Успение пресвятой богородицы история праздника

Для наших читателей: успение пресвятой богородицы история праздника с подробным описанием из различных источников.

Эта статья — о церковном праздновании. О славянской обрядности см. 

Обжинки

.

Успе́ние Пресвято́й Богоро́дицы (др.-греч. Κοίμηση τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, церк.-слав. Ѹ҆спе́нїе прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ прⷭ҇нод҃вы мр҃і́и, Успение Пресвятой Влады́чицы на́шей Богородицы и Присноде́вы Мари́и; лат. Dormitio sanctae Dei genitricis Mariae — Успение свято́й Богоматери Марии) — праздник православной и католической церквей, посвящённый воспоминанию смерти (успения) Божией Матери. В православии принадлежит к числу двунадесятых. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь, старообрядцы и некоторые иные празднуют Успение 15 (28) августа по юлианскому календарю (в XX—XXI веках 15 августа по юлианскому календарю соответствует 28 августа по григорианскому). Католическая церковь празднует Успение 15 августа по григорианскому календарю; Константинопольская, Элладская и ряд иных поместных православных церквей — 15 августа по новоюлианскому календарю, совпадающему с григорианским до XXIX века.

Новозаветная история

Канонические тексты не сообщают о времени и обстоятельствах кончины и погребения Богородицы. Согласно Новому Завету, распятый Христос усыновляет Богородице ближайшего ученика — апостола Иоанна, который с этого момента «взял Её к себе» (Ин. 19:25-27) на своё попечение. Она пребывала со всеми апостолами в молитве (Деян. 1:14) и в день Пятидесятницы, как и они, получила дар Святого Духа (Деян. 2:1-14).

Апокрифы

Святитель Епифаний Кипрский, по происхождению еврей, уроженец Финикии, принявший христианство в зрелом возрасте и проживший уже будучи монахом более 20 лет в Палестине с 335—340 по 362 год, во второй половине IV века в «Панарионе» (374/5 — 376/7 года), в главе «Против антидикомариамитов» писал:

А если некоторые думают, что мы ошибаемся, то пусть исследуют Писания, и не найдут сведений ни о смерти Марии, ни о том, умерла ли она, ни о том, что не умерла, ни о том, погребена ли она, ни о том, что не погребена. И когда Иоанн предпринял путешествие по Азии, то также нигде не говорится, чтобы он вел с собою святую Деву, но Писание просто умолчало об этом по чрезвычайности чуда, чтобы не привести в изумление разум человеческий… Ибо Писание стоит выше ума человеческого и оставило то неизвестным, так как Дева была сосуд честный и превосходнейший, дабы не остался кто-либо в предположении чего-либо плотского о ней. И так умерла ли она и погребена ли, мы не знаем, но она пребыла чуждою плотского совокупления.

О событиях Успения и погребения Богородицы известно из поздних апокрифов: «Сказание об Успении Богородицы» Псевдо-Иоанна Богослова (конец V, или начало VI века), сирийский апокриф «Исход Марии Девы» Псевдо-Мелитона Сардийского (конец V, или начало VI века), «Письмо Псевдо-Дионисия Ареопагита к Титу», «Слове Иоанна, архиепископа Солунского» (VII век), «коптское сказание об исходе» (VII век), «латинское сказание об исходе „W“» (VII век), «армянское сказание об исходе» (VII век), «сказание Псевдо-Иосифа Аримафейского» (VII век), «История Евфимия» (VII век). Один из таких апокрифов помещён в «Истории Церкви» Никифора Ксанфопула. Перечисленные апокрифы отличаются друг от друга содержанием. Известно не менее 70 различных апокрифов, написанных на самых разных языках (греческий, сирийский, коптский, латинский, ирландский, армянский, арабский, эфиопский, грузинский, славянский).

История праздника

Погребение Богородицы (Дуччо, Маэста, деталь)

В отличие от празднования мучеников в христианской церкви праздники в честь Девы Марии более позднего происхождения. Для их появления необходимо было позднейшее богословское углубление в догмат воплощения для защиты от посягательства еретиков на достоинство Богоматери, что произошло только в V веке (Эфесский собор в 431 году и Халкидонский собор в 451 году). Только после этого христианская церковь обратила внимание на личность Марии. В похвальной речи Феодора Петрского преподобному Феодосию Великому (около 530 года) говорится, что в палестинских монастырях ежегодно с большой торжественностью совершается память Богородицы, о собственно празднике Успения в греческой Церкви достоверные известия начинаются лишь с конца VI века. Как свидетельствует Никифор Каллист Ксанфопул в «Истории Церкви», император Маврикий (конец VI века) издал эдикт, в котором установил дату празднования Успения Богородицы — 15 августа в благодарность за победу, одержанную над персами. Михаил Скабалланович приводит два варианта, либо тогда праздник стал общецерковным (общеимперским), либо император перенёс праздник с 18 января на 15 августа.

Дата празднования 15 августа была выбрана не случайно. Ранее, как свидетельствует армянский лекционарий V века (сохранивший древнюю литургическую практику Иерусалимской церкви), этот день отмечался под названием: «Исполнение Марией Богородицей правила на второй миле от Вифлеема», связанный с событием, описанным в Евангелии от Луки (2:1-7), исполняя повеление императора Августа о переписи, Иосиф с беременной Мариею из Назарета идут в Вифлеем, однако для них не было место в гостинице, по этой причине когда Иисус Христос родился, то он был положен в яслях для скота. В Иерусалимском лекционарии VII — начало VIII века (сохранившейся в грузинском переводе) 15 августа уже отмечался как «В Гефсимании в постройке царя Маврикия, память Богородицы», при этом указан тропарь глас 6, посвященный Успению Марии: «Егда преставилася еси» (по-русски: «Когда умерла»).

В латинских церквях свидетельства о празднования Успения до VIII века очень редкие, и этот праздник не был общераспространённым. От VII века сохранилось только одно свидетельство существования праздника Успения — постановление папы Римского Сергия (687—701): «в дни Благовещения, Рождества и Успения (Dormitionis) Преславной Марии» литания выходила от (храма) св. Адриана и до св. Марии встречал её народ”. В Риме праздник под названием «Dormitio Beatae Virginis» («успение блаженной Марии»), заимствован из Константинополя. В латинских манускриптах дата Успения испытывает колебания между январем и августом. В Псевдо-иеронимовом мартирологе VIII века (en:Martyrologium Hieronymianum) существовали две даты, связанные с успением Марии, — 18 января «Depositio Веаtае Mariae» («кончина блаженной Марии»), а 14 августа — «Assumptio» («взятие на небо»). В Мартирологе Узуарда IX века (en:Martyrology of Usuard) и в Мартирологе Адона IX века уже один праздник Успение — 15 августа.

У части христиан праздник Успения был связан с Богоявлением, у несториан праздник «Пресвятой Марии» тотчас по Рождестве Христовом; в коптском календаре VII века 16 января (вскоре по отдании Богоявления) «рождение Госпожи Марии», в календаре IX века 16 января — «смерть и воскресение Богородицы».

Наиболее ранее упоминание о событии успения Марии среди авторов, подписавшихся собственным именем, — у Григория Турского (конец VI века) в сочинении «О славе мучеников» (лат. «De gloria martyrum»), пересказавшего апокриф «Псевдо-Мелитона Сардийского»:

Предание

Материалы для агиографии, гимнографии и иконографии Марии, описывающие подробные обстоятельства кончины Богородицы взяты из апокрифов, перечисленных выше.

Явление архангела

К моменту своей смерти Богородица проживала в Иерусалиме, посещала для молитв Голгофу и Гроб Господень. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, сообщивший, что через три дня она «отойдёт ко Христу Богу». Успокаивая Марию, чтобы она была готова к своему смертному часу, архангел возвестил ей:

В ознаменование своих слов архангел вручил Богородице ветвь райского древа (Димитрий Ростовский уточняет, что это была ветвь от финиковой пальмы), указав нести её перед гробом Богородицы при погребении.

О полученном от ангела известии Дева Мария сообщила Иосифу Аримафейскому. Желая видеть перед смертью апостолов, она обратилась с молитвой к Богу, и «по повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной Апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия». Простившись со всеми близкими и сделав распоряжение относительно своего имущества, Богородица приготовилась к смерти.

Внезапно в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, — сам Царь славы Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери.

После этого Дева Мария мирно скончалась.

Погребение

Погребение Богородицы апостолы совершили в гробнице, где были упокоены её родители Иоаким и Анна и супруг Иосиф Обручник. Пречистое тело Девы Марии торжественной процессией несли на одре через Иерусалим, о чём доложили первосвященникам. Направленная ими стража не смогла разогнать процессию благодаря чуду: «облачный круг, плывший по воздуху, спустился на землю и точно стеною окружил как святых Апостолов, так и остальных христиан». Проходивший мимо процессии первосвященник Афония попытался опрокинуть одр, но его руки были отсечены невидимой силой. После раскаяния он получил исцеление и исповедал себя христианином. После погребения апостолы закрыли вход в пещеру камнем и удалились.

