Успение пресвятой богородицы 28 августа

Для наших читателей: успение пресвятой богородицы 28 августа с подробным описанием из различных источников.

Эта статья — о церковном праздновании. О славянской обрядности см. 

Обжинки

.

Успе́ние Пресвято́й Богоро́дицы (др.-греч. Κοίμηση τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, церк.-слав. Ѹ҆спе́нїе прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ прⷭ҇нод҃вы мр҃і́и, Успение Пресвятой Влады́чицы на́шей Богородицы и Присноде́вы Мари́и; лат. Dormitio sanctae Dei genitricis Mariae — Успение свято́й Богоматери Марии) — праздник православной и католической церквей, посвящённый воспоминанию смерти (успения) Божией Матери. В православии принадлежит к числу двунадесятых. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь, старообрядцы и некоторые иные празднуют Успение 15 (28) августа по юлианскому календарю (в XX—XXI веках 15 августа по юлианскому календарю соответствует 28 августа по григорианскому). Католическая церковь празднует Успение 15 августа по григорианскому календарю; Константинопольская, Элладская и ряд иных поместных православных церквей — 15 августа по новоюлианскому календарю, совпадающему с григорианским до XXIX века.

Новозаветная история

Канонические тексты не сообщают о времени и обстоятельствах кончины и погребения Богородицы. Согласно Новому Завету, распятый Христос усыновляет Богородице ближайшего ученика — апостола Иоанна, который с этого момента «взял Её к себе» (Ин. 19:25-27) на своё попечение. Она пребывала со всеми апостолами в молитве (Деян. 1:14) и в день Пятидесятницы, как и они, получила дар Святого Духа (Деян. 2:1-14).

Апокрифы

Святитель Епифаний Кипрский, по происхождению еврей, уроженец Финикии, принявший христианство в зрелом возрасте и проживший уже будучи монахом более 20 лет в Палестине с 335—340 по 362 год, во второй половине IV века в «Панарионе» (374/5 — 376/7 года), в главе «Против антидикомариамитов» писал:

А если некоторые думают, что мы ошибаемся, то пусть исследуют Писания, и не найдут сведений ни о смерти Марии, ни о том, умерла ли она, ни о том, что не умерла, ни о том, погребена ли она, ни о том, что не погребена. И когда Иоанн предпринял путешествие по Азии, то также нигде не говорится, чтобы он вел с собою святую Деву, но Писание просто умолчало об этом по чрезвычайности чуда, чтобы не привести в изумление разум человеческий… Ибо Писание стоит выше ума человеческого и оставило то неизвестным, так как Дева была сосуд честный и превосходнейший, дабы не остался кто-либо в предположении чего-либо плотского о ней. И так умерла ли она и погребена ли, мы не знаем, но она пребыла чуждою плотского совокупления.

О событиях Успения и погребения Богородицы известно из поздних апокрифов: «Сказание об Успении Богородицы» Псевдо-Иоанна Богослова (конец V, или начало VI века), сирийский апокриф «Исход Марии Девы» Псевдо-Мелитона Сардийского (конец V, или начало VI века), «Письмо Псевдо-Дионисия Ареопагита к Титу», «Слове Иоанна, архиепископа Солунского» (VII век), «коптское сказание об исходе» (VII век), «латинское сказание об исходе „W“» (VII век), «армянское сказание об исходе» (VII век), «сказание Псевдо-Иосифа Аримафейского» (VII век), «История Евфимия» (VII век). Один из таких апокрифов помещён в «Истории Церкви» Никифора Ксанфопула. Перечисленные апокрифы отличаются друг от друга содержанием. Известно не менее 70 различных апокрифов, написанных на самых разных языках (греческий, сирийский, коптский, латинский, ирландский, армянский, арабский, эфиопский, грузинский, славянский).

История праздника

Погребение Богородицы (Дуччо, Маэста, деталь)

В отличие от празднования мучеников в христианской церкви праздники в честь Девы Марии более позднего происхождения. Для их появления необходимо было позднейшее богословское углубление в догмат воплощения для защиты от посягательства еретиков на достоинство Богоматери, что произошло только в V веке (Эфесский собор в 431 году и Халкидонский собор в 451 году). Только после этого христианская церковь обратила внимание на личность Марии. В похвальной речи Феодора Петрского преподобному Феодосию Великому (около 530 года) говорится, что в палестинских монастырях ежегодно с большой торжественностью совершается память Богородицы, о собственно празднике Успения в греческой Церкви достоверные известия начинаются лишь с конца VI века. Как свидетельствует Никифор Каллист Ксанфопул в «Истории Церкви», император Маврикий (конец VI века) издал эдикт, в котором установил дату празднования Успения Богородицы — 15 августа в благодарность за победу, одержанную над персами. Михаил Скабалланович приводит два варианта, либо тогда праздник стал общецерковным (общеимперским), либо император перенёс праздник с 18 января на 15 августа.

Дата празднования 15 августа была выбрана не случайно. Ранее, как свидетельствует армянский лекционарий V века (сохранивший древнюю литургическую практику Иерусалимской церкви), этот день отмечался под названием: «Исполнение Марией Богородицей правила на второй миле от Вифлеема», связанный с событием, описанным в Евангелии от Луки (2:1-7), исполняя повеление императора Августа о переписи, Иосиф с беременной Мариею из Назарета идут в Вифлеем, однако для них не было место в гостинице, по этой причине когда Иисус Христос родился, то он был положен в яслях для скота. В Иерусалимском лекционарии VII — начало VIII века (сохранившейся в грузинском переводе) 15 августа уже отмечался как «В Гефсимании в постройке царя Маврикия, память Богородицы», при этом указан тропарь глас 6, посвященный Успению Марии: «Егда преставилася еси» (по-русски: «Когда умерла»).

В латинских церквях свидетельства о празднования Успения до VIII века очень редкие, и этот праздник не был общераспространённым. От VII века сохранилось только одно свидетельство существования праздника Успения — постановление папы Римского Сергия (687—701): «в дни Благовещения, Рождества и Успения (Dormitionis) Преславной Марии» литания выходила от (храма) св. Адриана и до св. Марии встречал её народ”. В Риме праздник под названием «Dormitio Beatae Virginis» («успение блаженной Марии»), заимствован из Константинополя. В латинских манускриптах дата Успения испытывает колебания между январем и августом. В Псевдо-иеронимовом мартирологе VIII века (en:Martyrologium Hieronymianum) существовали две даты, связанные с успением Марии, — 18 января «Depositio Веаtае Mariae» («кончина блаженной Марии»), а 14 августа — «Assumptio» («взятие на небо»). В Мартирологе Узуарда IX века (en:Martyrology of Usuard) и в Мартирологе Адона IX века уже один праздник Успение — 15 августа.

У части христиан праздник Успения был связан с Богоявлением, у несториан праздник «Пресвятой Марии» тотчас по Рождестве Христовом; в коптском календаре VII века 16 января (вскоре по отдании Богоявления) «рождение Госпожи Марии», в календаре IX века 16 января — «смерть и воскресение Богородицы».

Наиболее ранее упоминание о событии успения Марии среди авторов, подписавшихся собственным именем, — у Григория Турского (конец VI века) в сочинении «О славе мучеников» (лат. «De gloria martyrum»), пересказавшего апокриф «Псевдо-Мелитона Сардийского»:

Предание

Материалы для агиографии, гимнографии и иконографии Марии, описывающие подробные обстоятельства кончины Богородицы взяты из апокрифов, перечисленных выше.

