Тропарь ангелу хранителю

Для наших читателей: тропарь ангелу хранителю с подробным описанием из различных источников.

Ангелу хранителю (тропарь. кондак и молитвы)

Тропарь, глас 6:

А́нгеле Бо́жий,/ храни́телю мой святы́й,/ живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га,/ ум мой утверди́ во и́стиннем пути́,/ и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́,/ да тобо́ю направля́ем,// получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Яви́ся мне́ милосе́рд,/ святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мой,/ и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго,/ но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным// и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Молитва первая

А́нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злы́м обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние, о зло́е мое́ произволе́ние, его́ же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши возре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лах? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́ниям, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имярек), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́: укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва третья

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небесе́ да́нный! Приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви, и на путь спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Молитва четвертая

О святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (имярек), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго; не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз, окая́нный, прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́, скве́рнаго, да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка преити́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне, непотре́бнем, и па́че всех грешне́йшем, да не и́зъимет Преблаги́й ду́ши моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и, и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя; да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́ и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти претре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шныя мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́, ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и Го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Главная –> Молитвы –> Общие тропари

Общие тропари: Ангелу Хранителю, Апостолу (имярек), Апостолам, Архангелу (имярек), Бессребреникам (имярек), Всем святым, Затворнику Печерскому (имярек), Иисусу Христу, Мученикам, Мученику (имярек), Мученицам, Мученице (имярек), Преподобной (имярек), Преподобному Печерскому (имярек), Преподобному (имярек), Преподобномученикам, Преподобномученику (имярек), Преподобномученице (имярек), Преподобным женам, Преподобным Печерским, Преподобным, Пресвятой Богородице, Пророку (имярек), Святителю (имярек), Святителям, Святые Бесплотные силы, Священноисповеднику и преподобноисповеднику (имярек), Священномученикам, Священномученику (имярек), Юродивому (имярек).

Тропарь Ангелу Хранителю.

Тропарь, глас 6
Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути, и к любви горней уязви душу мою да тобою направляемь, получу от Христа Бога велию милость.

Тропарь Апостолу (имярек).

Тропарь Апостолу, глас 3
Апостоле святый (имярек), моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Кондак Апостолу, глас 4
Яко звезду пресветлую Церковь всегда стяжа тя, апостоле (имярек), чудес твоих многоподаванием просвещаема. Тем же зовем Христу: спаси чтущих верою память Твоего апостола, Многомилостиве.

Величание Апостолу
Величаем тя , апостоле Христов (имярек), и чтим болезни и труды твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове.

Тропарь апостолам.

Тропарь, глас 3
Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Величание
Величаем вас, святии апостоли (имярек), весь мир ученьми своими просветившия и вся концы ко Христу приведшия.

Тропарь Архангелу (имярек).

Тропарь, глас 4
Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя ны, припадающия прилежно и вопиющия: от бед избави ны, яко чиноначальник Вышних Сил.

Тропарь бессребреникам (имярек).

Тропарь, глас 8
Святии безсребренницы и чудотворцы (имярек), посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

Кондак, глас 2
Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии (имярек); но вашим посеще-нием ратников дерзости низложите, мир исцеляюще чудесы.

Величание
Величаем вас, чудотворцы славнии (имярек), и чтим честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.

Тропарь всем святым.

Тропарь, глас 4
Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Тропарь всем святым субботы, глас 2
Апостоли мученицы и пророцы, святителие, преподобнии и праведнии, добре подвиг совершившии и веру соблюдшии, дерзновение имуще ко Спасу, о нас Того, яко блага, молите, молимся, спастися душам нашим.

Ин тропарь, глас 4
Иже во всем мире мученик Твоих, яко багряницею и виссом, кровьми Церковь Твоя украсившися, теми вопием Ти, Христе Боже: людем Твоим щедроты Твоя низпосли, мир жительству Твоему даруй и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 8
Апостол проповедание, и отец догматы, Церкви едину веру запечатлеша, яже и ризу носящи истину, истканну от еже свыше богословия, исправляет и славит благочестия великое таинство.

Ин кондак, глас 8
Яко начатки естества Насадителю твари вселенная приносит Ти, Господи, Богоносныя мученики; тех молитвами в мире глубоце Церковь Твою, жительство Твое Богородицею соблюди, Многомилостиве.