Вознесение Богоматери на Небо

Греческая версия апокрифа «Cказание об успении Святой Богородицы» упоминает, что тело Богородицы поместилось в рай. Одна из версий латинского апокрифа «Переход Марии» («лат. Transitus Mariae») содержит дополнительные подробности, связанные с вознесением Божией Матери. В нём упоминается, что в погребении Богородицы не участвовал апостол Фома. Он был перенесен в Иерусалим из Индии после погребения Божией Матери и утверждал, что тела Богородицы нет во гробе. Когда апостолы открыли гробницу, чтобы он мог убедиться в погребении Божией Матери, тела Богородицы там не оказалось. Тогда Фома рассказал, что ему было явлено как Богородица возносится на небо и просил, чтобы Она дала ему Своё благословение. Тогда Богородица сбросила ему Свой пояс, которым была опоясана. Камень, на который, как утверждается, упал пояс, находится на территории русского Гефсиманского монастыря святой Марии Магдалины на Елеонской горе.

В Минологии Василия II (конец X века) и в Синаксаре Константинопольской церкви (X век) рассказ о воскресении и вознесении Марии отсутствует; в них рассказывается о том, что по просьбе Фомы, которого не было на погребении Марии, апостолы открыли гроб на третий день. В нём не оказалось тела Марии, а была только её одежда, и поясняется, что Бог перенёс тело своей матери в место которое он сам знает. Синаксарь дополняет этот рассказ, сообщая о том, что одежды Марии, которые были найдены в пустом гробе, были перенесены впоследствии во Влахернский храм.

Рассказ об отсутствии тела Богородицы во гробе вошёл в Жития святых святителя Димитрия Ростовского:

…когда святые Апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, — остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание; святые Апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы?

Согласно Димитрию Ростовскому, в этот день вечером за трапезой апостолам явилась на воздухе Богородица в окружении ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь! — ибо Я с вами во все дни».

Картина

Рафаэля

содержит сюжет успения и коронования

Согласно протоиерею Владимиру Сорокину и П. Ю. Малкову, Православная Церковь сохраняет предание, что Богородица была воскрешена силой Божией на 3-й день после Своего Успения и взошла (была вознесена) на Небо с душой и телом. Иоанн Дамаскин (VII—VIII век) в похвальных словах на Успение Богородицы цитирует апокриф «История Евфимия» (VII век), и на его основании пишет: «узнаем необычайную тайну, как тело Богоматери было отнято у земли, вознесено и взято на Небо». Учение о том, что Богородица была взята на Небо с душой и телом разделяли, жившие в более позднее время, авторы: Димитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Игнатий Брянчанинов, Филарет Московский. Содержание апокрифа «Cказание об успении Святой Богородицы» вошло в богослужебную практику Православной церкви.

В кондаке праздника Успения сообщается: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в ходатайствах надежду непоколебимую гроб и смертность не удержали», в неуставном чине погребения Божией Матери, совершаемый в отдельных православных храмах, как правило, на третий день после праздника Успения приведено: «Честное тело Пресвятой Девы тления во гробе не уведе: но Она с телом прешла от земли к небеси», «из гроба тридневно восставшая Дево, якоже и Господь».

Католическая традиция особо выделяет Вознесение Богоматери и последовавшее затем Её коронование. Католическая церковь признаёт Вознесение Божией Матери с душой и телом догматом. Точка зрения Православной церкви по этому вопросу до настоящего времени чётко не сформулирована и недостаточно разработана. По мнению протоиерея Валентина Васечко, до настоящего времени Православная церковь не признает догмата о взятии Богоматери в небесную славу с душой и телом, так как, в том числе не признает теорию догматического развития.

Богослужебное почитание

Православная церковь

В православии праздник относится к числу двунадесятых праздников и имеет 1 день предпразднства и 8 дней попразднства. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост с 1 (14) августа по 14 (27) августа включительно, являющийся наиболее строгим после Великого поста. В VIII веке Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин написали два канона этого праздника. Императору Льву Премудрому принадлежит (или приписывается) одна стихира в службе праздника, надписанная «Византиево», а также одна стихира на попразднство (16 августа).

В некоторых местах ради особого чествования праздника совершается особая Служба погребению Богоматери (особенно торжественно — в Иерусалиме, в Гефсимании в гробнице Богородицы). Данная служба известна по рукописям XV века и совершается по подобию службы утрени Великой Субботы. В XVI веке данная служба была очень распространённой в Русской Церкви, но в XIX веке уже была практически забыта и совершалась лишь в немногих местах. В настоящее время Чин погребения Богоматери совершается во многих кафедральных и приходских храмах на 2-й или 3-й день праздника. Богослужение начинается всенощным бдением, на великом славословии духовенство выходит к лежащей посреди храма плащанице с изображением Богородицы; совершается её каждение, а затем обнесение плащаницы вокруг храма. После этого совершается помазание верующих елеем, читаются ектении и отпуст.

Тропарь глас 1 (Ἦχος α’) Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Mήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́, во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице; преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша. При родах Ты сохранила девство, при успении Ты не оставила мира, Богородица; Ты преставилась к жизни, будучи Матерью Жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши.
Кондак глас 2 (Ἦχος β’) Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον. В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу и в предста́тельствах непрело́жное Упова́ние гроб и умервщле́ние не удержа́ста: я́коже бо Живота́ Ма́терь к животу́ преста́ви во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную. Богородицу, непрестанно молящуюся и в ходатайствах надежду непоколебимую, не удержали гроб и смерть; ибо Её как Мать Жизни привёл к жизни , Поселившийся в Её вечно девственной утробе.
Задостойник глас 1 (Ἦχος α’) Припев 1-й: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

Припев 2-й: Ἄγγελοι τὴν Κοίμησιν τῆς Παρθένου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ Παρθένος ἀπαίρει, ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω.

Ирмос 9-й песни канона: Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τὸκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου

Припев 1-й: Ро́ди вси блажи́м Тя, еди́ную Богоро́дицу.

Припев 2-й: А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася: ка́ко Де́ва восхо́дит от земли́ на не́бо.

Побежда́ются естества́ уста́вы, в Те́бе, Де́во Чи́стая: де́вствует бо рождество́, и живо́т предобруча́ет смерть: по рождестве́ Де́ва, и по сме́рти жива́, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Поколения все прославляем Тебя, единую Богородицу.

Ангелы, увидев Успение Пречистой, удивились, как Девственная восходит от земли на небо.

Побеждаются законы природы на Тебе, Дева Чистая: рождение остаётся девственным и смерть обручается с жизнью; по рождении пребывая Девою и по смерти живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твоё.

Иконография Успения

На иконах Успения Пресвятой Богородицы изображена Дева Мария, лежащая на смертном одре. У головы и у ног Её стоят апостолы и другие святые. В центре чуть сзади над одром — Сошедший с Небес Иисус Христос, принимающий на Свои руки пречистую душу Своей Матери. Эта Душа изображается в виде новорождённого младенца, окутанного белыми пеленами — образ того, что смерть каждого человека в Православии мыслится как рождение в Вечную жизнь.

Католическая церковь

Католики в праздник Успения прославляют Богоматерь, представшую как царица на престоле по правую руку от Сына, принявшую под покровительство род человеческий и ходатайствующую за него перед Всевышним. Успение Богородицы служит назиданием, что смерть не есть уничтожение человеческого бытия, а только переход от земли на небо, от тления и разрушения к вечному бессмертию. Праздник Успения имеет ранг торжества, являющийся высшим рангом в иерархии католических праздников.