Явление архангела

К моменту своей смерти Богородица проживала в Иерусалиме, посещала для молитв Голгофу и Гроб Господень. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, сообщивший, что через три дня она «отойдёт ко Христу Богу». Успокаивая Марию, чтобы она была готова к своему смертному часу, архангел возвестил ей:

В ознаменование своих слов архангел вручил Богородице ветвь райского древа (Димитрий Ростовский уточняет, что это была ветвь от финиковой пальмы), указав нести её перед гробом Богородицы при погребении.

О полученном от ангела известии Дева Мария сообщила Иосифу Аримафейскому. Желая видеть перед смертью апостолов, она обратилась с молитвой к Богу, и «по повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной Апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия». Простившись со всеми близкими и сделав распоряжение относительно своего имущества, Богородица приготовилась к смерти.

Внезапно в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, — сам Царь славы Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери.

После этого Дева Мария мирно скончалась.

Погребение

Погребение Богородицы апостолы совершили в гробнице, где были упокоены её родители Иоаким и Анна и супруг Иосиф Обручник. Пречистое тело Девы Марии торжественной процессией несли на одре через Иерусалим, о чём доложили первосвященникам. Направленная ими стража не смогла разогнать процессию благодаря чуду: «облачный круг, плывший по воздуху, спустился на землю и точно стеною окружил как святых Апостолов, так и остальных христиан». Проходивший мимо процессии первосвященник Афония попытался опрокинуть одр, но его руки были отсечены невидимой силой. После раскаяния он получил исцеление и исповедал себя христианином. После погребения апостолы закрыли вход в пещеру камнем и удалились.

Вознесение Богоматери на Небо

Греческая версия апокрифа «Cказание об успении Святой Богородицы» упоминает, что тело Богородицы поместилось в рай. Одна из версий латинского апокрифа «Переход Марии» («лат. Transitus Mariae») содержит дополнительные подробности, связанные с вознесением Божией Матери. В нём упоминается, что в погребении Богородицы не участвовал апостол Фома. Он был перенесен в Иерусалим из Индии после погребения Божией Матери и утверждал, что тела Богородицы нет во гробе. Когда апостолы открыли гробницу, чтобы он мог убедиться в погребении Божией Матери, тела Богородицы там не оказалось. Тогда Фома рассказал, что ему было явлено как Богородица возносится на небо и просил, чтобы Она дала ему Своё благословение. Тогда Богородица сбросила ему Свой пояс, которым была опоясана. Камень, на который, как утверждается, упал пояс, находится на территории русского Гефсиманского монастыря святой Марии Магдалины на Елеонской горе.

В Минологии Василия II (конец X века) и в Синаксаре Константинопольской церкви (X век) рассказ о воскресении и вознесении Марии отсутствует; в них рассказывается о том, что по просьбе Фомы, которого не было на погребении Марии, апостолы открыли гроб на третий день. В нём не оказалось тела Марии, а была только её одежда, и поясняется, что Бог перенёс тело своей матери в место которое он сам знает. Синаксарь дополняет этот рассказ, сообщая о том, что одежды Марии, которые были найдены в пустом гробе, были перенесены впоследствии во Влахернский храм.

Рассказ об отсутствии тела Богородицы во гробе вошёл в Жития святых святителя Димитрия Ростовского:

…когда святые Апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, — остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание; святые Апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы?

Согласно Димитрию Ростовскому, в этот день вечером за трапезой апостолам явилась на воздухе Богородица в окружении ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь! — ибо Я с вами во все дни».

Картина

Рафаэля

содержит сюжет успения и коронования

Согласно протоиерею Владимиру Сорокину и П. Ю. Малкову, Православная Церковь сохраняет предание, что Богородица была воскрешена силой Божией на 3-й день после Своего Успения и взошла (была вознесена) на Небо с душой и телом. Иоанн Дамаскин (VII—VIII век) в похвальных словах на Успение Богородицы цитирует апокриф «История Евфимия» (VII век), и на его основании пишет: «узнаем необычайную тайну, как тело Богоматери было отнято у земли, вознесено и взято на Небо». Учение о том, что Богородица была взята на Небо с душой и телом разделяли, жившие в более позднее время, авторы: Димитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Игнатий Брянчанинов, Филарет Московский. Содержание апокрифа «Cказание об успении Святой Богородицы» вошло в богослужебную практику Православной церкви.

В кондаке праздника Успения сообщается: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в ходатайствах надежду непоколебимую гроб и смертность не удержали», в неуставном чине погребения Божией Матери, совершаемый в отдельных православных храмах, как правило, на третий день после праздника Успения приведено: «Честное тело Пресвятой Девы тления во гробе не уведе: но Она с телом прешла от земли к небеси», «из гроба тридневно восставшая Дево, якоже и Господь».

Католическая традиция особо выделяет Вознесение Богоматери и последовавшее затем Её коронование. Католическая церковь признаёт Вознесение Божией Матери с душой и телом догматом. Точка зрения Православной церкви по этому вопросу до настоящего времени чётко не сформулирована и недостаточно разработана. По мнению протоиерея Валентина Васечко, до настоящего времени Православная церковь не признает догмата о взятии Богоматери в небесную славу с душой и телом, так как, в том числе не признает теорию догматического развития.

Богослужебное почитание

Православная церковь

В православии праздник относится к числу двунадесятых праздников и имеет 1 день предпразднства и 8 дней попразднства. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост с 1 (14) августа по 14 (27) августа включительно, являющийся наиболее строгим после Великого поста. В VIII веке Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин написали два канона этого праздника. Императору Льву Премудрому принадлежит (или приписывается) одна стихира в службе праздника, надписанная «Византиево», а также одна стихира на попразднство (16 августа).

В некоторых местах ради особого чествования праздника совершается особая Служба погребению Богоматери (особенно торжественно — в Иерусалиме, в Гефсимании в гробнице Богородицы). Данная служба известна по рукописям XV века и совершается по подобию службы утрени Великой Субботы. В XVI веке данная служба была очень распространённой в Русской Церкви, но в XIX веке уже была практически забыта и совершалась лишь в немногих местах. В настоящее время Чин погребения Богоматери совершается во многих кафедральных и приходских храмах на 2-й или 3-й день праздника. Богослужение начинается всенощным бдением, на великом славословии духовенство выходит к лежащей посреди храма плащанице с изображением Богородицы; совершается её каждение, а затем обнесение плащаницы вокруг храма. После этого совершается помазание верующих елеем, читаются ектении и отпуст.

Тропарь глас 1 (Ἦχος α’) Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Mήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́, во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице; преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша. При родах Ты сохранила девство, при успении Ты не оставила мира, Богородица; Ты преставилась к жизни, будучи Матерью Жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши.
Кондак глас 2 (Ἦχος β’) Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον. В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу и в предста́тельствах непрело́жное Упова́ние гроб и умервщле́ние не удержа́ста: я́коже бо Живота́ Ма́терь к животу́ преста́ви во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную. Богородицу, непрестанно молящуюся и в ходатайствах надежду непоколебимую, не удержали гроб и смерть; ибо Её как Мать Жизни привёл к жизни , Поселившийся в Её вечно девственной утробе.
Задостойник глас 1 (Ἦχος α’) Припев 1-й: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

Припев 2-й: Ἄγγελοι τὴν Κοίμησιν τῆς Παρθένου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ Παρθένος ἀπαίρει, ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω.

