистая Богородица была взята на небо в теле. Вечером того же дня за трапезой им явилась Матерь Божия и произнесла: «Радуйтесь! Я с Вами во все дни». В ответ Апостолы воскликнули при преломлении хлеба: «Пресвятая Богородица, помогай нам».

Согласно католической традиции, за этим последовало:

 • Вознесение Богоматери и
 • Коронование Богоматери

Богослужебное почитание

В православии праздник Успения имеет один день предпразднства и 9 дней попразднества. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост с 1(14) по 14(27) августа. В некоторых местах ради особого чествования праздника совершается особая Служба погребению Богоматери (особенно торжественно — в Иерусалиме, в Гефсимании в гробнице Богородицы).

Католики в праздник Успения прославляют Богоматерь, представшую, как царица, на престоле по правую руку от Сына, принявшую под покровительство род человеческий и ходатайствующую за него перед Всевышним; Успение Богородицы служит назиданием, что смерть не есть уничтожение человеческого бытия, а только переход от земли на небо, от тления и разрушения к вечному бессмертию.

Храмы, построенные в память об Успении Богородицы

 • Церковь Успения Богородицы — в монастыре Морача, Черногория (1253).

Примечания

Ссылки

 • На Викискладе есть медиафайлы по теме Успение Богоматери
 • Иконы Успения Пресвятой Богородицы
 • Звонница
 • Приход Успения Божей Матери
 • Сайт об Успении Пресвятой Богородицы

Wikimedia Foundation. 2010.

Оценка 5 проголосовавших: 4
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here