См. также

 • Место Успения Богородицы в Иерусалиме
 • Гробница Богородицы
 • Церкви, названные в честь Успения Богородицы
 • Вознесение Девы Марии — в католичестве
 • Обжинки, или Успение — день в народном календаре

Примечания

 1. ↑ Часть поместных православных церквей, включая Русскую, для литургических целей продолжают использовать юлианский календарь; в XX—XXI веках 15 августа по юлианскому календарю соответствует 28 августа по григорианскому.
 2. ↑ См. Старостильные церкви
 3. ↑ Успение Божией Матери // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 4. ↑ Против антидикомариамитов, пятьдесят восьмой и семьдесят восьмой ереси. &11
 5. Епифаний Кипрский. Творения святого Епифания Кипрского. — Ч. 5. — С. 273.
 6. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых. // сост. И. С. Свенцицкая, А. П. Скогорев. — М.: Когелет, 1999—175 с. — ISBN 5-933480-03-7., С. 135—145
 7. ↑ «46. И во время переноса её один знатный еврей, по имени Иефания, устремился, чтобы сбросить тело с носилок, которые несли апостолы. Но ангел Господень невидимо огненным мечом отсек у него обе руки начиная с плеч и оставил их висящими в воздухе на гробе.» Свенцицкая И., Скогорев А. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых
 8. ↑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΡΑΚΑ. Η ΕΟΡΤΗΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολήςτου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Σύμβουλος Καθηγητής: Συμεών Α. Πασχαλίδης, Αν. Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 σελ. 52
 9. Simon Mimouni. Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie: Études littéraires, historiques et doctrinales BRILL, 17 янв. 2011 г. p. 41
 10. ↑ La mort et l’Assomption de la Sainte Vierge dans la tradition des cinq premiers siècles (Suite et fin.) M. Jugie Échos d’Orient Année 1926 Volume 25 Numéro 143 pp. 281—307
 11. ↑ Little-known Testimonies to Peter’s Primacy. Rush, A C. Theological Studies; Woodstock, Md., etc 11 (Jan 1, 1950): 570.
 12. ↑ PG. 145. Col. 812—817
 13. ↑ La mort et l’Assomption de la Sainte Vierge dans la tradition des cinq premiers siècles (Suite et fin.) M. Jugie Échos d’Orient Année 1926 Volume 25 Numéro 143. — P. 302
 14. ↑ «On a distingué ainsi dans les textes l’existence de diverses croyances: dormition seulement, avec préservation et ascension du corps; dormition suivie de l’assomption; assomption seulement, avec ou sans résurrection explicitement indiquée.» — Simon Mimouni. Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie: Études littéraires, historiques et doctrinales BRILL, 17 янв. 2011 г. p. XXI
 15. ↑ Католическая Энциклопедия. В 5 томах. В. Л. Задворный (ред.) / Том 4 / 2011 Издательство: Изд-во Францисканцев. стб 1608—1616. ISBN 978-5-89208-096-5
 16. ↑ Aurelio de Santos Otero, Los Evangelios Apócrifos, Madrid: BAC, Normal, 148. 13º reimpresión, 2006./ p. 306 ISBN 978-84-7914-044-1
 17. ↑ Великие Четьи-Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. — Январь, тетрадь 2, дни 6-11. — М., 1914 фпθ. — С. 93.
 18. Скабалланович М. Н. Богородичные праздники. Успение и Благовещение // Толковый Типикон.
 19. ↑ PG. 147. Col. 292.
 20. Скабалланович М. Н. «Успение Пресвятой Богородицы». История праздника.
 21. ↑ AN EARLY ARMENIAN LECTIONARY (RENOUX)
 22. Кекелидзе К., прот. Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их научное значение. — Тифлис, 1908. — С. 124.
 23. Поснов М. История Христианской Церкви.
 24. Скабалланович М. Н. Успение Пресвятой Богородицы. Событие и предание о нем.
 25. Gregorius Turonensis. De Gloria martyrum, I, 4.
 26. ↑ De gloria martyrum. Gregorius (Turonensis) Cholinus, 1583 / I, 4, p. 5
 27. Димитрий Ростовский. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
 28. ↑ Apocryphal Works on the Assumption of Mary. The Account of St. John the Theologian of the Falling Asleep of the Holy Mother of God
 29. ↑ Apocryphal Works on the Assumption of Mary. The Passing of Mary. First Latin Form
 30. ↑ Камень «Пояс Божией Матери» // Официальный сайт Гефсиманского монастыря
 31. ↑ Где радовалась и страдала Богородица // Православный паломник. Официальное издание Паломнического центра Московского Патриархата.
 32. ↑ Минологий Василия II 15 августа (PG 117 col. 585)
 33. ↑ Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae › Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae › Mensis augustus › 15, col. 894
 34. ↑ П. Ю. Малков — кандидат богословия, один из авторов Православной энциклопедии
 35. Васечко В. Н., Квливидзе Н. В. Богородица // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. — Т. V. — С. 486-504. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 5-89572-010-2.
 36. Прот. Владимир Сорокин. Догмат Римско-Католической Церкви о взятии Божией Матери в небесную славу с православной точки зрения. // Богословские труды. — Вып. 10. — Московская Патриархия, 1973. — С. 78, 86, 88.
 37. Иоанн Дамаскин. Три похвальных слова на Успение Богоматери. Слово третье
 38. Димитрий Ростовский. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии: С этого времени они (апостолы) как сами уверовали, так и святую Церковь научили верить, что Пречистая Матерь Божия в третий день после погребения была воскрешена Своим Сыном и взята с телом на Небо.
 39. Святитель Иннокентий Херсонский. Слово на день Успения Пресвятой Богородицы: Мария, подобно Божественному Сыну Её, не удерживается узами смерти; тело Её и во гробе не видит нетления, и, по прошествии трех дней, взимается, одушевленное, со славою на небо
 40. Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетическая проповедь. Изложение учения Православной церкви о Божией Матери: Богоматерь в третий день по блаженном успении Своем воскресла и ныне жительствует на небесах душою и телом.
 41. Святитель Филарет Московский. Слова и речи. Слово в день Успения Пресвятыя Богородицы: Святая Церковь, как-бы заботилась, чтобы наша вера и надежда не утомились долгим ожиданием последующаго за сим начатком воскресения умерших: и потому она приводит нас к другому гробу, также в третий день после погребения отверстому, и уже праздному от тела, в нём погребеннаго, и как-бы указуя, говорит нам: вот и действительный, скорый, очевидный в лице Матери Господней опыт воскресения, котораго Христос был начаток; благодатию Сына Своего и Бога, Она так совершенно созрела на земли для неба, что и тела Ея не могла удержать земля до времени общаго воскресения: зрите праздный гроб Ея, и радуйтесь упованием жизни за гробом
 42. ↑ На церковнославянском в транслитерации: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное Упование гроб и умервщление не удержаста»
 43. ↑ Михаил Бернацкий. История чинопоследования Успения и Погребения Пресвятой Богородицы
 44. ↑ 15 августа. Успение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. Похвалы, или священное последование на святое преставление Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. — С. 57, 76
 45. ↑ В. Н. Васечко — доктор теологии, один из авторов Православной энциклопедии
 46. ↑ «Источник жизни во гробе полагается». Протодиакон Владимир Василик, Русская народная линия 30.08.2011 Гимнографическая программа Успения в контексте других праздников …
 47. ↑ Чин погребения Божией Матери
 48. ↑ Богослужебные книги на греческом. Августовская минея, день 15.
 49. ↑ Богослужебные книги на церковно-славянском языке. Праздничная Минея. Месяца августа в 15 день.
 50. ↑ Катехизис Католической церкви Архивировано 3 декабря 2012 года..

Литература

 • Успение Божией Матери // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 • Скабалланович М. Н. Успение Пресвятой Богородицы. — Киев: Пролог, 2004. — 162 с. — (Lex Orandi). — 5000 экз. — ISBN 966-8538-06-4.

Ссылки

 • Сайт об Успении Пресвятой Богородицы
 • Успение Пресвятой Богородицы Статьи, иконы, рассказ об Успении и Успенском посте на сайте Православие и мир
 • Успенье Богородицы // Российский Этнографический Музей.
 • The Byzantine Traditions of the Virgin Mary’s Dormition and Assumption Spyros P. PANAGOPOULOS, Patras, Greece
 • Les homélies inédites de Cosmas Vestitor sur la Dormition. A. Wenger Revue des études byzantines Année 1953 Volume 11 Numéro 1 pp. 284—300
 • Прот. Владимир Сорокин. Догмат Римско-Католической Церкви о взятии Божией Матери в небесную славу с православной точки зрения. // Богословские труды. — Вып. 10. — Московская Патриархия, 1973. — С. 70.
 • Tischendorf. «Apocalypses apocryphae» — P. XXXIV (Лейден, 1866)
 • Gabriel Roschini. Mariologia, Roma, 1947. — P. 74
 • Aurelio de Santos Otero. Los Evangelios Apócrifos, Madrid: BAC, Normal, 148. 13º reimpresión, 2006. — P. 306 ISBN 978-84-7914-044-1
 • Shoemaker, Stephen J. Ancient traditions of the Virgin Mary’s dormition and assumption Oxford : Oxford univ. press, cop., 2002 XIV, 460, с. Oxford early Christian studies ISBN 1453280421 / pp. 2, 3, 38

успение пресвятой богородицы история праздника

Успение Пресвятой Богородицы. Новгород, XIII век

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — один из двунадесятых (от славянского «дванадесять» — двенадцать), то есть самых больших православных праздников, посвященный событию, о котором не сказано в Евангелии, но о котором хорошо известно из Священного Предания Церкви. Само слово «успение» на современный русский язык можно перевести как «смерть», но смерть не в тяжких муках и страданиях, но как легкий сон и безболезненный переход от временной земной жизни к жизни вечной. Праздник Успения Пресвятой Богородицы является непереходящим, всегда отмечается 28 августа (15 августа по старому стилю) и имеет 1 день предпразднества и 9 дней попразднества. В этот день заканчивается Успенский пост, но если праздник совпадает со средой или пятницей, то пища разрешается только с рыбой, а разговляются после поста на следующий день.
 

