Кондак ангелу хранителю

Для наших читателей: кондак ангелу хранителю с подробным описанием из различных источников.

Ангелу хранителю (тропарь. кондак и молитвы)

Тропарь, глас 6:

А́нгеле Бо́жий,/ храни́телю мой святы́й,/ живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га,/ ум мой утверди́ во и́стиннем пути́,/ и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́,/ да тобо́ю направля́ем,// получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Яви́ся мне́ милосе́рд,/ святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мой,/ и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго,/ но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным// и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Молитва первая

А́нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злы́м обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние, о зло́е мое́ произволе́ние, его́ же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши возре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лах? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́ниям, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имярек), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́: укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва третья

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небесе́ да́нный! Приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви, и на путь спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Молитва четвертая

О святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (имярек), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго; не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз, окая́нный, прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́, скве́рнаго, да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка преити́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне, непотре́бнем, и па́че всех грешне́йшем, да не и́зъимет Преблаги́й ду́ши моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и, и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя; да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́ и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти претре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шныя мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́, ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и Го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Ґкafістъ с™0му ѓгGлу храни1телю. Кондaкъ №.

И#збрaнный t гDа бGа на хранeніе души2 моеS и3 тэлесE, с™hй ѓгGле, похв†льнаz ти2 воспёти дерзaю, недост0йный рaбъ тв0й: тh же, ћкw и3мёzй дерзновeніе къ цRю нбcному, t всsкихъ мS бёдъ и3 скорбeй, t вр†гъ ви1димыхъ же и3 невиди1мыхъ защити2, зовyща:

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Јкосъ №.

ЃгGле с™hй, послaнный съ нб7сE, во є4же храни1ти мS и3 руководи1ти во всeй жи1зни моeй, припaдаz молю2 ти1 сz сaмъ настaви и3 вразуми2 мS, начинaюща t сердeчныz любвE и3 ўсeрдіz возглашaти пёснєнныz ти2 хвалы6:

Рaдуйсz ѓгGле б9ій, предстaтелю м0й ў прес™hz трbцы: рaдуйсz, цRS цaрствующихъ безпл0тный в0ине.

Рaдуйсz гDа госп0дствующихъ нбcный слуго2: рaдуйсz, ќмныхъ и3 невещeственныхъ слyгъ є3гw2 сожи1телю.

Рaдуйсz творsй при1снw в0лю вLки своегw2: рaдуйсz, пріeмый t бGа повелёніе и3 влaсть храни1ти дyшу мою2.

Рaдуйсz, никогдaже tлучаsйсz менє2, грёшнагw: рaдуйсz, вhну спребывazй ми2, недост0йному.

Рaдуйсz, соблюдazй мS на всёхъ путeхъ мои1хъ: рaдуйсz, сохранszй мS t всsкагw ѕлA.

Рaдуйсz, t бGа дaнный ми2 руководи1телю на путeхъ житіS моегw2: рaдуйсz, бlгjй м0й настaвниче.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ в7.

Ви1дэвъ человэколюби1вый гDь, ћкw, по прегрэшeніи прaoтца нaшегw ґдaма, вси2 человёцы ўд0бь прекл0нни сyть ко грэхY, по своeй неизречeнной ми1лости послaлъ є4сть во всю2 зeмлю с™hхъ ѓгGлwвъ и3 коемyждо t человBкъ пристaви храни1телz. и3сполнsюще ќбw повелёніе вLки своегw2, с™jи ѓгGли всегдA гот0ви сyть помогaти нaмъ, бGоуг0днw пою1щымъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзуму моемY просвэщeніе свhше и3сходaтайствуй, с™hй ѓгGле, да возмогY познaти, что2 є4сть в0лz б9іz бlгaz и3 ўг0днаz совершeннаz, и3 сeрдце моE напрaви, є4же со ўсeрдіемъ твори1ти ю5, тебe же, храни1телz моего2 да не престaну восхвалsти сицевhми глaсы:

Рaдуйсz, воспламенszй сeрдце моE люб0вію къ бGу, создaтелю моемY: рaдуйсz, возбуждazй мS на всsкъ дeнь же и3 чaсъ приноси1ти є3мY мlтвы, прошє1ніz и3 бlгодарє1ніz.

Рaдуйсz, ћкwже стрaжемъ вёрнымъ, стрaхомъ гDнимъ душeвный м0й д0мъ њграждazй: рaдуйсz, вс‰ помышлє1ніz мо‰ къ распsтому за грэхи2 мjра сп7си1телю ўстремлszй.