Величание
Величаем вас, апостоли, мученицы, пророцы и вси святии, и чтим святую память вашу, вы бо молите за нас Христа Бога нашего.

Тропарь затворнику Печерскому.

Тропарь, глас 2
Велия веры исправления, в пещернем затворе, яко на воде упокое-ния, преподобне отче (имярек), радовался еси, огнем бо любве Божественныя распаляемь, бдением и молитвою безстрастия достигл еси и явился еси равноангельный на земли. Того молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Величание (преподобному)
Ублажаем тя, преподобне отче (имярек), и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.

Тропарь Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу

Тропарь, глас 2
Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже: волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, да избавиши яже создал еси от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир.

Ин тропарь, глас 8
С вышних призирая, убогия приемля, посети ны, озлобленныя грехми, Владыко Всемилостиве, молитвами Богородицы даруй душам нашим велию милость.

Тропарь мученикам.

Тропарь, глас 4
Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитва-ми спаси души наша.

Величание
Величаем вас, страстотерпцы святии, и чтем честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.

Тропарь мученику (имярек).

Тропарь мученику, глас 4
Мученик Твой, Господи (имярек), во страдании своем венец прият нетленный от Тебе Бога нашего имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости того молитвами спаси души наши.

Кондак мученику, глас 6
Звезда светлая явился еси непрелестная мирови, Солнца Христа возвещающи зарями твоими, страстотерпче (имярек), и прелесть погасил еси всю, нам же подавши свет, молися непрестанно о всех нас.

Величание мученику
Величаем тя, страстотерпче святый (имярек), и чтем честная страдания твоя, иже за Христа претерпел еси.

Тропарь мученицам.

Тропарь, глас 1
Агницы словесныя Агнцу и Пастырю приведостеся мучением ко Христу, течение скончавше, и веру соблюдше. Темже днесь радостною душею совершаем, досточудныя, святую вашу память, Христа величающе.

Величание
Величаем вас, страстотерпицы святыя, и чтем честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.

Тропарь мученице (имярек).

Тропарь мученице, глас 4
Агница Твоя, Иисусе, (имярек), зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюсн, и спог-ребляюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою: но, яко жертву непорочную, приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

Кондак мученице, глас 2
Храм твой все честный яко цельбу душевную обретше, вси вернии велигласно вопием ти: дево мученице (имярек), великоименитая, Христа Бога моли непрестанно о всех нас.

Величание мученице
Величаем тя, страстотерпице Христова (имярек), и чтим честное страдание твое, еже за Христа претерпела еси.

Тропарь преподобной (имярек).

Тропарь преподобной, глас 8
В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: приимши бо крест последовала еси Христу, и дающи учила еси презирати убо плоть, преходит бо: прилежати же о душе, вещи безсмертней: темже и со Ангелы срадуется, преподобная (имярек), дух твой.

Кондак, глас 2
За любовь Господню, преподобная, покоя желание возненавидела еси, пощением дух твой просветивши: крепко бо звери победила еси: но молитвами твоими противных шатание разори.

Величание преподобной
Ублажаем тя, преподобная мати (имярек), и чтим святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Тропарь преподобному Печерскому.

Тропарь, глас 8
Постом душу твою просветил еси, молитвами непрестанными сердце твое сосуд Духа Святаго соделал еси, преподобне отче наш (имярек), темже вся вражия ополчения крепко посрамил еси и, яко победоносец истинный, воздаяния получил еси от Христа Бога. Тому помолися о душах наших.

Тропарь преподобному (имярек).

Тропарь преподобному, глас 8
В тебе, отче, известно спасеся еже по образу приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, приходит бо: прилежати же о души, вещи безсмертней: тем же и со Ангелы срадуется, преподобне (имярек), дух твой.

Кондак преподобному, глас 2
Чистотою душевною Божественно вооружився, и непристанныя молитвы яко копие вручив крепко, пробол еси бесовская ополчения (имярек), моли непрестанно о всех нас.

Величание преподобному
Ублажаем тя, преподобне отче (имярек), и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

Тропарь преподобномученикам.

Тропарь, глас 4
Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Величание
Ублажаем вас, преподобнии мученицы, и чтем святую память вашу, наставницы монахов и собеседницы ангелов.