Содержание

 • Успение Пресвятой Богородицы. История праздника
 • Жизнь Пресвятой Богородицы после Вознесения Господня
 • Погребение Богородицы
 • Успение Богородицы. Богослужение
 • Тропарь и кондак Успению Богородицы
 • Народные традиции в день Успения Богородицы
 • Успение Богородицы. Иконы
 • Храмы Успения на Руси
 • Храмы Успения и старообрядческие монастыри
 • Старообрядческий храм-колокольня Успения Пресвятой Богородицы на Рогожском в Москве

Успение Пресвятой Богородицы. История праздника

Как мы знаем из Евангелия, умирая на Кресте, Господь вручил Пресвятую Богородицу попечению апостола Иоанна Богослова. «Же́но, се сын твой», — сказал Господь Богородице, указывая на своего любимого ученика. Затем, обратившись к нему, сказал: «Се мати твоя». «И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин. 19:26–27). О жизни Богородицы после Вознесения Господня мы знаем только из церковного предания. Имеются пространные апокрифические сказания, например, «Слово Иоанна Богослова на Успение Богородицы», а также слова́ (проповеди) преподобного Андрея Критского, Константинопольского патриарха Германа и три слова преподобного Иоанна Дамаскина. Все эти источники датируются VIII веком. Существуют и более ранние свидетельства. Обстоятельства Успения Богородицы известны в православной Церкви с апостольских времен. Еще в I веке о них писал священномученик Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла. По мнению церковных историков, праздник этот был установлен в конце VI века при византийском императоре Маврикии, который правил в 592–602 гг. Скорее всего, до этого времени праздник Успения был в Константинополе местночтимым, а затем уже стал общецерковным.
 

Жизнь Пресвятой Богородицы после Вознесения Господня

Пресвятая Богородица часто приходила для молитвы ко святому Гробу Господню. В один из таких дней ей явился Архангел Гавриил, вручил ветвь и возвестил о том, что через три дня окончится её земная жизнь. Получив это известие, Богородица не только не испугалась, но обрадовалась, ведь для неё смерть была желанным переходом к жизни вечной, встречей с возлюбленным Сыном и Богом. Вернувшись домой, Богоматерь поведала близким о своем скором успении. Узнав об этом, христиане, жившие в Иерусалиме и окрестностях, собрались, чтобы попрощаться с Богородицей. Чудесным образом и апостолы, которые разошлись по всей земле с проповедью веры Христовой, были собраны в Иерусалиме. Увидев друг друга, они радовались и недоумевали: для чего Господь собрал их в одно место? Апостол Иоанн Богослов, приветствуя их, сказал, что для Божией Матери настало время отойти ко Господу.

Апостолы приветствовали Пресвятую Богородицу, и она возрадовалась и прославила Бога, что Он услышал её молитву и исполнил желание её сердца. Настал час Успения Богородицы, и Сам Господь пришел взять её душу. Неземной свет осиял горницу, в которой стоял благолепно украшенный одр с лежащей на нем Богородицей, окруженный апостолами. Увидев это, Божия Матерь произнесла:

Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о́ Бозе, Спасе Моем,
яко призре на смирение рабы Своея…

и, поднявшись с ложа, поклонилась Господу, после чего без всякого телесного страдания Пресвятая Дева предала душу в руки своего Сына и Бога, как бы уснув.
 

Погребение Богородицы

Оплакав свою разлуку с Богородицей, апостолы приступили к погребению её пречистого тела. Петр, Павел, Иаков с другими из числа 12 апостолов понесли на своих плечах одр с телом Пречистой. Апостол Иоанн Богослов шел впереди с райской ветвью, которую принес Богородице Архангел Гавриил, а множество христиан сопровождали их с пением, свечами и кадилами. Для бо́льшего прославления Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла больных, с верой прикасавшихся к священному одру.

Торжественное шествие направлялось в Гефсиманию, где покоились родители Пресвятой Богородицы (святые Иоаким и Анна) и праведный Иосиф Обручник. Озлобленные почестями, воздаваемыми Божией Матери, первосвященники и книжники послали своих слуг, чтобы те разогнали сопровождавших и са́мое тело Богородицы сожгли. Но произошло чудо: облачный венец, по воздуху сопровождавший шествие, опустился к земле и как бы стеною оградил всех христиан. Преследователи слышали шаги и пение, но никого не видели. Многие были поражены слепотой. Иудейский священник Афония из зависти и ненависти хотел опрокинуть одр, на котором возлежало тело Пресвятой Девы, но Ангел Божий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись к гробу. Видя такое чудо, Афония раскаялся и с верою исповедал величие Матери Божией. Он получил исцеление и стал христианином.

Погребальная процессия достигла Гефсимании. Там апостолы положили тело Богородицы в гроб и закрыли вход в пещеру большим камнем. По промыслу Божию лишь апостола Фомы не было при погребении Богородицы. Придя на третий день, он очень сожалел, что не удостоился благословения Богоматери и не смог проститься с ней. Апостолы, сожалея об этом, решились открыть гроб, чтобы он смог поклониться пречистому телу Божией Матери, но нашли в нем только погребальные пелены — тело Богородицы было взято на небо.
 

Успение Богородицы. Богослужение

В стихерах на праздник Успения описы­вается подробно событие Успения, собрание апостолов для поклонения и лобызания тела Матери Божией, появление самого Спасителя с ангелами для принятия души Богоматери. Последнее обстоятельство показывает, что Успение Божией Матери не есть смерть, а переход Ее к истинной жизни. Стихеры праздника Успения были написаны патриархами Цареградскими Анатолием (V в.) и Германом (VII-VIII вв.), преподобными Иоанном Дамаскиным (VIII в.) и Феофаном Начертанным (VIII-IX вв.).

Канон передает событие в виде драмы-диалога: слова Божией Матери, взывающей к Своему возлюблен­ному Сыну о скорейшем взятии Ея на небо; слова Спасителя, нисшедшего с ангелами взять Пречистую душу Родившей Его по плоти и отнести к Отцу; надгробные песни св. апостолов, собравшихся со всех концов все­ленной почтить достойным погребением Пречистое Тело. Каноны празднику написали в VII веке преподобные Косма Маиумский и Иоанн Дамаскин.

Библиотека Русской веры
Канон Успению Пресвятой Богородицы →

Читать онлайн

В тех приходах, где праздник Успения является храмовым (престольным), совершается особый чин погребения Богоматери. Данная служба известна по рукописям XV века и совершается по подобию Боготелесного погребения в Великую Субботу. 
 

Тропарь и кондак Успению Богородицы

Издавна христиане молятся Богородице как заступнице и ходатаице перед Богом. Об этом говорится и в тропаре праздника Успения.

Церковно-славянский текст:

Въ ржcтвЁ дв7ство сохрани1ла є3си2, и3 во ўспeніи ми1ра не њстaви бцdе. престaвибосz к8 животY, м™и сyщи животA. и3 моли1твами твои1ми, и3збавлsеши t смeрти дш7а нaша.

Русский текст:

Родив Сына, сохранила девство, и после смерти, Богородице, Ты не оставила мира, потому что перешла к жизни, явившись Матерью Жизни (т. е. Господа), и Твоими молитвами избавляешь от смерти души наши.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Въ мlтвахъ не ўсыпaющую бцdу, и3 в8 заступлeніихъ и3звёстное ўповaніе, гр0бъ и3 смeрть не ўдержaста. но ћкw животY м™рь, на жив0тъ престaви, и4же во ўтр0бу всели1выисz, приснодв7ственную.

Русский текст:

Непрестанно молящуюся за весь мир Богородицу, известную всем заступницу и надежду, гроб и смерть не удержали. Но как Матерь Бога, Источника жизни, к жизни перенес Тот, Кто родился от ее девственной утробы.

Народные традиции в день Успения Богородицы

В крестьянском быту день Успения Пресвятой Богородицы, по-другому «Большая Пречистая», считался днем окончания жатвы. В церковь на литургию мужчины считали долгом принести колосьев нового хлеба, чтобы «Успенье-Матушка» благословила их труды и помогла благополучно управиться с молотьбой, оградив свезенный хлеб от пожаров и всякого несчастья. После обедни в селах проходил Крестный ход к полю. Здесь, на широкой меже, пели благодарственный молебен Божией Матери. Если во время молебна не было ни ветра, ни дождя, то предполагалось, что вся осень будет ведреная и тихая.

Женщины же, покончившие с жнитвом, «купались» в этот день по сжатой полосе и говорили: «Жнивка, жнивка, отдай ты мою силушку на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено». Этот обычай, характеризующий трудность женских полевых работ, во многих местах заканчивался крестьянскими пирушками, которыми жнецы как бы вознаграждали себя за изнурительную работу.

День Успения также считался не только постным, но даже траурным днем, по крайней мере старухи-крестьянки любили в этот день одеваться во все черное, в воспоминание праведной кончины Богоматери.
 