Рaдуйсz, страд†ніz є3гw2 и3 крeстную смeрть въ пaмzть мою2 вперszй: рaдуйсz, воспоминaніемъ страстeй гDнихъ блюсти1сz t грэхHвъ мS поучazй.

Рaдуйсz, бlгодaтнагw свhше њсэнeніz с™aгw д¦а проси1ти мS наставлszй: рaдуйсz, ћкw на крHткіz т0чію и3 смирє1нныz сeрдцемъ ми1лостивнw презирaти є3мY, ўтёшителю, ўвэрszй мS.

Рaдуйсz мhслею њ вездесyщіи б9іи всю1ду њкружazй мS: рaдуйсz, всевёденіе є3гw2 ќмнымъ nчесє1мъ мои6мъ представлszй.

Рaдуйсz, милосeрдіемъ є3гw2 къ кaющымсz грёшникwмъ сeрдце моE ўтэшazй: рaдуйсz, правосyдіемъ є3гw2 къ њжестwчє1ннымъ и3 нераск†zннымъ дyшу мою2 ўстрашazй.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ G.

Си1лу бжcтвенныz блгdти и3спроси2 ми2, храни1телю м0й ѓгGле, во є4же неукл0ннw и3 непреткновeннw ходи1ти ми2 сп7си1тельнымъ путeмъ хrт0выхъ зaповэдей, сeрдцемъ же и3 ўсты2 непрестaннw слaвити всес™0е и4мz бGа нaшегw и3 пёти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И$мамъ тS, бGоизбрaнный покрови1телю м0й, ћкоже свётлую зарю2, просвэщaющую души2 моеS темнотY и3 разгонsющую мрaкъ сердeчнагw невэдёніz моегw2: сегw2 рaди, со ўмилeніемъ припaдаz, молю1 ти сS, да и3 вс‰ мо‰ чyвствіz, потемнє1ннаz страстьми2, њчи1стzтсz, во є4же не блуждaти ми2 во тмЁ грэх0внэй. пречyдную же свётлость твою2 воспэвaю си1це:

Рaдуйсz, ѕвэздо2 невечeрнzгw свёта, t трисіsннагw бжcтвA возсіsвшаz и3 менE вhну њзарsющаz: рaдуйсz, пресвётлый лучE, помрачє1ннаz грэхми2 сердє1чнаz ми2 nчесA њсіzвaющаz.

Рaдуйсz, ћкw тщи1шисz напрaвити мS на и4стинный пyть во тмЁ беззак0ній заблуждaющаго: рaдуйсz, ћкw предлагaеши ми2 зaпwвэди гDни, ѓки зерцaло длz всеS жи1зни моеS.

Рaдуйсz, ћкw поставлsеши ми2 зак0нъ б9ій, ѓки свэти1льникъ ногaма мои1ма и3 свётъ стезsмъ мои6мъ: рaдуйсz, ћкw словeсъ є3ђліz хrт0ва въ слaдость послyшати поучaеши мS.

Рaдуйсz, ћкw ўчeнію бжcтвеннагw ўчи1телz моегw2 и3 гDа несумнённw вёровати побуждaеши мS: рaдуйсz, ћкw въ повиновeніи ўстaвwмъ с™hz цRкве ўкрэплsеши мS.

Рaдуйсz, прaвилwмъ и3 предaніємъ с™hхъ ґпcлъ и3 nтє1цъ покарsтисz наставлsеши мS: рaдуйсz, ћкw во и3сповёданіи с™hz и3 правослaвныz вёры ўтверждaеши мS.

Рaдуйсz, ћкw за сіE и3сповэдaніе и3 на смeрть гот0ву мS бhти ўбэждaеши: рaдуйсz, ћкw є3ретікHмъ и3 tстyпникwмъ и4стинныz цRкве соwбщaтисz возбранsеши ми2.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ д7.

Бyрz житeйскагw м0рz сокрушaетъ дух0вный м0й корaбль в0лнами мірски1хъ попечeній, и3 ми1ръ ўб0гіz души2 моеS мzтeтсz, и3 гдЁ њбрsщу ти1хое пристaнище сп7сeніz; т0кмw на тS по бз7э возлагaю надeжду, храни1телю м0й ѓгGле, ћкw премyдраго тS к0рмчаго въ мhсленныхъ бyрzхъ, смущaющихъ мS, стzжaхъ, бlгодaрственнэ ќбw пою2 бGу моемY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhшаще и3 зрsще тS, бжcтвенный ѓгGле, крёпкаго моего2 блюсти1телz, ѕл0бніи дyси поднебeсніи не смёютъ прибли1житисz къ твоeй пречи1стэй свётлости и3 душегуби1тєльныz ми2 пaкwсти дёzти. сегw2 рaди смирeннw молю2 тS, не tступи2 t менє2 за невоздержaніе моE, но при1снw t лукaвагw тёхъ ловлeніz и3 к0зней соблюдaй мS, со ўмилeніемъ глаг0люща:

Рaдуйсz, крёпкимъ кр0вомъ кри1лъ твои1хъ њсэнszй мS и3 покрывazй: рaдуйсz, w4крестъ менє2 съ плaменнымъ мечeмъ при1снw њполчazйсz.