Тропарь преподобномученику (имярек).

Тропарь, глас 8
В тебе отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертной. Темже и со ангелы срадуется, преподобне (имярек), дух твой.

Величание
Ублажаем тя, преподобномучениче (имярек), и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.

Тропарь преподобномученице (имярек).

Тропарь, глас 4
Агница Твоя, Иисусе, (имярек), зовет велиим гласом: Тебе, женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою: но яко жертву непорочную приими мя с любовию пожершуюся Тебе, тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

Величание
Величаем тя, страстотерпице святая (имярек), и чтем святую память Твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Тропарь преподобным женам.

Тропарь, глас 2
Истинному желанию уневестившася, христославныя, и временного обручника отвергшася совокупления, и добродетельными подвигами возрастша, на высоту востекосте нетления, краснодушныя и много-богатыя, столпи монашествующих жен и правило: темже о нас молите непрестанно, любовию вашу память празднующих.

Величание
Ублажаем вас, преподобнии матери, и чтем святую память вашу: вы бо молите за нас, Христа Бога нашего.

Тропарь преподобным Печерским.

Тропарь, глас 3
Преблаженнии и Богоноснии отцы наши (имярек), яко стяжавшии дерзновение ко Господу равноангельным своим житием, егоже ради обогати Христос нетлением и чудесы мощи ваша, молим вас прилежно: испросите душам нашим очищение и велию и богатую милость.

Величание (преподобным)
Ублажаем вас, преподобные отцы, и чтем святую память вашу, наставницы монахов и собеседницы ангелов.

Тропарь преподобным.

Тропарь, глас 4
Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Тропарь Пресвятой Богородице.

Тропарь, глас 4
К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши: потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Кондак, глас 6
Предстательство христиан непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление. предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Ин кондак, глас 8
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная. Преславная Приснодево, Мати Христа Бога принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородице Дево, не презри мене грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Припевы
Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерушимей стене и предстательству. Призри благо-сердием, Всепетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление, и исцели души моея болезнь.

Величание (иконе Богородицы)
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

Величание
Достойно есть величати Тя, Богородице, Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим.

Тропарь пророку (имярек).

Тропарь пророку, глас 2
Пророка Твоего (имярек) память, Господи, празднующе, тем Тя молим, спаси души наши.

Кондак пророку, глас 4
Просветившееся Духом чистое сердце пророчества бысть светлейшаго приятелище: зриши бо яко настоящая далече сущая: сего ради тя почитаем, пророче (имярек), славне.

Величание пророку
Величаем тя, пророче Божий (имярек), и чтим святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Тропарь святителю (имярек).

Тропарь святителю, глас 4
Правило веры и образ кротости воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче (имярек), моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителю, глас 2
Божественный гром, труба духовная, веры насадителю и отсекателю ересей, Троицы угодниче, великий святителю (имярек), со Ангелы предстоя присно, моли непрестанно о всех нас.

Величание святителю
Величаем тя, святителю отче (имярек), и чтим святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Тропарь святителям.

Тропарь, глас 4
Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Величание
Величаем вас святителие велиции, и чтем святую память вашу: вы бо молите за нас Христа Бога нашего.

Тропарь Святым Бесплотным силам.

Тропарь, глас 4
Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще нас припадающих прилежно и вопиющих: от бед избавите нас, яко чиноначальницы вышних сил.

Кондак, глас 2
Архистратизи Божии, служителие Божественныя славы, Ангелов начальницы и человеков наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко Безплотных Архистратизи.

Величание
Величаем вас, Архангели и Ангели и вся воинства, Херувими и Серафими, сяавящия Господа.

Тропарь священноисповеднику и преподобноисповеднику.

Тропарь, глас 8
Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев богодухновенное удобрение, (имярек) премуд-ре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Величание священноисповеднику
Величаем тя, святителю отче (имярек), и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Величание преподобноисповеднику
Ублажаем тя, преподобне отче (имярек), и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.

Тропарь священномученикам.

Тропарь, глас 4
Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Величание
Величаем вас, священномученицы Христовы, и чтем святую память вашу: вы бо молите за нас Христа Бога нашего.

Тропарь священномученику (имярек).