Успение Богородицы. Иконы

успение пресвятой богородицы история праздника

Успение Пресвятой Богородицы. Сербия. Дечаны, XIV векуспение пресвятой богородицы история праздникаУспение Пресвятой Богородицы. Рим, ХIII векуспение пресвятой богородицы история праздникаУспение Пресвятой Богородицы. Патмос, монастырь св. Иоанна Богослова. XV векуспение пресвятой богородицы история праздникаУспение Богородицы. Икона XVI в., Новгород. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Храмы Успения на Руси

Начиная от самого Крещения Руси праздник Успения Пресвятой Богородицы был особенно почитаем. Существовал многовековой обычай освящать во имя этого праздника кафедральные соборы, т. е. главные храмы государства. В Софийских соборах в Киеве и Новгороде престольным праздником было Успение. Также и построенные впоследствии соборы во Владимире, Москве, Ростове Великом, Ярославле и других городах были освящены в честь этого праздника.
 

Храмы Успения и старообрядческие монастыри 

Традиция особого почитания праздника Успения Пресвятой Богородицы сохранилась и в Русской Православной старообрядческой Церкви. Престольный праздник на Успение Пресвятой Богородицы отмечают старообрядческие общины Нижнего Новгорода, Волгограда, Томска, Владимира, Рязани, Моршанска, Киева, Пилипов-Хребтиевских (Украина) и многих других городов и сел не только в России, но и за рубежом.

успение пресвятой богородицы история праздника

Храм РПСЦ в г. Моршанске Тамбовской области. Освящен в честь праздника Успения Богородицы 17 августа 2014 г.успение пресвятой богородицы история праздникаУспенский храм РПСЦ г. Томска

Кроме того, это престольный праздник для Успенского монастыря в с. Белая Криница (Украина) и мужского монастыря в с. Русская Слава (Белокриницкая митрополия, Румыния).

успение пресвятой богородицы история праздника

успение пресвятой богородицы история праздника

Свято-Успенский старообрядческий мужской монастырь Славской епархии (Румыния)

Старообрядческий храм-колокольня Успения Пресвятой Богородицы на Рогожском в Москве

С праздником Успения также связана непростая судьба храма-колокольни Рогожского поселка в Москве. Дело в том, что первоначально этот храм был освящен в начале ХХ века во имя Воскресения Христова. Однако после войны, в 1949 году, он был переосвящен как Успенский. Мотивы этого переосвящения до сих пор непонятны и загадочны.

успение пресвятой богородицы история праздника

Старообрядческий храм-колокольня. Рогожское, Москва

Некоторые утверждают, что храм был переосвящен, поскольку на Рогожском не хватало духовенства для празднования Пасхи Христовой в кафедральном Покровском соборе и одновременно в храме-колокольне Воскресения Христова, как престольного праздника. Другие полагают, что храм был переосвящен, поскольку в старообрядчестве не принято освящать храмы во имя Воскресения Христова. Третьи высказывают версию, что храм был осквернен во время большевистских гонений на религию и потребовалось его повторное освящение, что и было сделано на праздник Успения. Будем надеяться, что профессиональные историки рано или поздно установят истинную причину этого необычного события. Историческое имя храма-колокольни было возвращено 1 февраля 2015 года: после завершения реставрации его освятили во имя Воскресения Христова.
 

Храмы Успения у старообрядцев поморского согласия

Многие общины и других старообрядческих согласий также празднуют престольный праздник на Успение Пресвятой Богородицы. В частности, этот праздник чрезвычайно почитаем у поморцев Литвы, — там во имя Успения Богородицы освящено 15 храмов. В Белоруссии действует 14 таких поморских молелен. Четыре Успенских храма имеется в Латвии, в том числе и самый известный — Успенский храм Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины.

успение пресвятой богородицы история праздника

Моленная Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины

В США во имя Успения освящен поморский храм г. Вифлеем (Вудборн, Орегон). Подробнее об американских старообрядцах этого региона можно прочитать в статье «В Орегоне у старообрядцев».

 Успение Пресвятой Богородицы является одним из двенадцати самых значимых праздников после Пасхи в православном литургическом календаре. Прославляет этот день память о Божией Матери и приходится он на 28 августа по-новому стилю, и на 15 число по-старому. Перед празднованием этого святого дня всем верующим церковь повелевает соблюдать пост с 14 числа по 27 число августа месяца во имя и по примеру Пресвятой Богородицы, пребывающей в постоянных молитвах и в строжайшем посте дни, предшествующие Ее успению.

Духовный смысл и истинное значение праздника.

Многим людям может показаться абсурдным празднование дня успения, т.е. смерти Матери Божией, ведь для большинства из нас смерть ассоциируется лишь с сердечной болью и тоской, скорбью и потерей того, чей жизненный путь навсегда завершился.

Еще издревле любому простому человеку казалось, что явление смерти выступает самой непостижимой и величайшей из всех существующих загадок бытия. Смерть во все времена вызывала трепет и страх у людей, полную их растерянность, панику и недоумение.

Однако, глубоко верующие православные христиане знают и неистово верят в то, что все сущее при Божественном мироздании обрело непоколебимую и надежную жизненную основу на веки вечные. Не смерти нужно бояться людям, а образа того и поступков тех, какими их земное существование будет наполнено.

Благодаря вере такой каждый христианин воспринимает явление смерти не как полное завершение жизни человека, а лишь как тяжелое, но необходимое для вечного и подлинного существования, испытание. В связи с этим Успение Богородицы вызывает радость у православных, ведь через смерть она получила возможность снова быть с Сыном Своим.

Атеист может всю свою земную жизнь прожить под гнетом страшного ожидания собственной смерти в качестве полного самораспада, а православный верующий же, даже готовясь к смерти, — готовиться лишь к новой жизни.

Однако, не стоит считать, что христиане причисляют смерть к благим и радостным явлениям. Она, конечно же, является прямым нарушением и искажением первоначально установленного в человеческом мироздании порядка, утрата которого происходит по причине грехопадения человека, его непослушания воли Божественной и нарушения Закона Божьего.

Согласно догматическому учению Православной Церкви, Бог не желал смерти людям, они самостоятельно обрекли себя на нее по причине духовной слабости своей и неукротимой плоти. Но даже в данном случае Спаситель наш проявил к человеку несказанную милость и благодать, Он смерть земную превратил в путь к вечному совместному пребыванию человека со Своим Создателем.

История праздника.

 Праздник Успения Богородицы установлен еще с древних времен. Упоминания о нем можно обнаружить в писаниях блаженного Иеронима, Григория и Августина, а так же в сочинениях епископа Турского.

В IV веке византийский император Маврикий в честь победы (15 августа 595 г.) своей над персами приурочил к этому дню празднование Успения Пресвятой Богородицы, определив этот день и это событие одним из самых главных общецерковных праздников.

Однако, первостепенно в различных местах сей праздник совершался в разное время: кое-где празднование Святого Успения происходило в январе месяце, а где-то – и в августе. К примеру, в VII веке в Римской Церкви на Западе было принято праздновать 18 января «кончину девы Марии», и при этом 14 число августа месяца определяли днем «взятия Её на небеса Божьи».

Лишь в VII-IX вв. праздник Успения Богородицы стал совершаться 15 августа в большинстве западных и восточных Церквей. Целью этого праздника было не что иное, как прославление и сохранность памяти о Богоматери, и о Ее воссоединении с Сыном Своим через успение.

Стихиры на Успение Богородицы появились в V веке, они были написаны патриархом Константинопольским. Затем в VIII веке появились два канона, посвященные этому празднику, созданные святыми Иоанном Дамаскиным и Космою Маиумским.

Из истории жизни и смерти Пресвятой Богородицы.

Согласно Священному Писанию, Матерь Божия после смерти и Воскресения Спасителя всеобщего вплоть до Великого гонения на христиан находилась в Иерусалиме. Затем Она в сопровождении Иоанна Богослова переместилась в Эфес. Часто посещала Она праведного Лазаря, живущего на Кипре, и Гору Афонскую, которую в дальнейшем благословила как Удел для проповеди слова евангельского.

Незадолго до смерти своей Матерь Божия снова прибыла в ранее покинутый Ею Иерусалим. Здесь Она постоянно пребывала в молитве и наиболее часто посещала места, связанные с самыми важными жизненными событиями Сына Ее Божественного.

В один из дней Ее пребывания на Елеоне предстал пред ней Архангел Гавриил. Он известил Ее о том, что через три дня настанет Ее кончина, и Она покинет землю, воздавшись на небеса к Сыну Своему. Пресвятая Богородица поделилась произошедшим с апостолом Иоанном, который спешно оповестил о предстоящей кончине Матери Божией брата Господня, апостола Иакова. Он, в свою очередь, — всю Иерусалимскую Церковь, впоследствии сохранившую предание об Успении Богородицы.

Перед кончиной Своей Матерь Божия все скромное имущество завещала вдовицам — прислужницам Своим. Велела им после смерти захоронить Себя рядом со Своими праведными родителями в Гефсимании.