Рaдуйсz, проти1ву кнsзz тмы2 во брaни ми2 пос0бствуzй: рaдуйсz, лукaвыхъ є3гw2 служи1телей побэждaти ми2 помогazй.

Рaдуйсz, tгонszй t менє2 душепaгубныz дeмоны, ѓки хи6щныz пти6цы: рaдуйсz, вразумлszй мS бэсHвскіz кHзни познaти, ѓки лук†выz лиси6цы.

Рaдуйсz, ѕвэроwбрaзнаz тёхъ на ќмъ и3 сeрдце моE нападє1ніz tрэвazй: рaдуйсz, порождeніz и4хъ, г0рдость и3 нeнависть, и3з8 сeрдца моегw2 и3сторгazй.

Рaдуйсz, зaвисть и3 ѕлоп0мнэніе t мhслей мои1хъ прогонszй: рaдуйсz, tражeніе ѕлhхъ п0мыслwвъ крeстнымъ знaменіемъ себE њграждaти побуждazй мS.

Рaдуйсz, на ѓспіда и3 васілjска небоsзненнw наступaти ўкрэплszй мS: рaдуйсz, и3мёzй непобэди1мое њрyжіе проти1ву всёхъ врагHвъ мои1хъ.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ є7.

БGотeчнэй и3 лучезарнэй ѕвэздЁ, путеводи1вшей дрeвлэ волхвы2 на поклонeніе р0ждшемусz въ виfлеeмэ сп7си1телю мjра, дерзaю ўпод0бити тS, бlгjй м0й храни1телю: неtлyчнымъ бо и3 свэтон0снымъ твои1мъ ми2 спребывaніемъ ўказyеши ми2 прaвый пyть, ведyщій въ г0рній виfлеeмъ, въ нбcное цrтвіе, да тaмw съ ли1ки ґрхaгGлъ и3 ѓгGлъ спод0блюсz воспэвaти превёчному цRю слaвы: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дz мS н0щію содержи1ма мрaчною и3 тeмнымъ w4блакомъ страстeй покрывaема, с™hй храни1телю души2 моеS, не њгорчи1сz, не њстaви менE, но подражazй долготерпёнію сп7си1телz моегw2, пожди2 є3щE, возбуждaz мS къ покаsнію, д0ндеже nчесA мо‰ и3злію1тъ и3ст0чники слє1зъ на њмhтіе душeвныz нечистоты2 моеS. њ сeмъ смирeннw молю2 тS и3 глаг0лю:

Рaдуйсz, ћкw вhну прин0сиши бGу њ мнЁ грёшнэмъ моли6твы сво‰, ћкw кади1ло пред8 ни1мъ благов0нное: рaдуйсz, ћкw при1снw ходaтайствуеши пред8 создaтелемъ мои1мъ њ є4же сп7сти1сz ми2.

Рaдуйсz, ћкw првdный гнёвъ є3гw2, движи1мый на мS, свои1мъ предстaтельствомъ tвращaеши: рaдуйсz, ћкw пр0сиши всемлcрдаго гDа подaти прощeніе ѕлhхъ мои1хъ дэsній.

Рaдуйсz, ћкw ўмилостивлsеши є3гw2 блaгость, да не погуби1тъ мS со беззак0ньми мои1ми: рaдуйсz, ћкw непрестaннw м0лишисz и3скупи1телю моемY, да дaруетъ ми2 врeмz ко и3справлeнію.

Рaдуйсz, ћкw возбуждaеши мS въ покаsніи препроводи1ти вс‰ дни6 животA моегw2: рaдуйсz, ћкw внушaеши ми2 желaніе, да вhну кaюсz пред8 гDемъ во всёхъ мои1хъ прегрэшeніzхъ.

Рaдуйсz, ћкw вразумлsеши мS на всsкое врeмz мhсленнw себE и3спытовaти и3 во грэсёхъ мои1хъ и3сповёдоватисz: рaдуйсz, ћкw влагaеши въ сeрдце моE сокрушeніе и3 ск0рбь, занE прогнёвахъ пребlгaго бGа моего2.