Тропарь, глас 4
И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче (имярек), моли Христа Бога спастися душам на-шим.

Величание
Величаем тя, священномучениче (имярек), и чтем святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Тропарь Христа ради юродивому (имярек).

Тропарь Христа Ради юродивому, глас 1
Глас Апостола Твоего Павла услышав глаголющ, мы юроди Христа ради, раб Твой, Христе Боже (имярек), юрод бысть на земле Тебе ради:
темже память его почитающе, Тебе молим, Господи, спаси души наша.

Кондак Христа ради юродивому, глас 8
Вышния красоты желая и нижния сласти телесныя точно оставил еси, нестяжанием суетнаго мира, Ангельское житие преходя, скончался (имярек), блаженне: с нимиже Христа Бога моли непрестанно о всех нас.

Величание Христа ради юродивому
Ублажаем тя, святый праведный (имярек), и чтим святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Тропари святым угодникам и Пресвятой Богородице

Тропари и кондаки на праздники Господские, Богородичные и святых

Иные популярные молитвы:

Все молитвы …

Молитвослов

Канон Ангелу Хранителю

Тропaрь, глас 6-й

Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути, и к любви горней уязви душу мою, да тобою направляемь, получу от Христа Бога велию милость.Слава, и ныне:Богородичен:
Святая Владычице, Христа Бога нашего Мати, яко всех Творца недоуменно рождшая, моли благость Его всегда, со хранителем моим ангелом, спасти душу мою, страстьми одержимую, и оставление грехов даровати ми.
Ангел Божий, хранитель мой святой, / жизнь мою соблюди в благоговении пред Христом Богом, / ум мой утверди на истинном пути, / и любовью к небесному воспламени душу мою, / чтобы тобою направляемый, / получил я от Христа Бога великую милость.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Богородичен: Святая Владычица, / Христа Бога нашего Матерь, / как всех Творца непостижимо родившая, / моли благость Его непрестанно, / со хранителем моим Ангелом, / спасти душу мою, страстями одержимую, / и прощение грехов даровать мне.

Ирмос: Поим Господеви, проведшему люди Своя сквозе Чермное море, яко един славно прославися.

Иисусу*: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.

Песнь воспети и восхвалити, Спасе, Твоего раба достойно сподоби, безплотному Aнгелу, наставнику и хранителю моему.

Припев**: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави мене, погибающа.

Слава: Ум мой твоею молитвою направи, творити ми Божия повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидети ми злых настави мя, молюся ти.

И ныне: Молися, Девице, о мне, рабе Твоем, ко Благодателю, со хранителем моим Aнгелом, и настави мя творити заповеди Сына Твоего и Творца моего.

Ирмос: Воспоем Господу, / проведшему народ свой через Красное море, / ибо Он один славно прославился.

Иисусу: Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня.

Песнь воспеть и возгласить хвалу достойно, / сподоби Твоего раба, Спаситель, / бесплотному Ангелу, / наставнику и хранителю моему.

Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Ныне я в неразумии / и в лености одиноко лежу; / наставник мой и хранитель, / не оставь меня, погибающего.

Слава: Ум мой твоею молитвою направь, / чтобы исполнял я Божии повеления, / и получил от Бога прощение грехов, / и ненавидеть зло наставь меня, молюсь тебе.

И ныне: Молись, Дева, о мне рабе Твоем ко Благодетелю, / вместе с моим Ангелом-хранителем, / и наставь меня исполнять заповеди / Сына Твоего и Творца моего.

Песнь 3

Ирмос: Ты еси утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты еси свет омраченных, и поет Тя дух мой.Все помышление мое и душу мою к тебе возложих, хранителю мой; ты от всякия мя напасти вражия избави.Враг попирает мя, и озлобляет, и поучает всегда творити своя хотения; но ты, наставниче мой, не остави мене погибающа.Слава: Пети песнь со благодарением и усердием Творцу и Богу даждь ми, и тебе, благому Aнгелу хранителю моему: избавителю мой, изми мя от враг озлобляющих мя.И ныне: Исцели, Пречистая, моя многонедужныя струпы, яже в души, прожени враги, иже присно борются со мною.
Ирмос: Ты – утверждение / прибегающих к Тебе, Господи, / Ты – свет омраченным, / и Тебя воспевает дух мой.