В день Успения Пресвятой Богородицы в Иерусалиме собрались для прощания с Ней практически все апостолы, странствующие по миру с проповедью о Слове Божием. Ее уход сопровождал свет несказанный, при появлении котором, Сам Христос предстал пред Нею в окружении многочисленных ангелов. Богородица обратилась к Нему с молитвой и сердечной просьбой о благословении всех тех, кто чтит Ее память. Она также призвала в молитве Сына Своего окружить Ее защитой Божией от силы Сатанинской и мытарств воздушных, а после, в радости и благодати отдала душу Свою в Господни руки.

Три дня и три ночи пребывали у гроба Богородицы апостолы, воспевая псалмы. И лишь на третьи сутки к ним пришло совершенное и полное утешение от Великого образа Божией Матери и слов Ее, призывающих всех возрадоваться, ибо отныне Она будет со всеми и во все дни. После Воскресения и утешительного изречения тело Матери Божией покинуло землю, и было восхищено на небеса.

Эта статья — о церковном праздновании. О славянской обрядности см. 

Обжинки

.

Успе́ние Пресвято́й Богоро́дицы (др.-греч. Κοίμηση τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, церк.-слав. Ѹ҆спе́нїе прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ прⷭ҇нод҃вы мр҃і́и, Успение Пресвятой Влады́чицы на́шей Богородицы и Присноде́вы Мари́и; лат. Dormitio sanctae Dei genitricis Mariae — Успение свято́й Богоматери Марии) — праздник православной и католической церквей, посвящённый воспоминанию смерти (успения) Божией Матери. В православии принадлежит к числу двунадесятых. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь, старообрядцы и некоторые иные празднуют Успение 15 (28) августа по юлианскому календарю (в XX—XXI веках 15 августа по юлианскому календарю соответствует 28 августа по григорианскому). Католическая церковь празднует Успение 15 августа по григорианскому календарю; Константинопольская, Элладская и ряд иных поместных православных церквей — 15 августа по новоюлианскому календарю, совпадающему с григорианским до XXIX века.

Новозаветная история

Канонические тексты не сообщают о времени и обстоятельствах кончины и погребения Богородицы. Согласно Новому Завету, распятый Христос усыновляет Богородице ближайшего ученика — апостола Иоанна, который с этого момента «взял Её к себе» (Ин. 19:25-27) на своё попечение. Она пребывала со всеми апостолами в молитве (Деян. 1:14) и в день Пятидесятницы, как и они, получила дар Святого Духа (Деян. 2:1-14).

Апокрифы

Святитель Епифаний Кипрский, по происхождению еврей, уроженец Финикии, принявший христианство в зрелом возрасте и проживший уже будучи монахом более 20 лет в Палестине с 335—340 по 362 год, во второй половине IV века в «Панарионе» (374/5 — 376/7 года), в главе «Против антидикомариамитов» писал:

А если некоторые думают, что мы ошибаемся, то пусть исследуют Писания, и не найдут сведений ни о смерти Марии, ни о том, умерла ли она, ни о том, что не умерла, ни о том, погребена ли она, ни о том, что не погребена. И когда Иоанн предпринял путешествие по Азии, то также нигде не говорится, чтобы он вел с собою святую Деву, но Писание просто умолчало об этом по чрезвычайности чуда, чтобы не привести в изумление разум человеческий… Ибо Писание стоит выше ума человеческого и оставило то неизвестным, так как Дева была сосуд честный и превосходнейший, дабы не остался кто-либо в предположении чего-либо плотского о ней. И так умерла ли она и погребена ли, мы не знаем, но она пребыла чуждою плотского совокупления.

О событиях Успения и погребения Богородицы известно из поздних апокрифов: «Сказание об Успении Богородицы» Псевдо-Иоанна Богослова (конец V, или начало VI века), сирийский апокриф «Исход Марии Девы» Псевдо-Мелитона Сардийского (конец V, или начало VI века), «Письмо Псевдо-Дионисия Ареопагита к Титу», «Слове Иоанна, архиепископа Солунского» (VII век), «коптское сказание об исходе» (VII век), «латинское сказание об исходе „W“» (VII век), «армянское сказание об исходе» (VII век), «сказание Псевдо-Иосифа Аримафейского» (VII век), «История Евфимия» (VII век). Один из таких апокрифов помещён в «Истории Церкви» Никифора Ксанфопула. Перечисленные апокрифы отличаются друг от друга содержанием. Известно не менее 70 различных апокрифов, написанных на самых разных языках (греческий, сирийский, коптский, латинский, ирландский, армянский, арабский, эфиопский, грузинский, славянский).

История праздника

Погребение Богородицы (Дуччо, Маэста, деталь)

В отличие от празднования мучеников в христианской церкви праздники в честь Девы Марии более позднего происхождения. Для их появления необходимо было позднейшее богословское углубление в догмат воплощения для защиты от посягательства еретиков на достоинство Богоматери, что произошло только в V веке (Эфесский собор в 431 году и Халкидонский собор в 451 году). Только после этого христианская церковь обратила внимание на личность Марии. В похвальной речи Феодора Петрского преподобному Феодосию Великому (около 530 года) говорится, что в палестинских монастырях ежегодно с большой торжественностью совершается память Богородицы, о собственно празднике Успения в греческой Церкви достоверные известия начинаются лишь с конца VI века. Как свидетельствует Никифор Каллист Ксанфопул в «Истории Церкви», император Маврикий (конец VI века) издал эдикт, в котором установил дату празднования Успения Богородицы — 15 августа в благодарность за победу, одержанную над персами. Михаил Скабалланович приводит два варианта, либо тогда праздник стал общецерковным (общеимперским), либо император перенёс праздник с 18 января на 15 августа.

Дата празднования 15 августа была выбрана не случайно. Ранее, как свидетельствует армянский лекционарий V века (сохранивший древнюю литургическую практику Иерусалимской церкви), этот день отмечался под названием: «Исполнение Марией Богородицей правила на второй миле от Вифлеема», связанный с событием, описанным в Евангелии от Луки (2:1-7), исполняя повеление императора Августа о переписи, Иосиф с беременной Мариею из Назарета идут в Вифлеем, однако для них не было место в гостинице, по этой причине когда Иисус Христос родился, то он был положен в яслях для скота. В Иерусалимском лекционарии VII — начало VIII века (сохранившейся в грузинском переводе) 15 августа уже отмечался как «В Гефсимании в постройке царя Маврикия, память Богородицы», при этом указан тропарь глас 6, посвященный Успению Марии: «Егда преставилася еси» (по-русски: «Когда умерла»).

В латинских церквях свидетельства о празднования Успения до VIII века очень редкие, и этот праздник не был общераспространённым. От VII века сохранилось только одно свидетельство существования праздника Успения — постановление папы Римского Сергия (687—701): «в дни Благовещения, Рождества и Успения (Dormitionis) Преславной Марии» литания выходила от (храма) св. Адриана и до св. Марии встречал её народ”. В Риме праздник под названием «Dormitio Beatae Virginis» («успение блаженной Марии»), заимствован из Константинополя. В латинских манускриптах дата Успения испытывает колебания между январем и августом. В Псевдо-иеронимовом мартирологе VIII века (en:Martyrologium Hieronymianum) существовали две даты, связанные с успением Марии, — 18 января «Depositio Веаtае Mariae» («кончина блаженной Марии»), а 14 августа — «Assumptio» («взятие на небо»). В Мартирологе Узуарда IX века (en:Martyrology of Usuard) и в Мартирологе Адона IX века уже один праздник Успение — 15 августа.

У части христиан праздник Успения был связан с Богоявлением, у несториан праздник «Пресвятой Марии» тотчас по Рождестве Христовом; в коптском календаре VII века 16 января (вскоре по отдании Богоявления) «рождение Госпожи Марии», в календаре IX века 16 января — «смерть и воскресение Богородицы».

Наиболее ранее упоминание о событии успения Марии среди авторов, подписавшихся собственным именем, — у Григория Турского (конец VI века) в сочинении «О славе мучеников» (лат. «De gloria martyrum»), пересказавшего апокриф «Псевдо-Мелитона Сардийского»:

Предание

успение пресвятой богородицы история праздника

Материалы для агиографии, гимнографии и иконографии Марии, описывающие подробные обстоятельства кончины Богородицы взяты из апокрифов, перечисленных выше.

Явление архангела

К моменту своей смерти Богородица проживала в Иерусалиме, посещала для молитв Голгофу и Гроб Господень. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, сообщивший, что через три дня она «отойдёт ко Христу Богу». Успокаивая Марию, чтобы она была готова к своему смертному часу, архангел возвестил ей:

В ознаменование своих слов архангел вручил Богородице ветвь райского древа (Димитрий Ростовский уточняет, что это была ветвь от финиковой пальмы), указав нести её перед гробом Богородицы при погребении.

О полученном от ангела известии Дева Мария сообщила Иосифу Аримафейскому. Желая видеть перед смертью апостолов, она обратилась с молитвой к Богу, и «по повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной Апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия». Простившись со всеми близкими и сделав распоряжение относительно своего имущества, Богородица приготовилась к смерти.