Ирмос 9-й песни канона: Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τὸκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου

Припев 1-й: Ро́ди вси блажи́м Тя, еди́ную Богоро́дицу.

Припев 2-й: А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася: ка́ко Де́ва восхо́дит от земли́ на не́бо.

Побежда́ются естества́ уста́вы, в Те́бе, Де́во Чи́стая: де́вствует бо рождество́, и живо́т предобруча́ет смерть: по рождестве́ Де́ва, и по сме́рти жива́, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Поколения все прославляем Тебя, единую Богородицу.

Ангелы, увидев Успение Пречистой, удивились, как Девственная восходит от земли на небо.

Побеждаются законы природы на Тебе, Дева Чистая: рождение остаётся девственным и смерть обручается с жизнью; по рождении пребывая Девою и по смерти живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твоё.

Иконография Успения

На иконах Успения Пресвятой Богородицы изображена Дева Мария, лежащая на смертном одре. У головы и у ног Её стоят апостолы и другие святые. В центре чуть сзади над одром — Сошедший с Небес Иисус Христос, принимающий на Свои руки пречистую душу Своей Матери. Эта Душа изображается в виде новорождённого младенца, окутанного белыми пеленами — образ того, что смерть каждого человека в Православии мыслится как рождение в Вечную жизнь.

Католическая церковь

Католики в праздник Успения прославляют Богоматерь, представшую как царица на престоле по правую руку от Сына, принявшую под покровительство род человеческий и ходатайствующую за него перед Всевышним. Успение Богородицы служит назиданием, что смерть не есть уничтожение человеческого бытия, а только переход от земли на небо, от тления и разрушения к вечному бессмертию. Праздник Успения имеет ранг торжества, являющийся высшим рангом в иерархии католических праздников.

См. также

 • Место Успения Богородицы в Иерусалиме
 • Гробница Богородицы
 • Церкви, названные в честь Успения Богородицы
 • Вознесение Девы Марии — в католичестве
 • Обжинки, или Успение — день в народном календаре

Примечания

 1. ↑ Часть поместных православных церквей, включая Русскую, для литургических целей продолжают использовать юлианский календарь; в XX—XXI веках 15 августа по юлианскому календарю соответствует 28 августа по григорианскому.
 2. ↑ См. Старостильные церкви
 3. ↑ Успение Божией Матери // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 4. ↑ Против антидикомариамитов, пятьдесят восьмой и семьдесят восьмой ереси. &11
 5. Епифаний Кипрский. Творения святого Епифания Кипрского. — Ч. 5. — С. 273.
 6. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых. // сост. И. С. Свенцицкая, А. П. Скогорев. — М.: Когелет, 1999—175 с. — ISBN 5-933480-03-7., С. 135—145
 7. ↑ «46. И во время переноса её один знатный еврей, по имени Иефания, устремился, чтобы сбросить тело с носилок, которые несли апостолы. Но ангел Господень невидимо огненным мечом отсек у него обе руки начиная с плеч и оставил их висящими в воздухе на гробе.» Свенцицкая И., Скогорев А. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых
 8. ↑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΡΑΚΑ. Η ΕΟΡΤΗΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολήςτου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Σύμβουλος Καθηγητής: Συμεών Α. Πασχαλίδης, Αν. Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 σελ. 52
 9. Simon Mimouni. Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie: Études littéraires, historiques et doctrinales BRILL, 17 янв. 2011 г. p. 41
 10. ↑ La mort et l’Assomption de la Sainte Vierge dans la tradition des cinq premiers siècles (Suite et fin.) M. Jugie Échos d’Orient Année 1926 Volume 25 Numéro 143 pp. 281—307
 11. ↑ Little-known Testimonies to Peter’s Primacy. Rush, A C. Theological Studies; Woodstock, Md., etc 11 (Jan 1, 1950): 570.
 12. ↑ PG. 145. Col. 812—817
 13. ↑ La mort et l’Assomption de la Sainte Vierge dans la tradition des cinq premiers siècles (Suite et fin.) M. Jugie Échos d’Orient Année 1926 Volume 25 Numéro 143. — P. 302
 14. ↑ «On a distingué ainsi dans les textes l’existence de diverses croyances: dormition seulement, avec préservation et ascension du corps; dormition suivie de l’assomption; assomption seulement, avec ou sans résurrection explicitement indiquée.» — Simon Mimouni. Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie: Études littéraires, historiques et doctrinales BRILL, 17 янв. 2011 г. p. XXI
 15. ↑ Католическая Энциклопедия. В 5 томах. В. Л. Задворный (ред.) / Том 4 / 2011 Издательство: Изд-во Францисканцев. стб 1608—1616. ISBN 978-5-89208-096-5
 16. ↑ Aurelio de Santos Otero, Los Evangelios Apócrifos, Madrid: BAC, Normal, 148. 13º reimpresión, 2006./ p. 306 ISBN 978-84-7914-044-1
 17. ↑ Великие Четьи-Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. — Январь, тетрадь 2, дни 6-11. — М., 1914 фпθ. — С. 93.
 18. Скабалланович М. Н. Богородичные праздники. Успение и Благовещение // Толковый Типикон.
 19. ↑ PG. 147. Col. 292.
 20. Скабалланович М. Н. «Успение Пресвятой Богородицы». История праздника.
 21. ↑ AN EARLY ARMENIAN LECTIONARY (RENOUX)
 22. Кекелидзе К., прот. Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их научное значение. — Тифлис, 1908. — С. 124.
 23. Поснов М. История Христианской Церкви.
 24. Скабалланович М. Н. Успение Пресвятой Богородицы. Событие и предание о нем.
 25. Gregorius Turonensis. De Gloria martyrum, I, 4.
 26. ↑ De gloria martyrum. Gregorius (Turonensis) Cholinus, 1583 / I, 4, p. 5
 27. Димитрий Ростовский. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
 28. ↑ Apocryphal Works on the Assumption of Mary. The Account of St. John the Theologian of the Falling Asleep of the Holy Mother of God
 29. ↑ Apocryphal Works on the Assumption of Mary. The Passing of Mary. First Latin Form
 30. ↑ Камень «Пояс Божией Матери» // Официальный сайт Гефсиманского монастыря
 31. ↑ Где радовалась и страдала Богородица // Православный паломник. Официальное издание Паломнического центра Московского Патриархата.
 32. ↑ Минологий Василия II 15 августа (PG 117 col. 585)
 33. ↑ Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae › Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae › Mensis augustus › 15, col. 894
 34. ↑ П. Ю. Малков — кандидат богословия, один из авторов Православной энциклопедии
 35. Васечко В. Н., Квливидзе Н. В. Богородица // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. — Т. V. — С. 486-504. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 5-89572-010-2.
 36. Прот. Владимир Сорокин. Догмат Римско-Католической Церкви о взятии Божией Матери в небесную славу с православной точки зрения. // Богословские труды. — Вып. 10. — Московская Патриархия, 1973. — С. 78, 86, 88.
 37. Иоанн Дамаскин. Три похвальных слова на Успение Богоматери. Слово третье
 38. Димитрий Ростовский. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии: С этого времени они (апостолы) как сами уверовали, так и святую Церковь научили верить, что Пречистая Матерь Божия в третий день после погребения была воскрешена Своим Сыном и взята с телом на Небо.
 39. Святитель Иннокентий Херсонский. Слово на день Успения Пресвятой Богородицы: Мария, подобно Божественному Сыну Её, не удерживается узами смерти; тело Её и во гробе не видит нетления, и, по прошествии трех дней, взимается, одушевленное, со славою на небо
 40. Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетическая проповедь. Изложение учения Православной церкви о Божией Матери: Богоматерь в третий день по блаженном успении Своем воскресла и ныне жительствует на небесах душою и телом.
 41. Святитель Филарет Московский. Слова и речи. Слово в день Успения Пресвятыя Богородицы: Святая Церковь, как-бы заботилась, чтобы наша вера и надежда не утомились долгим ожиданием последующаго за сим начатком воскресения умерших: и потому она приводит нас к другому гробу, также в третий день после погребения отверстому, и уже праздному от тела, в нём погребеннаго, и как-бы указуя, говорит нам: вот и действительный, скорый, очевидный в лице Матери Господней опыт воскресения, котораго Христос был начаток; благодатию Сына Своего и Бога, Она так совершенно созрела на земли для неба, что и тела Ея не могла удержать земля до времени общаго воскресения: зрите праздный гроб Ея, и радуйтесь упованием жизни за гробом
 42. ↑ На церковнославянском в транслитерации: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное Упование гроб и умервщление не удержаста»
 43. ↑ Михаил Бернацкий. История чинопоследования Успения и Погребения Пресвятой Богородицы
 44. ↑ 15 августа. Успение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. Похвалы, или священное последование на святое преставление Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. — С. 57, 76
 45. ↑ В. Н. Васечко — доктор теологии, один из авторов Православной энциклопедии
 46. ↑ «Источник жизни во гробе полагается». Протодиакон Владимир Василик, Русская народная линия 30.08.2011 Гимнографическая программа Успения в контексте других праздников …
 47. ↑ Чин погребения Божией Матери
 48. ↑ Богослужебные книги на греческом. Августовская минея, день 15.
 49. ↑ Богослужебные книги на церковно-славянском языке. Праздничная Минея. Месяца августа в 15 день.
 50. ↑ Катехизис Католической церкви Архивировано 3 декабря 2012 года..