Все помышление мое и душу мою / я к тебе устремил, хранитель мой, / ты от всякой напасти вражеской / меня избавь.

Враг попирает меня, и угнетает, / и учит всегда исполнять свои желания; / но ты, наставник мой, / не оставь меня, погибающего.

Слава: Воспевать песнь с благодарностью и усердием / Творцу и Богу даруй мне, / и тебе, благому Ангелу, хранителю моему; / избавитель мой, исторгни меня от врагов, угнетающих меня.

И ныне: Исцели, Пречистая, / весьма болезненные язвы моей души; / прогони врагов, / которые постоянно борются со мною.

 

Седален, глас 2-й

От любве душевныя вопию ти, хранителю моея души, всесвятый мой Aнгеле: покрый мя и соблюди от лукаваго ловления всегда, и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя.Слава, и ныне: Богородичен:Богородице безневестная Пречистая, Яже без семени рождши всех Владыку, Того со Aнгелом хранителем моим моли, избавити ми ся всякаго недоумения, и дати умиление и свет души моей и согрешением очищение, Яже едина вскоре заступающи. От любви душевной взываю тебе, / хранитель моей души, всесвятой мой Ангел: / защищай, и сохраняй меня от коварных уловок всегда, / и направь к жизни небесной, / вразумляя, и просвещая, и укрепляя меня.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь

Богородичен: Богородица безбрачная, Пречистая, / без семени родившая всех Владыку, / Его вместе с Ангелом-хранителем моим моли, / избавить меня от всякого затруднения, / и даровать умиление и свет душе моей, / и от согрешений очищение, / Ты, одна скоро подающая защиту!

Песнь 4


Ирмос: Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя, и прославих Твое Божество.

Моли Человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави мене, но присно в мире житие мое соблюди и подаждь ми спасение необоримое.

Яко заступника и хранителя животу моему прием тя от Бога, Aнгеле, молю тя, святый, от всяких мя бед свободи.

Слава: Мою скверность твоею святынею очисти, хранителю мой, и от части шуия да отлучен буду молитвами твоими и причастник славы явлюся.

И ныне: Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол, Пречистая, но избави мя от них скоро: к Тебе бо единей прибегох.


Ирмос: Услышал я, Господи, / о таинстве Твоего промысла, / уразумел дела Твои, / и прославил Твоё Божество.

Моли человеколюбца Бога, / ты, хранитель мой, и не оставь меня, / но всегда мирной жизнь мою сохраняй, / и подай мне спасение нерушимое.

Как заступника и хранителя жизни моей / принял я тебя от Бога, Ангел; / молю тебя, святой: / «От всяких бед меня освободи!»

Слава: Мою скверну твоею святынею очисти, хранитель мой, / и от участи стоящих слева да избавлен буду молитвами твоими, / и причастником славы явлюсь.

И ныне: Затруднение предстоит мне / от окруживших меня бед, Пречистая, / но избавь меня от них скоро: / ибо к Тебе одной я прибег.

Песнь 5


Ирмос: Утренююще вопием Ти: Господи, спаси ны; Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не вемы.

Яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, Сего умоли от оскорбляющих мя зол избавити.

Свете светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми Aнгеле.

Слава: Спяща мя зле тяготою греховною, яко бдяща сохрани, Aнгеле Божий, и возстави мя на славословие молением твоим.

И ныне: Марие, Госпоже Богородице безневестная, надеждо верных, вражия возношения низложи, поющия же Тя возвесели.

Ирмос: С рассвета возглашаем Тебе, Господи: / «Спаси нас, ибо Ты Бог наш, / кроме Тебя мы иного не знаем!»

Как имеющий дерзновение к Богу, / хранитель мой святой, / Его умоли от гнетущих зол меня избавить.

Свет сияющий, светло просвети душу мою, / наставник мой и хранитель, / от Бога данный мне Ангел.

Слава: Спящего злополучно от тяжести грехов, / бодрствующим сохрани меня, Ангел Божий, / и воздвигни меня на славословие молением Твоим.

И ныне: Мария, Госпожа Богородица, / брака не познавшая, надежда верных, / вражеские возношения низложи, / а поющих Тебя возвесели.