Внезапно в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, — сам Царь славы Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери.

После этого Дева Мария мирно скончалась.

Погребение

Погребение Богородицы апостолы совершили в гробнице, где были упокоены её родители Иоаким и Анна и супруг Иосиф Обручник. Пречистое тело Девы Марии торжественной процессией несли на одре через Иерусалим, о чём доложили первосвященникам. Направленная ими стража не смогла разогнать процессию благодаря чуду: «облачный круг, плывший по воздуху, спустился на землю и точно стеною окружил как святых Апостолов, так и остальных христиан». Проходивший мимо процессии первосвященник Афония попытался опрокинуть одр, но его руки были отсечены невидимой силой. После раскаяния он получил исцеление и исповедал себя христианином. После погребения апостолы закрыли вход в пещеру камнем и удалились.

Вознесение Богоматери на Небо

Греческая версия апокрифа «Cказание об успении Святой Богородицы» упоминает, что тело Богородицы поместилось в рай. Одна из версий латинского апокрифа «Переход Марии» («лат. Transitus Mariae») содержит дополнительные подробности, связанные с вознесением Божией Матери. В нём упоминается, что в погребении Богородицы не участвовал апостол Фома. Он был перенесен в Иерусалим из Индии после погребения Божией Матери и утверждал, что тела Богородицы нет во гробе. Когда апостолы открыли гробницу, чтобы он мог убедиться в погребении Божией Матери, тела Богородицы там не оказалось. Тогда Фома рассказал, что ему было явлено как Богородица возносится на небо и просил, чтобы Она дала ему Своё благословение. Тогда Богородица сбросила ему Свой пояс, которым была опоясана. Камень, на который, как утверждается, упал пояс, находится на территории русского Гефсиманского монастыря святой Марии Магдалины на Елеонской горе.

В Минологии Василия II (конец X века) и в Синаксаре Константинопольской церкви (X век) рассказ о воскресении и вознесении Марии отсутствует; в них рассказывается о том, что по просьбе Фомы, которого не было на погребении Марии, апостолы открыли гроб на третий день. В нём не оказалось тела Марии, а была только её одежда, и поясняется, что Бог перенёс тело своей матери в место которое он сам знает. Синаксарь дополняет этот рассказ, сообщая о том, что одежды Марии, которые были найдены в пустом гробе, были перенесены впоследствии во Влахернский храм.

Рассказ об отсутствии тела Богородицы во гробе вошёл в Жития святых святителя Димитрия Ростовского:

…когда святые Апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, — остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание; святые Апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы?

Согласно Димитрию Ростовскому, в этот день вечером за трапезой апостолам явилась на воздухе Богородица в окружении ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь! — ибо Я с вами во все дни».

Картина

Рафаэля

содержит сюжет успения и коронования

Согласно протоиерею Владимиру Сорокину и П. Ю. Малкову, Православная Церковь сохраняет предание, что Богородица была воскрешена силой Божией на 3-й день после Своего Успения и взошла (была вознесена) на Небо с душой и телом. Иоанн Дамаскин (VII—VIII век) в похвальных словах на Успение Богородицы цитирует апокриф «История Евфимия» (VII век), и на его основании пишет: «узнаем необычайную тайну, как тело Богоматери было отнято у земли, вознесено и взято на Небо». Учение о том, что Богородица была взята на Небо с душой и телом разделяли, жившие в более позднее время, авторы: Димитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Игнатий Брянчанинов, Филарет Московский. Содержание апокрифа «Cказание об успении Святой Богородицы» вошло в богослужебную практику Православной церкви.

В кондаке праздника Успения сообщается: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в ходатайствах надежду непоколебимую гроб и смертность не удержали», в неуставном чине погребения Божией Матери, совершаемый в отдельных православных храмах, как правило, на третий день после праздника Успения приведено: «Честное тело Пресвятой Девы тления во гробе не уведе: но Она с телом прешла от земли к небеси», «из гроба тридневно восставшая Дево, якоже и Господь».

Католическая традиция особо выделяет Вознесение Богоматери и последовавшее затем Её коронование. Католическая церковь признаёт Вознесение Божией Матери с душой и телом догматом. Точка зрения Православной церкви по этому вопросу до настоящего времени чётко не сформулирована и недостаточно разработана. По мнению протоиерея Валентина Васечко, до настоящего времени Православная церковь не признает догмата о взятии Богоматери в небесную славу с душой и телом, так как, в том числе не признает теорию догматического развития.

Богослужебное почитание

Православная церковь

В православии праздник относится к числу двунадесятых праздников и имеет 1 день предпразднства и 8 дней попразднства. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост с 1 (14) августа по 14 (27) августа включительно, являющийся наиболее строгим после Великого поста. В VIII веке Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин написали два канона этого праздника. Императору Льву Премудрому принадлежит (или приписывается) одна стихира в службе праздника, надписанная «Византиево», а также одна стихира на попразднство (16 августа).

В некоторых местах ради особого чествования праздника совершается особая Служба погребению Богоматери (особенно торжественно — в Иерусалиме, в Гефсимании в гробнице Богородицы). Данная служба известна по рукописям XV века и совершается по подобию службы утрени Великой Субботы. В XVI веке данная служба была очень распространённой в Русской Церкви, но в XIX веке уже была практически забыта и совершалась лишь в немногих местах. В настоящее время Чин погребения Богоматери совершается во многих кафедральных и приходских храмах на 2-й или 3-й день праздника. Богослужение начинается всенощным бдением, на великом славословии духовенство выходит к лежащей посреди храма плащанице с изображением Богородицы; совершается её каждение, а затем обнесение плащаницы вокруг храма. После этого совершается помазание верующих елеем, читаются ектении и отпуст.

Тропарь глас 1 (Ἦχος α’) Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Mήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́, во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице; преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша. При родах Ты сохранила девство, при успении Ты не оставила мира, Богородица; Ты преставилась к жизни, будучи Матерью Жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши.
Кондак глас 2 (Ἦχος β’) Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον. В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу и в предста́тельствах непрело́жное Упова́ние гроб и умервщле́ние не удержа́ста: я́коже бо Живота́ Ма́терь к животу́ преста́ви во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную. Богородицу, непрестанно молящуюся и в ходатайствах надежду непоколебимую, не удержали гроб и смерть; ибо Её как Мать Жизни привёл к жизни , Поселившийся в Её вечно девственной утробе.
Задостойник глас 1 (Ἦχος α’) Припев 1-й: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

Припев 2-й: Ἄγγελοι τὴν Κοίμησιν τῆς Παρθένου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ Παρθένος ἀπαίρει, ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω.

Ирмос 9-й песни канона: Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τὸκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου

Припев 1-й: Ро́ди вси блажи́м Тя, еди́ную Богоро́дицу.

Припев 2-й: А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася: ка́ко Де́ва восхо́дит от земли́ на не́бо.

Побежда́ются естества́ уста́вы, в Те́бе, Де́во Чи́стая: де́вствует бо рождество́, и живо́т предобруча́ет смерть: по рождестве́ Де́ва, и по сме́рти жива́, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Поколения все прославляем Тебя, единую Богородицу.

Ангелы, увидев Успение Пречистой, удивились, как Девственная восходит от земли на небо.

Побеждаются законы природы на Тебе, Дева Чистая: рождение остаётся девственным и смерть обручается с жизнью; по рождении пребывая Девою и по смерти живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твоё.

Иконография Успения

На иконах Успения Пресвятой Богородицы изображена Дева Мария, лежащая на смертном одре. У головы и у ног Её стоят апостолы и другие святые. В центре чуть сзади над одром — Сошедший с Небес Иисус Христос, принимающий на Свои руки пречистую душу Своей Матери. Эта Душа изображается в виде новорождённого младенца, окутанного белыми пеленами — образ того, что смерть каждого человека в Православии мыслится как рождение в Вечную жизнь.

Католическая церковь

Католики в праздник Успения прославляют Богоматерь, представшую как царица на престоле по правую руку от Сына, принявшую под покровительство род человеческий и ходатайствующую за него перед Всевышним. Успение Богородицы служит назиданием, что смерть не есть уничтожение человеческого бытия, а только переход от земли на небо, от тления и разрушения к вечному бессмертию. Праздник Успения имеет ранг торжества, являющийся высшим рангом в иерархии католических праздников.