Литература

 • Успение Божией Матери // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 • Скабалланович М. Н. Успение Пресвятой Богородицы. — Киев: Пролог, 2004. — 162 с. — (Lex Orandi). — 5000 экз. — ISBN 966-8538-06-4.

Ссылки

 • Сайт об Успении Пресвятой Богородицы
 • Успение Пресвятой Богородицы Статьи, иконы, рассказ об Успении и Успенском посте на сайте Православие и мир
 • Успенье Богородицы // Российский Этнографический Музей.
 • The Byzantine Traditions of the Virgin Mary’s Dormition and Assumption Spyros P. PANAGOPOULOS, Patras, Greece
 • Les homélies inédites de Cosmas Vestitor sur la Dormition. A. Wenger Revue des études byzantines Année 1953 Volume 11 Numéro 1 pp. 284—300
 • Прот. Владимир Сорокин. Догмат Римско-Католической Церкви о взятии Божией Матери в небесную славу с православной точки зрения. // Богословские труды. — Вып. 10. — Московская Патриархия, 1973. — С. 70.
 • Tischendorf. «Apocalypses apocryphae» — P. XXXIV (Лейден, 1866)
 • Gabriel Roschini. Mariologia, Roma, 1947. — P. 74
 • Aurelio de Santos Otero. Los Evangelios Apócrifos, Madrid: BAC, Normal, 148. 13º reimpresión, 2006. — P. 306 ISBN 978-84-7914-044-1
 • Shoemaker, Stephen J. Ancient traditions of the Virgin Mary’s dormition and assumption Oxford : Oxford univ. press, cop., 2002 XIV, 460, с. Oxford early Christian studies ISBN 1453280421 / pp. 2, 3, 38

28 августа отмечается великий двунадесятый праздник. Святая Церковь прославляет Успение Пресвятой Богородицы.

О празднике и традициях этого дня читателям “Вестей” рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Как простить обиду и отпустить

Успение Пресвятой Богородицы-2017

успение пресвятой богородицы 28 августа

Икона “Успение Пресвятой Богородицы”. Феофан Грек. XIV век

“Об этом событии не сказано в Библии, но об этом мы узнаем из Предания Святой Церкви. Само слово “успение” означает “сон”, потому что после Воскресения Господа нашего Иисуса Христа нет той смерти, которая ждала каждого, вызывая страх и скорбь”, – поведал митрополит Павел.

После Вознесения Господнего Пресвятая Богородица осталась на попечении у апостола Иоанна Богослова и жила в доме его родителей у Елеонской горы. Для всех верующих Она была утешением, повествуя им о дивных событиях Своей земной жизни. А также своими словом и молитвой Она, подобно апостолам, утверждала Святую Церковь.

Успенский пост: что можно есть и когда

Многие люди приезжали из других стран, чтобы увидеть Пречистую Деву Марию, услышать от Нее слова назидания и поддержки. И это были не только верующие, но и те, кто недавно обратился к вере, и те, кто желал больше узнать о Христе и Его Пресвятой Матери. Помимо Иерусалима, Пресвятая Богородица проповедовала Евангелие вместе с Иоанном Богословом в Ефесе, была на Кипре у святого Лазаря, который был там епископом, а будучи на Святой Горе Афон говорила, что это место будет Ей дано, как жребий от Господа.

Так велика была любовь христиан к Божьей Матери, что они сохраняли все, что могли заметить из Ее слов и деяний и даже передали Ее внешний облик. У церковного историка Никифора Каллиста (XIV век), в сохраненном им предании, говорилось, что роста Она была выше среднего, волосы золотистые, глаза – цвета маслины, брови дугообразные черные, нос продолговатый, лицо несколько продолговатое, кисти рук и пальцы длинные.

Она никогда не гневалась, не раздражалась, была весьма далекой от изнеженности, простой в Своем смирении. Не превозносила Себя, никого не обижала. Очень любила читать и отличалась большим трудолюбием. Ее тихая поступь, ровный умиротворенный голос, несущий в себе огромную внутреннюю силу, отсутствие строгости в глазах являлось отражением Ее души и олицетворяло чистоту. И первым, кто отразил внешний лик Богородицы, был Апостол Лука, который написал первую икону Богоматери с натуры.

успение пресвятой богородицы 28 августа

“Святой Лука пишет портрет Богородицы”. Джорджо Вазари

“И мы можем убедиться, насколько прекрасен этот лик, в котором сияет Божья благодать”, – отметил настоятель лавры.

Все дни земной жизни Она превратила в пост, спала очень мало, все время проводя в чтении, размышлении о претворении и исполнении намерений, напутствии жаждущих слышать Ее слово.

И хоть из дома Она выходила в церковь в окружении родных, но лучшим стражем для Себя была Она Сама. В то время было достаточно людей, желавших Ее смерти из зависти к Ее славе, но Господь хранил Ее день и ночь.