Песнь 6


Ирмос: Ризу ми подаждь светлу, одеяйся светом яко ризою, многомилостиве Христе Боже наш.

Всяких мя напастей свободи, и от печалей спаси, молюся ти, святый Aнгеле, данный ми от Бога, хранителю мой добрый.

Освети ум мой, блаже, и просвети мя, молюся ти, святый Aнгеле, и мыслити ми полезная всегда настави мя.

Слава: Устави сердце мое от настоящаго мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней.

И ныне: Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу; Тобою бо к нам Вышний сошел есть.

Ирмос: Ризу мне даруй светлую, / одевающийся светом как ризою / многомилостивый Христе Боже наш.

От всяких напастей меня освободи, / и от печалей спаси, / молю тебя, святой Ангел, данный мне от Бога, / хранитель мой добрый.

Освети ум мой и просвети меня, благой, / молю тебя, святой Ангел, / и мыслить о полезном мне / всегда наставляй меня.

Слава: Удержи сердце мое от нынешнего смятения, / и бодрствовать в благих делах меня укрепи, хранитель мой, / и направь меня дивно к тишине животворной.

И ныне: Слово Божие в Тебя вселилось, Богородица, / и людям явило Тебя небесной лестницей: / ибо Тобою Всевышний сошел к нам.

Кондак, глас 4-й


Явися мне милосерд, святый Aнгеле Господень, хранителю мой, и не отлучайся от мене, сквернаго, но просвети мя светом неприкосновенным и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.  Явись мне милосердным, / святой Ангел Господень, хранитель мой, / и не отлучайся от меня скверного; / но просвети меня светом неприступным, / и соделай достойным Царства Небесного.

Икос

Уничиженную душу мою многими соблазны, ты, святый предстателю, неизреченныя славы небесныя сподоби, и певец с лики безплотных сил Божиих, помилуй мя и сохрани, и помыслы добрыми душу мою просвети, да твоею славою, Aнгеле мой, обогащуся, и низложи зломыслящия мне враги, и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.  Душу мою, униженную среди множества соблазнов, / ты, святой заступник и певец / с сонмами бесплотных Сил Божиих, / неизреченной славы небесной удостой, / помилуй меня и сохрани, / и помыслами добрыми душу мою просвети, / дабы я Твоею славою, Ангел мой, обогатился, / и низложи злоумышляющих против меня врагов, / и соделай меня достойным Царства Небесного.

Песнь 7


Ирмос:

От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси. Милостив буди ми, и умоли Бога, Господень Aнгеле, имею бо тя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованнаго ми во веки.Не остави в путь шествующия души моея окаянныя убити разбойником, святый Aнгеле, яже ти от Бога предана бысть непорочне; но настави ю на путь покаяния.Слава: Всю посрамлену душу мою привожду от лукавых ми помысл и дел: но предвари, наставниче мой, и исцеление ми подаждь благими помыслы, уклоняти ми ся всегда на правыя стези.И ныне: Премудрости исполни всех и крепости Божественныя, Ипостасная Премудросте Вышняго, Богородицы ради, верою вопиющих: отец наших Боже, благословен еси.

Ирмос: Из Иудеи пришедшие юноши, / в Вавилоне некогда / верою в Троицу попрали пламя печи, воспевая: / «Боже отцов наших, благословен Ты!»

Милостив будь ко мне / и умоли Бога, Господень Ангел: / ибо я имею тебя заступником все время жизни моей, / наставником и хранителем, / от Бога дарованным мне навеки.

Не допусти, святой Ангел, / чтобы душу мою несчастную, / которая вручена была тебе от Бога непорочной, / на пути убили разбойники, / но направь ее на путь покаяния.

Слава: Душу мою всю посрамленной привожу / от лукавых моих помыслов и дел, / но скоро предстань, наставник мой, / и исцеление мне подай, чтобы чрез благие помыслы / я уклонялся всегда на правые пути.

И ныне: Премудростью исполни и крепостью божественной, / ипостасная Премудрость Всевышнего, / по молитвам Богородицы, / всех с верою взывающих: / «Отцов наших Боже, благословен Ты!»

Песнь 8

Ирмос: Царя Небеснаго, Егоже поют вои ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки.

От Бога посланный, утверди живот мой, раба твоего, преблагий Aнгеле, и не остави мене во веки.