Рaдуйсz, ћкw побуждaеши мS њплaкивати њкаsнное и3 сквeрное житіE моE: рaдуйсz, свэтон0сный и3 неумолкaющій ходaтаю сп7сeніи моегw2.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ ѕ7.

Проповёдую велеглaснw при1сное твоE, храни1телю м0й ѓгGле, њ мнЁ, грёшнэмъ, попечeніе: въ ск0рбехъ бо и3 напaстэхъ, ћже въ сeмъ многомzтeжнэмъ мjрэ смущaютъ ми1ръ души2 моеS, kвлsеши ми2 сS ск0рый ўтёшитель, вразумлsz мS ћкw вс‰ сі‰ низпосылaютсz t премyдрагw создaтелz, ѓки врачeвство проти1ву душeвныхъ недyгwвъ мои1хъ, и3 поучaz бlгодёющему си1це нбcному врачY воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ.

Возсіzвaетъ въ души2 моeй, њмрачaемой ск0рбію и3 ўнhніемъ, свётъ бlгодaтнагw ўтэшeніz, и3 сeрдце моE и3сполнsетсz весeліz и3 рaдости, є3гдA непрестaнными твои1ми, с™hй ѓгGле, наставлeніи возбуждaемь, дерзaю ћкw мытaрь, вопи1ти къ щeдрому бGу, да ми1лостивъ бyдетъ и3 прости1тъ ми2 прегрэшє1ніz мо‰. не премолчи2 u5бо, настaвниче м0й, вразумлsz и3 ўкрэплsz мS, зовyща ти2:

Рaдуйсz, помогazй ми2 бlгjй kрeмъ сп7си1тельнагw терпёніz съ люб0вію носи1ти: рaдуйсz, въ бэдaхъ и3 ѕлоключeніихъ ўповaніемъ на гDа бGа ўкрэплszй мS.

Рaдуйсz, скHрби и3 болBзни мyжественнэ преwдолэвaти мS поучazй: рaдуйсz, всsкую печaль и3 ўнhніе t сeрдца моегw2 tгонszй.

Рaдуйсz, проти1ву врагA, въ сёть tчazніz ўлови1ти мS хотsща, брaтисz побуждazй мS: рaдуйсz, словесeмъ ґпcла, ћкw вси2 хотsщій бlгочeстнw жи1ти гони1ми бyдутъ, вёровати ўбэждazй мS.

Рaдуйсz, w4бразъ терпёніz и3 ѕлострадaніz пріsти ми2 прbр0ки и3 ґпcлы внушаzй: рaдуйсz, на ли1къ м§нкъ и3 и3сповBдникъ, за хrтA до и3зліsніz кр0ве своеS подвизaвшихсz, во ўтэшeніе ми2 показyzй.

Рaдуйсz, страдaніzми самогw2 сп7си1телz и3 гDа вhну ќмнымъ nчесє1мъ мои6мъ представлszй: рaдуйсz, надeждою бyдущагw воздаsніz сeрдце моE ўслаждazй.

Рaдуйсz, всерaдостнымъ њжидaніемъ вёчныхъ бlгъ дyшу мою2 њживлszй: рaдуйсz, бlгjй и3 при1сный м0й ўтёшителю.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ з7.

Хотsй всBмъ человёкwмъ сп7сти1сz, премилосeрдый создaтель м0й послA тS, ѓгGла своего2, ћкw вёрна ми2 стрaжа и3 пёстуна д0бра во всёмъ житіи2 моeмъ, да всю1ду вспомоществyеши ми2 с™hми твои1ми вдохновeніи, защищaеши проти1ву к0зней діaвола и3 предуготовлsеши мS дёлы благи1ми вни1ти съ мyдрыми дёвами въ нбcный черт0гъ, съ бGокрaсною пёснію: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Н0вую показyетъ бlгость гDь и3 вLка м0й на мнЁ непотрeбнэмъ и3 пaче всёхъ грэшнёйшемъ рабЁ своeмъ: презирaz бо лю6таz мо‰ и3 т‰жкаz, не погуби1лъ мS є4смь со беззак0ньми мои1ми дaже до настоsщагw днE и3 часA, но долготерпS на мнЁ, ми1лостивнэ њжидaетъ моегw2 њбращeніz и3 сердeчнагw покаsніz. вёрую, бlгjй храни1телю м0й, ћкw твои1мъ при1снымъ пред8 бGомъ за мS ходaтайствомъ досeлэ храни1мь є4смь: тёмже, люб0вію къ тебЁ подвизaемый, взывaю:

Рaдуйсz, ћкw њбуревaющасz мS въ м0ри житіS сегw2 t конeчнагw потоплeніz соблюдaеши: рaдуйсz, ћкw и3з8 р0ва беззак0ній мои1хъ рук0ю твоеS п0мощи мS и3схищsеши.