Обстоятельства Ее Успения известны со времен апостольских и переданы до наших дней церковными историками. “Проводя дни своей земной жизни в посте и молитве, Она часто бывала в тех местах, где проповедовал Иисус Христос, очень часто бывая у Святого Гроба Господня. И, несмотря на все попытки врагов, воспрепятствовать Ей посещать это святое место (была даже выставлена охрана), тем не менее, Пресвятая Богородица проходила никем не зримая, скрытая от человеческого взгляда и продолжала там свои молитвы. И однажды во время молитвы Ей явился Архангел Гавриил с вестью о скором переселении Ее в мир иной – в Обитель Царства Небесного – и вручил ей райскую ветвь”, – рассказал Владыка Павел.

Откуда берется отчаяние и как его победить наверняка

Перед Своим уходом с земной жизни Пресвятая Богородицы хотела увидеть всех апостолов, которые разошлись по миру с Евангельской проповедью. И чудесным образом Святой Дух собрал их всех у Ее ложа, где Она в молитве готовилась уйти в Царство Небесное. К каждому обратившись по имени, Она поблагодарила за труды и проповедь Слова Божьего, в молитве Своей просила благостояния всему миру.

“Она молилась, ожидая Своего последнего часа, в окружении святых апостолов. Внезапно померкли горящие свечи у одра Пречистой Девы Марии, а комнату озарил яркий Свет, в лучах этого Света сошел Царь Славы, Господь Иисус Христос в окружении ангелов, архангелов, с праведными душами пророков и праотцев. Увидев Сына Своего, Пресвятая Богородица воскликнула: “Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своея”. И поклонившись Ему, предала душу в руки Своего Сына и Господа. В тот момент началось Ангельское пение, Небесные врата встречали душу Пресвятой Богородицы, а Ее лицо сияло Божественной славой. С великим благоговением апостолы прикладывались к телу Пресвятой Богородицы и исполнялись благодати и радости”, – поведал митрополит.

Множество людей пришли проститься с Богородицей, и много исцелений больных произошло тогда у одра Пречистой Девы Марии, что еще больше прославляло Богоматерь уже после Ее ухода в жизнь вечную.

С воспеванием священных песен 12 апостолов несли на своих плечах одр с телом Богородицы, а впереди шел апостол Иоанн Богослов с райской ветвью. Великое множество народа сопровождало это шествие со свечами. Внезапно все услышали Ангельское пение, прославляющее Богородицу, которое вторило земным голосам. И над пречистым телом Богоматери и всеми присутствующими появился обширный светозарный круг, наподобие венца, который сопровождал шествие до места погребения.

Украинцам объяснили, как разбогатеть на всю жизнь

Неверующие, увидев такое величественное шествие, донесли первосвященникам, и те послали своих слуг, чтобы разогнать всех, а тело Богородицы сжечь. И когда воины бросились разгонять народ, светозарный облачный круг опустился к земле и скрыл от них идущих. Было слышно пение, но не видно было людей. Многие из нападавших были поражены слепотой, а когда иудейский священник Аффония в ненависти попытался опрокинуть одр, где лежало тело Богоматери, Ангел невидимо отсек ему руки, как только они коснулись одра. Видя такое чудо, Аффония раскаялся, получил исцеление, а впоследствии стал ревностным последователем Христа.

Когда дошли до Гефсимании, то желавших проститься к Богородицей было так много, что лишь к вечеру апостолы смогли положить тело во гробовую пещеру.

По промыслу Господнему, апостол Фома прибыл лишь на третий день после погребения Пресвятой Богородицы и, горько сожалея, что не успел проститься с Богоматерью, он упал на колени у пещеры со слезами. Сжалившись над ним, апостолы открыли ему погребальную пещеру, чтобы он мог проститься с Богородицей, но они нашли там только погребальные пелены. Они убедились, что Пресвятая Богородица с телом была вознесена на небо.

Когда апостолы вечером собрались для подкрепления своих телесных сил хлебами, им явилась Пресвятая Богородица, сказав: “Радуйтесь! Я с вами – во все дни!” В радости они воскликнули: “Пресвятая Богородица, помогай нам!” Это послужило началом чина панагии, который есть в монастырях – возношение части хлеба в честь Богородицы.

Ее одежды, разделенные на части, разошлись по всему православному миру: Ее пояс, Ее чудотворные иконы по сей день являют миру величие Пресвятой Богородицы, давая знамения и изливая исцеления.

Успение Богородицы-2017

“В земной жизни у Пречистой Богородицы не было славы и почета, и единственное торжественное событие – это Успение. Весьма поучительны для нас с вами свидетельства Ее земной жизни. Ведь в нашем мире люди ведут себя грубо, неосмотрительно, пытаясь победить своего соперника крепким словом или криком доказывая свою значимость и превосходство. Чаще всего за такими убеждениями скрывается пустота, попытка самоутверждения и возвышение себя над остальными.

Оскорбление уже вошло в норму жизни и то количество конфликтов, которое возрастает, связано со словом и даже нашей интонацией.

Словом можно убить, породить огромные противоречия. Примером общения для нас должна быть Пресвятая Богородица, потому как через искреннее и тихое слово проявляется наш внутренний мир. И Богоматерь есть для нас пример смирения, терпения и идеала человеческой жизни”, – подчеркнул митрополит Павел.

И добавил: “Да, мы далеки от этого идеала, но мы не должны уходить от проблемы, а делать попытки работы над собой, над своими привычками, манерами. Мы должны просить Господа вразумить нас, дать нам силы на борьбу с собой, с нашими грехами и пороками, дать мудрость контролировать свои слова и строить свою жизнь на истинных идеалах и ценностях”.

Тварность Бога-Сына и празднование Пасхи: как разрешился спор, определивший судьбу всего христианства

Пречистая Дева Мария обрела великую славу через смирение. А когда блаженный Андрей, Христа ради юродивый, видел райские обители, то он видел много святых, но не видел Богоматери. И на вопрос: “А где же Богородица?” – получил ответ: “Ее здесь нет, Она на земле!”

“Она, по своей великой любви к роду человеческому, сейчас среди нас, чтобы помочь нам в скорбях и радостях. Она с нами, это трудно понять, но это так. Хочу отметить, что отклонение от веры православной – это, прежде всего, непочитание Пресвятой Богородицы и Креста Господнего. Полнота почитания Богоматери только в Православной Церкви, где Она занимает высшее место после Иисуса Христа”, – отметил Влыдка Павел.

Он напомнил одно повествование, как душу одного человека ангелы несли к вратам Царства Небесного, но приступили нечистые духи, обвиняя во всех прегрешениях, а самое страшное было последнее обвинение, что человек отрекся от Бога. Когда-то легкомысленно сказал: “А, может, ничего и нет…” Ангелы были бессильны защитить эту душу. И грешная душа в этой безысходности воскликнула: “Матерь Божия! Заступнице усердная!” Вся нечисть отлетела в миг. Таких примеров можно привести великое множество, и они показывают нам насколько всемогущее предстательство Божьей Матери. Это праздник всей Русской Церкви издревле.

“Три лавры в Украине – Свято-Успенские – Киевская, Почаевская, Святогорская. Очень много монастырей и церквей в честь Успения Пресвятой Богородицы. “В рождестве девство сохранила еси, во Успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша”, – отметил в заключение Владыка Павел.