Ангела тя суща блага, души моея наставника и хранителя, преблаженне, воспеваю во веки.

Слава: Буди ми покров и забрало в день испытания всех человек, воньже огнем искушаются дела благая же и злая.

И ныне: Буди ми помощница и тишина, Богородице Приснодево, рабу Твоему, и не остави мене лишена быти Твоего владычества.

Ирмос: Царя небесного, / Которого воспевают воинства Ангелов, / воспевайте и превозносите / во все века.

От Бога посланный, / утверди жизнь мою, раба твоего, преблагой Ангел, / и не оставь меня вовеки.

Ангела поистине благого, / души моей наставника и хранителя, / тебя, преблаженный, / воспеваю во веки.

Слава: Будь мне покровом и крепостной стеной / в день испытания всех людей, / когда будут испытаны огнем / дела и добрые, и злые.

И ныне: Будь мне помощницей и тишиной, / Богородица Приснодева, рабу Твоему, / и не допусти меня остаться / лишенным Твоего покровительства. 

Песнь 9

Ирмос: Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево чистая, с безплотными лики Тя величающе.

Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.

Помилуй мя, едине Спасе мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных ликов сотвори мя причастника.

Мыслити ми присно и творити, Господень Aнгеле, благая и полезная даруй, яко сильна яви в немощи и непорочна.

Слава: Яко имея дерзновение к Царю Небесному, Того моли, с прочими безплотными, помиловати мя, окаяннаго.

И ныне: Много дерзновение имущи, Дево, к Воплощшемуся из Тебе, преложи мя от уз и разрешение ми подаждь и спасение, молитвами Твоими.

Ирмос: Истинно Богородицей Тебя исповедуем / мы, спасенные Тобою, Дева чистая, / с сонмами бесплотных Тебя величая.

Припев Иисусу: Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня.

Помилуй меня, единственный Спаситель мой, / ибо Ты милостив и милосерд, / и сделай меня причастником / сонмам праведников.

Мыслить мне всегда и творить, Господень Ангел, / доброе и полезное даруй, / яви сильным в немощи и непорочным.

Слава: Как имеющий дерзновение к Царю Небесному, / Его моли с прочими бесплотными / помиловать меня, несчастного.

И ныне: Великое дерзновение имея, Дева, / к Воплотившемуся от Тебя, / освободи меня от уз, и избавление мне подай / и спасение молитвами Твоими.
 

Молитва к Aнгелу Xранителю


Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святаго крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. О, злое мое произволение, егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Ангел Христов святой, к тебе припадая, молюсь, хранитель мой святой, приставленный ко мне от святого крещения для соблюдения души и тела меня, грешного! Я же своею леностью и своим злым нравом прогневал тебя, чистейшего и светлого, и отогнал тебя от себя всевозможными постыдными делами: ложью, клеветою, завистью, осуждением, непокорностью, ненавистью к братьям своим и злопамятством, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением ненасытным, многословием, злыми и лукавыми помыслами и привычкой к гордости, стремясь по собственной воле ко всякому плотскому вожделению.  О злое мое соизволение на то, чего и скоты неразумные не творят!
И как же сможешь ты взглянуть на меня, или приблизиться ко мне?
Какими очами, Ангел Христов, посмотришь на меня, запутавшегося злосчастно в гнусных делах? И как еще смогу я просить о прощении горьких и злых моих и лукавых деяний, в которые впадаю во все дни и ночи, и на всякий час?
Но молюсь, припадая к тебе, хранитель мой святой, умилосердись надо мною грешным и недостойным рабом твоим ( имя ), будь мне помощником и заступником против злого моего противника святыми твоими молитвами,
и Царства Божия причастником меня соделай со всеми святыми, всегда, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.


*Тропарь Иисусу Христу только в первой и девятой песнях канона.

** В канонах припев как молитвенное воззвание произносится перед первым и вторым (и третьим, когда оно есть) тропарем каждой песни, но не читается перед тропарями, начинающимся со “Слава Отцу и Сыну и Святому Духу” и “И ныне и присно и во веки веков. Аминь”.

Автор русского перевода: Иеромонах Амвросий, в миру Тимрот Дмитрий Александрович.

Оценка 4.8 проголосовавших: 5
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here