Рaдуйсz, ћкw грэх0вный с0нъ душеврeдныz моеS лёности tрzсaеши: рaдуйсz, ћкw ќмъ м0й, њмрачeнный небрежeніемъ, свётлымъ твои1мъ присyтствіемъ њзарsеши.

Рaдуйсz, ћкw хлaдное и3 мaлw не ўгaсшее сeрдце моE мlтвами воспламенsти ми2 помогaеши: рaдуйсz, ћкw на славосл0віе б9іе при1снw мS возставлsеши.

Рaдуйсz, ћкw настроsеши глaсъ м0й къ пэснопёніємъ, и5миже дост0йнw и3 прaведнw є4сть хвали1ти творцA всsческихъ: рaдуйсz, ћкw поучaеши мS прославлsти гDа моего2 не ўсты2 т0чію, но и3 сeрдцемъ.

Рaдуйсz, ћкw ко и3сполнeнію прес™hz в0ли є3гw2 возбуждaеши мS: рaдуйсz, ћкw самоtвержeнію и3 tречeнію моеS ѕлhz в0ли приwбучи1ти мS тщи1шисz.

Рaдуйсz, ћкw голуби1ну простотY и3 ѓгнчу кр0тость стzжaти ми2 преи1скреннэ желaеши: рaдуйсz, ћкw њ є4же младeнческому неѕл0бію и3 стaрческому доброразсуждeнію даровaтисz ми2 ходaтайствуеши.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ }.

Стрaненъ и3 пришлeцъ є4смь на земли2 сeй: житіE моE сyетнw и3 маловрeменнw є4сть: ѓзъ же, њкаsнный, смeрти безвёстное во ќмъ никогдaже пріeмлю, ни помышлsю њ стрaшнэмъ суди1щи, въ нёмже и4мамъ првdному судіи2 предстaти и3 дaти tвётъ њ всsкомъ дёлэ же и3 сл0вэ. Тёмже молю2 тS, души2 моеS храни1телz, возбуди2 мS ск0ро t снA грэх0внагw, да не пости1гнетъ мS чaсъ смeрти неиспрaвленна и3 да спод0блюсz и3спроси1ти t всеми1лостивагw бGа беззак0ніємъ мои1мъ прощeніе и3 во глaсэ рaдованіz воспэвaти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Всёхъ гDь и3 создaтель м0й, є3гдA назнaменуетъ ми2 престaвитисz t житіS сегw2, ты2, бlгjй храни1телю м0й, прови1дzй грHзныz мyки, духовHмъ ѕл0бы и3 нераскazннымъ грёшникwмъ ўгот0ванныz и3 менE њжидaющыz, покрhй мS твоегw2 милосeрдіz крилaми, ћкоже џрелъ птенцы2 сво‰, и3 внегдA и3счезaти t менє2 дyху моемY, да ќзрю тS близ8 менє2 предстоsща и3 лю1тыz враги2 tгонsюща. Њ сeмъ со ўмилeніемъ молю1тисz, вэщaz си1це:

Рaдуйсz, ќмнымъ nчесє1мъ мои1мъ г0рькій и3 стрaшный чaсъ смeртный представлszй: рaдуйсz, ћкw неизбёженъ, вкyпэ же и3 безвёстенъ чaсъ т0й при1снw ми2 напоминazй.

Рaдуйсz, на кjйждо дeнь, ѓки ўжE на послёдній житіS моегw2 взирaти мS поучazй: рaдуйсz, на всsкое времS ко и3сх0ду во и4нъ мjръ мS пріуготовлszй.

Рaдуйсz, душeвное ўмилeніе и3 сердeчное сокрушeніе во мнЁ рождazй: рaдуйсz, вhну желazй ми2, да понE при кончи1нэ днeй мои1хъ покaюсz.

Рaдуйсz, люби1ти мjръ и3 ћже въ мjрэ ми2 воспрещazй: рaдуйсz, пристрaстіе къ тлённому богaтству и3з8 сeрдца моегw2 и3скоренsти помогazй.

Рaдуйсz, вс‰ бlга зємнaz бhти приврeменна и3 скоропреходsща ми2 показyzй: рaдуйсz, ћкw вс‰ кр†снаz мjра сегw2 крjну сёльному под0бна сyть, вразумлszй мS.