Успение Пресвятой Богородицы: молитва

 успение пресвятой богородицы 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы. Икона

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы

О Пресвятая Богородице, Дево, Владычице, вышшая Ангел и Архангел, и всея твари честнейшая, ангельское великое удивление, пророческая высокая проповедь, апостольская преславная похвало, святителей изрядное украшение, мучеников крепкое утверждение, иноков спасительное наставление, постников неизнемогающее воздержание, девствующих чистото и слово, матерей тихое веселие, младенцев мудросте и наказание, вдовиц и сирых кормительнице, нагих одеяние, болящих здравие, пленников избавление, по морю плавающих тишино, обуреваемых небурное пристанище, блуждающих нетрудная наставнице, путешествующих легкое прехождение, труждающихся благое покоище, в бедах сущих скорая Заступнице, обидимых покрове и прибежище, ненадеющихся надеяние, требующих помощнице, нищих неистощимое богатство, печальных присное утешение, ненавидимых любовное смирение, грешников спасение и к Богу присвоение, правоверных всех твердое ограждение, непобедимое поможение и заступление.

Тобою нам, Владычице, невидимый видим бысть, и Тебе мольбу приносим, Госпоже, грешнии раби Твои: о премилостивая и пречудная света умнаго Царице, рождшая Царя Христа Бога нашего, Живодавца всех, от небесных славимая и от земных хвалимая: ангельский уме, светозарная звездо, святых пресвятейшая, Царице цариц, владычице всех тварей, Боголепная Девице, нескверная Невесто, палато Духа Пресвятаго, огненный престоле невидимаго Царя, небесный кивоте, носило Слова Божия, огнеобразная колеснице, покоище живаго Бога, неизреченное составление Плоти Христовы: гнездо Орла Небеснаго, горлице Богогласная, голубице кроткая, тихая и незлобивая, мати чадолюбивая, милостей бездно, разверзающая тучу гнева Божия, неизмеримая глубино, неизреченная тайно, несведомое чудо, нерукотворенная церкве единаго Царя всех век, благоуханное кадило, честная багрянице, Боготканная порфиро, душевный раю, живоноснаго сада отрасле, цвете прекрасный, процветший нам небесное веселие, грозде спасения нашего, чаше Царя Небеснаго, в нейже растворися от Духа Святаго вино неизчерпаемая благодати, Ходатаице закона, зачало истинныя веры Христовы, непоколебимый столпе, еретиков пагубо, мечу ярости Божия на Богопротивных, бесов устрашение, во бранех побеждение, христиан всех неложная хранительнице, и мира всего известное спасение.

О всемилостивая Госпоже, Дево, Владычице, Богородице, услыши нас молящихся Тебе и яви милость Твою на людех Твоих, моли Сына Своего избавитися нам от всякаго зла, и сохрани обитель нашу, и всяку обитель, и град, и страну верных, и люди благочестно прибегающыя и призывающыя имя Твое святое, от всякия напасти, губительства, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, междоусобныя брани, от всякия болезни, и всякаго обстояния: да ни ранами, ни прещением, ни мором, ни всяким праведным гневом Божиих умалятся раби Твои: но соблюдай и спасай милостию Своею, Госпоже, за ны молящися, и полезное благорастворение воздуха ко времени плоднаго приношения нам даруй: облегчи, возстави и помилуй, премилостивая Владычице, Богородице препетая, во всякой беде и нужде сущыя.

Помяни рабы Твои, и не презри слез и воздыхания нашего и обнови нас благостию Своея милости, да со благодарением утешаемся обретше Тя Помощницу. Умилосердися, Госпоже Пречистая, на немощныя люди Твоя, надеждо наша: разсеянныя собери, заблуждшыя на путь правый настави, отпадшия от благочестивыя отеческия веры паки возврати, старость поддержи, юныя накажи, младенцы воспитай, и прослави славящыя Тя, изрядне же Церковь Сына Твоего соблюди, и сохрани в долготу дний.

О милостивая и премилостивая Царице небесе и земли, Богородице Приснодево! Ходатаиством Твоим помилуй страну нашу и христолюбивых жителей ея, и вся православныя христианы, сохраняющи их под покровом милости Твоя, ризою Твоею честною защити: и моли из Тебе воплощшагося без семене Христа Бога нашего, да препояшет ны свыше силою на вся видимыя и невидимыя враги наша, на иноплеменники и единоплеменники, воюющыя на ны и на веру нашу православную.

Спаси же и помилуй, Госпоже, святейшия патриархи, митрополиты, преосвященныя архиепископы и епископы православныя, иереи же и диаконы, и весь причет церковный, и вся правоверныя люди покланяющыяся и молящыяся пред честною Твоею иконою. Призри на всех призрением милостивнаго Твоего заступления: Воздвигни нас из глубины греховныя, и просвети очи сердечныя ко зрению спасения, милостива нам буди зде, и на страшном суде Сына Твоего о нас умоли, преставльшыяся во благочестии от жития сего рабы Твоя, в вечной жизни со Ангелы и Архангелы, и со всеми святыми причти, да одесную Сына Твоего и Бога предстанут: и молитвою Твоею сподоби вся православныя христианы со Христом жити, и радости ангельския в небесных селениих наслаждатися. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты наша надежда, и заступница всех притекающих к Тебе, и Твоея святыя помощи просящих: Ты молебница наша теплая к Сыну Твоему и Богу нашему: Твоя матерняя молитва много может на умоление Владыки, и Твоим предстательством ко престолу благодати Пресвятых и Животворящих Его Таин приступати дерзаем аще и недостойнии.

Темже всечестный образ Твой, и рукою Твоею держимаго Вседержителя видяще на иконе, радуемся грешнии, со умилением припадающе, и любовию сей целуем, чающе, Госпоже, Твоими святыми Богоприятными молитвами дойти небесныя безконечныя жизни, и непостыдно стати в день судный одесную Сына Твоего и Бога нашего, славяще Его купно со Безначальным Отцем, и Пресвятым, Благим, Животворящим и Единосущным Духом, во веки веков. Аминь.

Молитва на благословение скоромных снедей в праздник Успения Пресвятыя Богородицы

О Пресвятая Госпоже наша, Дево Богородице, и по отшествии Твоем от земли людей православных не оставляющая, но присно милостями Своими посещающая, радости наши усугубляющая, скорби утоляющая! Благодарим Тя, яко и ныне даровала еси нам радость достигнути праздника честнаго Твоего Успения, утешитися торжеством церковным, усладитися пищею духовною — похвалами, во славу Твою воспетыми. Веруем, Владычице, яко Твоего ради ходатайства даровано нам и утешение телесное — трапеза праздничная. Моли убо, Пречистая, Твоего Сына и Бога нашего, всех благ Дателя, да благословит Он праздничныя снеди, наипаче сия, от нихже, повинующеся Уставу Святой Церкви, православные люди воздерживались в мимошедшие дни поста, да будут оне вкушающим их со благодарением во здравие, в подкрепление сил телесных, в веселие и радость, да вси мы, всякое довольство телесное имуще, изобиловати будем и в дела благая, и от полноты благодарнаго сердца славити питающаго и не по грехом нашим милующаго нас Твоего Божественнаго Сына Христа Бога нашего, купно со Безначальным Его Отцем и Святым Духом, и Тебе, нашей Матери Благодатной, Предстательнице, Помощнице и Утешительнице, вкупе со святыми апостолами молебно и благодарственно взывати: Пресвятая Богородице, помогай нам всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист Успению Пречистыя Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии

Тропарь, глас 1

В рождестве девство сохранила еси,/ во успении мира не оставила еси, Богородице,/ преставилася еси к животу,/ Мати сущи Живота,// и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Кондак, глас 2

В молитвах Неусыпающую Богородицу/ и в предстательствах непреложное упование/ гроб и умерщвление не удержаста:/ якоже бо Живота Матерь/ к животу престави// во утробу Вселивыйся приснодевственную.