См. также

 • Место Успения Богородицы в Иерусалиме
 • Гробница Богородицы
 • Церкви, названные в честь Успения Богородицы
 • Вознесение Девы Марии — в католичестве
 • Обжинки, или Успение — день в народном календаре

Примечания

 1. ↑ Часть поместных православных церквей, включая Русскую, для литургических целей продолжают использовать юлианский календарь; в XX—XXI веках 15 августа по юлианскому календарю соответствует 28 августа по григорианскому.
 2. ↑ См. Старостильные церкви
 3. ↑ Успение Божией Матери // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 4. ↑ Против антидикомариамитов, пятьдесят восьмой и семьдесят восьмой ереси. &11
 5. Епифаний Кипрский. Творения святого Епифания Кипрского. — Ч. 5. — С. 273.
 6. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых. // сост. И. С. Свенцицкая, А. П. Скогорев. — М.: Когелет, 1999—175 с. — ISBN 5-933480-03-7., С. 135—145
 7. ↑ «46. И во время переноса её один знатный еврей, по имени Иефания, устремился, чтобы сбросить тело с носилок, которые несли апостолы. Но ангел Господень невидимо огненным мечом отсек у него обе руки начиная с плеч и оставил их висящими в воздухе на гробе.» Свенцицкая И., Скогорев А. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых
 8. ↑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΡΑΚΑ. Η ΕΟΡΤΗΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολήςτου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Σύμβουλος Καθηγητής: Συμεών Α. Πασχαλίδης, Αν. Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 σελ. 52
 9. Simon Mimouni. Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie: Études littéraires, historiques et doctrinales BRILL, 17 янв. 2011 г. p. 41
 10. ↑ La mort et l’Assomption de la Sainte Vierge dans la tradition des cinq premiers siècles (Suite et fin.) M. Jugie Échos d’Orient Année 1926 Volume 25 Numéro 143 pp. 281—307
 11. ↑ Little-known Testimonies to Peter’s Primacy. Rush, A C. Theological Studies; Woodstock, Md., etc 11 (Jan 1, 1950): 570.
 12. ↑ PG. 145. Col. 812—817
 13. ↑ La mort et l’Assomption de la Sainte Vierge dans la tradition des cinq premiers siècles (Suite et fin.) M. Jugie Échos d’Orient Année 1926 Volume 25 Numéro 143. — P. 302
 14. ↑ «On a distingué ainsi dans les textes l’existence de diverses croyances: dormition seulement, avec préservation et ascension du corps; dormition suivie de l’assomption; assomption seulement, avec ou sans résurrection explicitement indiquée.» — Simon Mimouni. Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie: Études littéraires, historiques et doctrinales BRILL, 17 янв. 2011 г. p. XXI
 15. ↑ Католическая Энциклопедия. В 5 томах. В. Л. Задворный (ред.) / Том 4 / 2011 Издательство: Изд-во Францисканцев. стб 1608—1616. ISBN 978-5-89208-096-5
 16. ↑ Aurelio de Santos Otero, Los Evangelios Apócrifos, Madrid: BAC, Normal, 148. 13º reimpresión, 2006./ p. 306 ISBN 978-84-7914-044-1
 17. ↑ Великие Четьи-Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. — Январь, тетрадь 2, дни 6-11. — М., 1914 фпθ. — С. 93.
 18. Скабалланович М. Н. Богородичные праздники. Успение и Благовещение // Толковый Типикон.
 19. ↑ PG. 147. Col. 292.
 20. Скабалланович М. Н. «Успение Пресвятой Богородицы». История праздника.
 21. ↑ AN EARLY ARMENIAN LECTIONARY (RENOUX)
 22. Кекелидзе К., прот. Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их научное значение. — Тифлис, 1908. — С. 124.
 23. Поснов М. История Христианской Церкви.
 24. Скабалланович М. Н. Успение Пресвятой Богородицы. Событие и предание о нем.
 25. Gregorius Turonensis. De Gloria martyrum, I, 4.
 26. ↑ De gloria martyrum. Gregorius (Turonensis) Cholinus, 1583 / I, 4, p. 5
 27. Димитрий Ростовский. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
 28. ↑ Apocryphal Works on the Assumption of Mary. The Account of St. John the Theologian of the Falling Asleep of the Holy Mother of God
 29. ↑ Apocryphal Works on the Assumption of Mary. The Passing of Mary. First Latin Form
 30. ↑ Камень «Пояс Божией Матери» // Официальный сайт Гефсиманского монастыря
 31. ↑ Где радовалась и страдала Богородица // Православный паломник. Официальное издание Паломнического центра Московского Патриархата.
 32. ↑ Минологий Василия II 15 августа (PG 117 col. 585)
 33. ↑ Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae › Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae › Mensis augustus › 15, col. 894
 34. ↑ П. Ю. Малков — кандидат богословия, один из авторов Православной энциклопедии
 35. Васечко В. Н., Квливидзе Н. В. Богородица // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. — Т. V. — С. 486-504. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 5-89572-010-2.
 36. Прот. Владимир Сорокин. Догмат Римско-Католической Церкви о взятии Божией Матери в небесную славу с православной точки зрения. // Богословские труды. — Вып. 10. — Московская Патриархия, 1973. — С. 78, 86, 88.
 37. Иоанн Дамаскин. Три похвальных слова на Успение Богоматери. Слово третье
 38. Димитрий Ростовский. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии: С этого времени они (апостолы) как сами уверовали, так и святую Церковь научили верить, что Пречистая Матерь Божия в третий день после погребения была воскрешена Своим Сыном и взята с телом на Небо.
 39. Святитель Иннокентий Херсонский. Слово на день Успения Пресвятой Богородицы: Мария, подобно Божественному Сыну Её, не удерживается узами смерти; тело Её и во гробе не видит нетления, и, по прошествии трех дней, взимается, одушевленное, со славою на небо
 40. Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетическая проповедь. Изложение учения Православной церкви о Божией Матери: Богоматерь в третий день по блаженном успении Своем воскресла и ныне жительствует на небесах душою и телом.
 41. Святитель Филарет Московский. Слова и речи. Слово в день Успения Пресвятыя Богородицы: Святая Церковь, как-бы заботилась, чтобы наша вера и надежда не утомились долгим ожиданием последующаго за сим начатком воскресения умерших: и потому она приводит нас к другому гробу, также в третий день после погребения отверстому, и уже праздному от тела, в нём погребеннаго, и как-бы указуя, говорит нам: вот и действительный, скорый, очевидный в лице Матери Господней опыт воскресения, котораго Христос был начаток; благодатию Сына Своего и Бога, Она так совершенно созрела на земли для неба, что и тела Ея не могла удержать земля до времени общаго воскресения: зрите праздный гроб Ея, и радуйтесь упованием жизни за гробом
 42. ↑ На церковнославянском в транслитерации: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное Упование гроб и умервщление не удержаста»
 43. ↑ Михаил Бернацкий. История чинопоследования Успения и Погребения Пресвятой Богородицы
 44. ↑ 15 августа. Успение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. Похвалы, или священное последование на святое преставление Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. — С. 57, 76
 45. ↑ В. Н. Васечко — доктор теологии, один из авторов Православной энциклопедии
 46. ↑ «Источник жизни во гробе полагается». Протодиакон Владимир Василик, Русская народная линия 30.08.2011 Гимнографическая программа Успения в контексте других праздников …
 47. ↑ Чин погребения Божией Матери
 48. ↑ Богослужебные книги на греческом. Августовская минея, день 15.
 49. ↑ Богослужебные книги на церковно-славянском языке. Праздничная Минея. Месяца августа в 15 день.
 50. ↑ Катехизис Католической церкви Архивировано 3 декабря 2012 года..

Литература

 • Успение Божией Матери // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 • Скабалланович М. Н. Успение Пресвятой Богородицы. — Киев: Пролог, 2004. — 162 с. — (Lex Orandi). — 5000 экз. — ISBN 966-8538-06-4.

Ссылки

 • Сайт об Успении Пресвятой Богородицы
 • Успение Пресвятой Богородицы Статьи, иконы, рассказ об Успении и Успенском посте на сайте Православие и мир
 • Успенье Богородицы // Российский Этнографический Музей.
 • The Byzantine Traditions of the Virgin Mary’s Dormition and Assumption Spyros P. PANAGOPOULOS, Patras, Greece
 • Les homélies inédites de Cosmas Vestitor sur la Dormition. A. Wenger Revue des études byzantines Année 1953 Volume 11 Numéro 1 pp. 284—300
 • Прот. Владимир Сорокин. Догмат Римско-Католической Церкви о взятии Божией Матери в небесную славу с православной точки зрения. // Богословские труды. — Вып. 10. — Московская Патриархия, 1973. — С. 70.
 • Tischendorf. «Apocalypses apocryphae» — P. XXXIV (Лейден, 1866)
 • Gabriel Roschini. Mariologia, Roma, 1947. — P. 74
 • Aurelio de Santos Otero. Los Evangelios Apócrifos, Madrid: BAC, Normal, 148. 13º reimpresión, 2006. — P. 306 ISBN 978-84-7914-044-1
 • Shoemaker, Stephen J. Ancient traditions of the Virgin Mary’s dormition and assumption Oxford : Oxford univ. press, cop., 2002 XIV, 460, с. Oxford early Christian studies ISBN 1453280421 / pp. 2, 3, 38

Эта страница в последний раз была отредактирована 3 января 2019 в 17:51.

Оценка 5 проголосовавших: 4
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here