Рaдуйсz, слaвы чlвёчи, ѓки тёни преходsщіz, и3скaти возбранszй ми2: рaдуйсz, t є3ди1наго бGа слaвы нетлeнныz въ бyдущемъ вёцэ взыскaти побуждazй мS.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ f7.

Всsкъ грёхъ содёzхъ въ житіи2 сeмъ и3 вeсь жив0тъ м0й во мн0зэ притeкъ суетЁ, къ концY прибли1жихсz: врази1 же мои2 ўстремлsютсz на мS, ѓлчуще поsти мS и3 низри1нути во глубинY ѓдову. Тёмже молю1тисz, бlгjй м0й храни1телю, бyди ми2 защити1тель, є3гдA и4мамъ преходи1ти лю6таz мыт†рства, и3 безбёднw доведи2 мS до врaтъ нбcнагw цrтвіz, и3дёже ли1цы ѓгGльстіи рaдостнэ срэтaютъ восклицaющихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вэтjйствующій љзhкъ не м0жетъ и3зрещи2, ћже сотвори1лъ ми2 є3си2, с™hй храни1телю м0й, во всёмъ житіи2 моeмъ: пріsвъ бо дyшу мою2 t купeли с™aгw крещeніz, храни1лъ мS є3си2 во младeнчествэ, ўчи1лъ и3 вразумлsлъ є3си2 во џтрочествэ, соблюдaлъ мS є3си2 t поползновeніz ко грэхHмъ въ в0зрастэ ю4ношестэмъ, наставлsлъ є3си2, пришeдша мS въ мyжество, њхранsлъ є3си2 на всBхъ путёхъ мои1хъ дaже до стaрости, њбличaz и3 ўтэшaz, всю1ду помогaz мнЁ, направлsz на пyть сп7сeніz. Сегw2 рaди бlгодaрственнw вопію2 ти2:

Рaдуйсz, ћкw никогдaже лишaеши мS твоеS п0мощи и3 заступлeніz: рaдуйсz, ћкw t снA востаю1ща мS подвизaеши ко бlгодарeнію гDа, ўкрэплsющагw си6лы мо‰.

Рaдуйсz, ћкw начaтокъ коегHждо днE мlтвою њсщ7aти мS поучaеши: рaдуйсz, ћкw воспрещaвши ми2 без8 мlтвы къ всебlг0му промысли1телю, дерзновeннw соб0ю что2 начинaти.

Рaдуйсz, ћкw самонадёzніе и3з8 сeрдца моегw2 и3стреби1ти тщи1шисz: рaдуйсz, ћкw сладчaйшее и4мz гDа ї}са хrтA ўсты2 непрестaннw произноси1ти и3 во ўмЁ держaти мS побуждaеши.

Рaдуйсz, ћкw во всsкое врeмz н{жнаz т0чію и3 полє1знаz вэщaти љзhкомъ ми2 внушaеши: рaдуйсz, ћкw t праздносл0віz, многоглаг0ланіz, пaче же и3 кощyнства мS ўдeржаваеши.

Рaдуйсz, ћкw kдyщу и3 пію1щу ми2 и3ли2 и4но что2 творsщу при1снw спребывaеши: рaдуйсz, ћкw воздержaнію въ пи1щи и3 питіи2 пріwбучи1ти мS печeшисz.

Рaдуйсz, ћкw спsща мS храни1ти и3 врагA, хотsща и3скуси1ти мS с0нными мечтaніи, tгонsеши: рaдуйсz, ћкw воспzщaеши мS t любострaстнагw стремлeніz и3 во џчію моею2 цэломyдренный стhдъ влагaеши.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ ‹.

Сп7сти2 всёхъ пришeдый ї}се м0й пребlгjй, со ўмилeніемъ молю1тисz, твои1мъ милосeрдіемъ прости2 мои1хъ ѕлhхъ премн0жество и3 безмёріе, преклонsемый на сіE бжcтвенными мольбaми твоегw2 невещeственнагw служи1телz, є3г0же ми2 пристaвилъ є3си2 и3з8 младeнства, ћкw чlвэколю1бецъ, храни1телz: да дост0инъ kвлю1сz вни1ти въ черт0гъ слaвы твоеS и3 со дyхи прaведныхъ воспёти: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