Величание

Величаем Тя, /Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, /и всеславное славим /Успение Твое.

Избранные песнопения службы Успения в исполнении хора Киево-Печерской Лавры и хора Свято-Троице Сергиевой Лавры и Московских духовных академии и семинарии под управлением архим. Матфея.

Тропарь

В рождестве девство сохранила eси, во успении мира не оставила eси, Богородице, преставилася eси к Животу, Мати сущи Живота: и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Успение Пресвятой Богородицы: приметы и традиции

успение пресвятой богородицы 28 августа

Считается, что в этот день поход в святое место становится обязательным условием. Нужно поставить на Успение свечку в церкви.

Также в этот день раньше начинали заготовки на зиму: “На Успение огурцы соли, на Сергия (8 октября) капусту руби”.

А в старину на Успение Пресвятой Богородицы верующие приносили в церковь семена и колосья разных хлебов для благословения и освящения, оставив на поле лишь небольшую горсть несрезанных колосьев, которые перевязывали их лентой и приговаривали: “Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай!”

Митрополит Павел рассказал о чудесах исцеления молитвой

На Успение крестьяне заканчивали жатву, пекли пироги, созывали родных и соседей на праздник.

После Успения начинается Мясоед, вместе с которым приходит пора свадеб. Поэтому юноши стараются до 28 августа успеть посвататься к девушкам, так как это была последняя возможность в этом году попросить их руки и сердца. А незамужним девушкам нужно было начинать присматривать себе суженого, иначе до следующей весны выйти замуж не получится.

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Существует и ряд запретов для этого праздника. Так:

 • в этот день нельзя работать – ни в огороде, ни дома;
 • нельзя в этот день брать в руки колющие и режущие предметы, а также варить пищу. Верующие ломают хлеб руками, так как ножом пользоваться нельзя – считается, что это приводит к серьезным заболеваниям;
 • нежелательно в этот день разводить огонь, чтобы не привлекать разные напасти в дом;
 • на Успение нельзя ходить босиком – считалось, что так можно собрать все болезни, так как роса в этот день – это слезы природы о том, что Богородица покинула этот мир и не может находиться с людьми и помогать им;
 • нельзя ссориться с родными и близкими;
 • молодым девушкам 28 августа нельзя стричь волосы и выбрасывать их. Таким образом они могут навлечь слезы Девы Марии;
 • нельзя надевать старую или неудобную обувь – чтобы избежать проблем в жизни: если натрете ногу в этот день, то ждет трудная, полная проблем и неудач жизнь.

Народные приметы на Успение

Люди давно приметили, что:

 • Успение провожай, а осень встречай: время после Успения в старину называли Бабьим летом – оно продолжалось вплоть до Ивана Постного (11 сентября).
 • Хорошая погода – Бабье лето будет прохладным.
 • Иней на растениях в этот день сулит очень короткую осеннюю пору, а морозы наступят очень скоро.
 • Появилась радуга на небе – примета к тому, что осень будет теплой.
 • Много паутины – примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной.
 • Если в день Успения очень туманно, следует ожидать большого урожая грибов, и теплое время будет еще немного радовать людей.
 • Если вода не волнуется, тогда осень будет безветренная, а зимой не будет метелей.
 • С Успенщины не успеешь суженого присмотреть – зиму тебе в девках просидеть.
 • На Успение Богородицы заканчивается летняя страда и основной сбор урожая.
 • С праздника Успения в лесах начинали собирать грибы и орехи и запасали их на зиму.

Успение Пресвятой Богородицы — один из главнейших праздников у христиан. Его празднование ежегодно проводится 28 августа, вместив в себя множество вековых обычаев, которые не утратили своей актуальности и по сей день.

В самом названии праздника лежит истина, указывающая людям на, то что блаженная смерть Богородицы подарила Ей воскрешение, вечную жизнь и воссоединение с Сыном, которого Она была лишена. Поэтому ежегодно 28 августа православная церковь и все верующие христиане не оплакивают, а прославляют Пречистую Деву. Радуясь за окончание ее мучений и восхваляя помощь Ее в молитве пред Иисусом Христом за каждого живущего на земле.

Празднование Успения Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы каждый год празднуется в один и тот же день 28 августа. Многие люди задаются вопросами о столь необычном празднике, в истории которого лежит смерть Девы Марии. Что несет в себе это торжество? Почему все верующие христиане радуются в этот день? Увы, но Свешенные писания не дают четких ответов. Лишь благодаря сказаниям священнослужителей и очевидцев исторического события, нам известно, что в этот день на глазах у людей произошли необычайные вещи.

Как повествуют служители церкви, Архангел Гавриил явился пред Девой Марией, в момент когда Она предавалась молитвам. Он сообщил Ей, что все молитвы были услышаны и спустя три дня Бог заберет Ее к Себе. Все отведенное время, Пресвятая Дева соблюдала пост и готовилась отправиться к Сыну Своему Иисусу и к Господу на небеса. В молитвах также просила она, чтобы посланники Божие со всех земель собрались рядом с ней в день ее смерти.

В этот день все 12 апостолов, которым Иисус доверил заботу о матери Его, собрались в Иерусалиме. Когда они прощались с Пресвятой Девой, случилось чудо: пролился яркий свет, озаряя все вокруг, и появились ангелы, а вместе с ними и Сын Божий. Дева Мария погрузилась в вечный сон, и Иисус Христос, взяв ее на руки, вознес в Царствие Небесное. Это был великий день. Весь христианский народ не был подавлен в скорбь, ведь Дева Мария наконец, воссоединилась с Сыном Своим, и даже ангелы спустились с небес, вместе с Иисусом Христом, чтобы сопроводить ее на небеса. Это событие понесло за собой праздник, названный Успением Пресвятой Богородицы, который христиане ежегодно отмечают в конце августа.

Церковные обычаи праздника

Написано множество икон, где мы можем наблюдать историю Успения Пресвятой Девы. На многих из них, изображены ученики Христа, собравшиеся вокруг Девы Марии, предавшиеся печали, и Иисуса Христа вместе с небесными ангелами. В руках его можно увидеть душу Пресвятой Девы. Именно перед этими иконами предаются молитвам православные люди в день праздника Успения Богородицы.

В храмах проводится общественное богослужение и литургия. Служители церкви рекомендуют посещать службу каждому православному человеку. Ведь именно это празднование дает понять, насколько сильна вера и сколько она может дать истинно верующему. Также этот праздник показывает, что душа бессмертна. Что жизнь на земле — это лишь начало пути, после которого праведный человек отправляется в Царство Божие, где обретает вечную жизнь.

Где похоронена Дева Мария

Перед смертью, Дева Мария попросила своих приближенных похоронить Ее рядом со своими родителями в маленьком поселке Гефсимания под горой Елеон. Там Дева Мария и была погребена. В настоящее время, там находится церковь, названная в честь Успения Пресвятой Девы. Паломники со всего мира приезжают в этот храм.

Как рассказывают священнослужители, апостол Фома захотел посетить гробницу через три дня, после Успения Богородицы, чтобы еще раз попрощаться с Девой Марией. Но усыпальница была пуста, а тело Божией Матери было вознесено на небеса.

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы

«О, великая Дева Мария, мы тебе молимся, прошу, услышь нас, избавь нас от страхов и ужасов, от нечисти всякой и зла. Сохрани дом наш, город наш и страну нашу. Имя твое все праведные призывают и молятся тебе. Спаси нас от бед, от хвори, потопа, от нашествия врагов наших, от пожаров и напастей. Помилуй нас и прости грехи все наши. Да прославим имя твое, и Сына Твоего Иисуса Христа. Избавь нас от мучений, о, Святая Дева Мария. Возрадуемся воссоединению Твоему с Сыном Твоим на Небесах! Да пусть будет мир на земле и пусть имя Твое славится! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Отныне и на века. Аминь!»

День Успения Пресвятой Богородицы — чудесный праздник, в котором нет мечта печали, скорби и унынию. Традиции и обычаи празднования являются показательными и учат нас верить в вечную жизнь, в воссоединение душ и любовь Господа. Мы желаем вам крепкой веры. Берегите себя и не забывайте нажимать на кнопки и

27 августа 2008 г. 14:00

Тропарь, гл.1.

В рождестве девство сохранила еси,

во успении мира не оставила еси, Богородице,

преставилася еси к животу, Мати сущи Живота,

и молитвами Твоими избавляеши от смерти

души наша.

Кондак, гл.2.В молитвах неусыпающую Богородицу,

и в предстательствах непреложное упование,

гроб и умерщвление не удержаста:

якоже бо Живота Матерь, к животу престави,

во утробу Вселивыйся приснодевственную.

Величание.Величаем Тя,

пренепорочная Мати Христа Бога нашего,

и всеславное славим успение Твое.

________________________________________

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащий к числу двунадесятых, отмечается 15 августа по старому стилю (28 августа по новому стилю). В этот день Святая Церковь воспоминает праведную кончину Божией Матери — событие, окрашенное одновременно печалью об окончании жизненного пути Предстательницы за род человеческий и радостью о соединении Пречистой Матери Господней с Сыном Своим.

О земной жизни Пресвятой Богородицы после Крестной смерти и Воскресения Спасителя мы знаем из Священного Предания. Вплоть до гонения, воздвигнутого Иродом на Церковь, Пречистая Дева пребывала в Иерусалиме, потом переселилась вместе с апостолом Иоанном Богословом в Эфес. Живя здесь, Она посещала праведного Лазаря на Кипре и Афонскую Гору, которую благословила как Свой удел. Незадолго до кончины Божия Матерь возвратилась в Иерусалим.

Здесь Приснодева часто пребывала в тех местах, с которыми связаны важнейшие события в жизни Ее Божественного Сына: Вифлеем, Голгофа, Гроб Господень, Гефсимания, Елеон. Там Она усердно молилась. По преданию, иудеи покушались убить Ее, для чего по распоряжению первосвященников у Гроба Господня была поставлена стража, но в нужный момент у воинов отнималось зрение, и они не могли увидеть Богородицу.

Однажды во время молитвы на Елеоне Архангел Гавриил возвестил Божией Матери о предстоявшей Ей через три дня кончине и преподнес светящуюся райскую ветвь — символ победы над смертью и тлением. Пресвятая Богородица рассказала о происшедшем апостолу Иоанну Богослову, а тот известил апостола Иакова, брата Господня, и через него всю Церковь Иерусалимскую, в которой и сохранилось предание об Успении Божией Матери. Перед кончиной Богородица завещала Свое скудное имущество прислуживавшим Ей вдовицам и повелела похоронить Себя в Гефсимании, рядом с могилами Своих праведных родителей и праведного Иосифа Обручника.

В день Успения Богородицы чудесным образом в Иерусалиме оказались собранными для прощания с Нею почти все апостолы, которые прежде разошлись по разным странам с миссией проповеди Слова Божия. Позже всех прибыл апостол Павел. Отсутствовал только апостол Фома.

Вдруг воссиял свет несказанный, помрачивший светильники; кровля горницы открылась, и сошел Сам Христос со множеством ангелов. Пресвятая Богородица обратилась ко Господу с благодарственной молитвой и просила благословить всех почитающих Ее память. Она также молила Сына Своего защитить Ее от темной сатанинской силы, от воздушных мытарств. Затем Богоматерь радостно предала Свою душу в руки Господа, и тотчас раздалось ангельское пение.

От благоухающего тела Ее больные тотчас стали получать исцеления. Началось торжественное перенесение Пречистого Тела из Иерусалима в Гефсиманию. Петр, Павел и Иаков вместе с прочими апостолами понесли на раменах одр Божией Матери. Апостол Петр начал пение псалма «Во исходе Израилеве от Египта», зазвучали торжественные гимны. Над одром появился облачный круг в виде венца, озаренный сиянием. Этот венец плыл над процессией до самого места погребения. За процессией следовали и иудеи, не веровавшие во Христа.

Первосвященники послали своих служителей, чтобы те разогнали процессию, убили апостолов и сожгли тело Богоматери, но ангелы поразили кощунников слепотой. Иудейский священник Афония (по другим сказаниям Иефоний или Софония), попытавшийся опрокинуть одр Богородицы, был наказан ангелом, отсекшим ему руки, и получил исцеление лишь после чистосердечного раскаяния. Прозрели и покаявшиеся из ослепших.

Три дня апостолы пребывали у гроба Божией Матери, воспевая псалмы. В воздухе постоянно слышалось ангельское пение. Как говорит святитель Филарет Московский, полное и совершенное утешение апостолы получили «тогда, когда в третий день по Ее Успении, ради опоздавшего к Ее погребению Фомы, отверзши гроб Ее, не обрели пречистого Ее тела, и вслед за тем увидели Ее в славе воскресения и от Нее самой услышали слово утешения: «Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни». Тело Божией Матери было восхищено на небо.

Кончину Богородицы Церковь называет успением, а не смертью, потому что смерть как возвращение земле ее персти, а духа — Богу, «Иже даде его», не коснулась Благодатной Заступницы нашей. «Побеждены законы природы в Тебе, Дева Чистая, — воспевает Святая Церковь в тропаре праздника, — в рождении сохраняется девство, и со смертию сочетается жизнь: пребывая по рождении Девою и по смерти Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое». Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечноблаженной и после трех дней с нетленным телом вселиться в небесное нетленное жилище. Она опочила сладким сном после тяжкого бодрствования Ее многоскорбной жизни и «преставилась к Животу», то есть Источнику Жизни, как Матерь Жизни, избавляя молитвами Своими от смерти души земнородных, вселяя в них Успением Своим предощущение жизни вечной.

См. также статью об истории чинопоследования Успения и Погребения Пресвятой Богородицы

Оценка 5 проголосовавших: 4
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here