СтэнA твeрда при1снw kвлsеши ми1 сz, с™hй ѓгGле, проти1ву ўхищрeній ѕл0бныхъ врагHвъ мои1хъ, и4щущихъ вёчныz поги1бели моеS и3 разслаблsющихъ дyшу мою2 лёностію и3 самозабвeніемъ. Молю2 ќбw тS, храни1телю м0й, да твои1мъ ходaтайствомъ спод0блюсz, при и3сх0дэ души2 моеS и3з8 тэлесЁ причaстникъ бhти пречcтагw тёла и3 с™ёйшіz кр0ве моегw2 сп7си1телz, ћкw да, ўкрэпи1всz сею2 нетлённою пи1щею и3 животворsщимъ питіeмъ, безтрeпетнw прeйду во и4нъ мjръ, воспэвaz тS, моегw2 бlгодётелz:

Рaдуйсz, ћкw данA ти2 є4сть влaсть и3 си1ла tражaти дeмwнскаz на мS нападє1ніz: рaдуйсz, ћкw пріsлъ є3си2 t бGа крёпость на побэждeніе неви1димыхъ врагHвъ мои1хъ.

Рaдуйсz, ћкw t всsкагw ѕлодёйства и3 к0зней діaвольскихъ могjй и3збaвити мS: рaдуйсz, ћкw г0рькихъ мытaрствъ начaльника, лю1тагw міродeржца нападє1ніz t менє2 tревaеши.

Рaдуйсz, ћкw, њграждaемый твои1мъ присyтствіемъ, и4мамъ надeжду въ чaсъ смeрти не ўстраши1тисz мрaчныхъ ли1цъ духHвъ ѕл0бы: рaдуйсz, ћкw храни1мый тоб0ю, ўповaю безбёднw прейти2 возд{шнаz мыт†рства.

Рaдуйсz, ћкw ўкрэплsемый твоeю п0мощію, чaю не ўдeржанъ бhти мнЁ врaтъ раS, ми2 вожделённагw: рaдуйсz, ћкw твоE за мS предстaтельство си1льнw є4сть пред8 бGомъ, є4же не ввeржену ми2 бhти во тмY кромёшную.

Рaдуйсz, ћкw при1снw внушaеши ми2 ўмилостивлsти гDа слезaми покаsніz, да и3збaвлюсz геeнны ѓдскіz: рaдуйсz, ћкw побуждaеши мS дeнь и3 н0щь моли1тисz, да не п0сланъ бyду со дeмоны мyчитисz.

Рaдуйсz, неtстyпный м0й руководи1телю и3 пёстуне: рaдуйсz, крёпкій м0й застyпниче и3 ск0рый пом0щниче.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ №i.

Пёніе сіE, ѓще и3 t ўсeрдіz моегw2 ти2 приноси1мое, с™hй храни1телю м0й, вёмъ, ћкw не дов0льнw є4сть ко и3з8zвлeнію моегw2 сердeчнагw бlгодарeніz за вс‰ бlг†z, ±же ми2 сотвори1лъ є3си2 и3 не престаeши твори1ти дaже до сегw2 днE и3 часа: но и3 њ сeмъ молю1тисz, џбщагw ми2 съ тоб0ю создaтелz ўми1лостиви, да на стрaшнэмъ судЁ своeмъ шyіz чaсти и3збaвитъ мS и3 спод0битъ со всёми с™hми воспэвaти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэти1льникъ м0й ўгaсе, є3лeа же бlги1хъ дёлъ, во є4же возжeщи и5, нёсть ми2: и3 гдЁ њбрsщусz ѓзъ, њкаsнный, сн0мъ грэх0внымъ tzгчeнный, є3гдA пости1гнетъ мS внезaпу полyнощь, чaсъ кончи1ны моеS; но да не ўслhшу и3 ѓзъ, ћкоже ю3рHдивыz дBвы, гр0знагw глaса женихA: не вёмъ тS. Помози2 ми2, неусыпaемый храни1телю м0й, нап0лнити сосyды души2 моеS є3лeемъ бlги1хъ дёлъ, пaче же милосeрдіz и3 смирeніz. Нhнэ же пріими2 t менє2 сіE пёніе:

Рaдуйсz, є3ди1нагw гDа и3мёти въ рaзумэ при1снw ми2 внушazй: рaдуйсz, зaповэдь њ любви2 къ немY, пребlг0му, въ сeрдцэ моeмъ њбновлszй.

Рaдуйсz, люби1ти є3гw2, создaтелz, всёмъ ўм0мъ и3 всёмъ помышлeніемъ мS побуждazй: рaдуйсz, и3 къ бли6жнимъ и4скреннюю люб0вь мою2 бGоуг0дну бhти непрестaннw ми2 напоминazй.

Рaдуйсz, люби1ти и5хъ не сл0вомъ и3ли2 љзhкомъ, но дёломъ и3 и4стиною мS поучazй: рaдуйсz, во всёхъ нyждахъ и5хъ помогaть желaніе ми2 влагazй.

Рaдуйсz, ўтэшaти скорбsщихъ, заступaти њби1димыхъ мS наставлszй: рaдуйсz, t и3мёній свои1хъ ўдэлsти бBднымъ и3 неим{щымъ сeрдце моE преклонszй.

Рaдуйсz, и3 дyшу мою2, по зaповэди сп7си1телz, положи1ти за дрyги сво‰ гот0ву ми2 бhти возбуждazй: рaдуйсz, закрывazй nчесA мо‰, є4же не зрёти ми2 прегрэшeніz брaта моегw2.

Рaдуйсz, не попущazй ми2 њсуждaти поползнyвшагосz на грёхъ бли1жнzго моего2: рaдуйсz, воспрещazй ми2 ћти вёру њглаг0льникwмъ клеврeта моегw2.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ в7i.

Блгdть данA ти2 є4сть t всемогyщагw гDа, с™hй покрови1телю м0й, є4же храни1ти мS на всёхъ путёхъ мои1хъ, да не њ кaмень к0егw соблaзна преткнeтсz ногA моS, д0ндеже мS предстaвиши хrтY бGу сп7сeна, є3мyже нем0лчнw вс‰ си6лы нбcныz взывaютъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою2 твоE досточyдное млcрдіе и3 мн0гое снисхождeніе, быстродви1жный ќме, безпл0тный слуго2 гDень: ћкw не гнушaешисz грэх0вныz моеS смрaдности и3 не престаeши приноси1ти њ мнЁ, непотрeбнэмъ, с™hz мlтвы сво‰ ко с™ёйшему пrт0лу тріmпостaснагw бGа, є4же не поги1бнути ми1 во вёки, но цrтвіе нбcное наслёдовати. Бlговоли2 u5бо пріsти t душeвныхъ сокр0вищъ мои1хъ приноси1мое ти2 пэснопёніе:

Рaдуйсz, ћкw воспоминaніемъ грzдyщагw гр0знагw судA б9іz t грэхHвъ мS tревaеши: рaдуйсz, ћкw дyшу мою2, ѓки невёсту, ко срётенію прекрaснагw женихA хrтA предуготовлsти возбуждaеши мS.

Рaдуйсz, ћкw при1снw желaеши дост0йна мS сотвори1ти брaчнагw черт0га є3гw2: рaдуйсz, ћкw вhну ќчиши мS возжигaти свэти1льникъ души2 моеS, да съ мyдрыми дёвами, дyшами првdныхъ, вни1ду въ џнь.

Рaдуйсz, ћкw грэх0вныz nдeжды моеS совлачи1тисz побуждaвши мS: рaдуйсz, ћкw въ ри1зу непор0чности и3 чистоты2 њблещи1сz ми2 спос0бствуеши.

Рaдуйсz, ћкw ходaтайствуеши, да на стрaшнэмъ судЁ хrт0вомъ њдеснyю є3гw2 стaти спод0блюсz: рaдуйсz, ћкw ўмолsеши бlгоутр0біе б9іе, да ли1ку и3збрaнныхъ свои1хъ сопричтeтъ мS.

Рaдуйсz, ћкw подвизaеши на мlтву ко гDу и3 сожи1телей твои1хъ нбcныхъ, да всели1тъ мS съ ни1ми во цrтвіи своeмъ: рaдуйсz, д0брый и3 б0дрый блюсти1телю м0й.

Рaдуйсz, тeплый њ мнЁ, грёшнэмъ, мlтвенниче и3 бlгjй предстaтелю: рaдуйсz, по гDэ бз7э и3 прес™ёй бцdэ крёпкое моE ўповaніе.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ Gi.

Q, преслaвный и3 ќмный свёте, ѓгGле б9ій. Пріими2 бlгодaрственное сіE и3 молeбное пёніе, и3, є3гдA и4мамъ t земли2 востaти на сyдъ, покажи2 тогдA млcрдіе твоE на мнЁ, грёшнэмъ: предстaни близ8 менє2 ти1хъ и3 рaдостенъ, надeждою сп7сeніz teмлz стрaхъ м0й, да въ селeніихъ рaйскихъ спод0блюсz вкyпэ съ тоб0ю во вёки вэкHвъ воспэвaти превёчному цRю2 слaвы: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды, посeмъ №-й јкосъ и3 №-й кондaкъ.

Моли1тва.

Q, с™hй ѓгGле, храни1телю и3 покрови1телю м0й бlгjй. Съ сокрушeннымъ сeрдцемъ и3 болёзненною душeю предст0ю ти2, молsсz: ўслhши мS, грёшнагw рабA своегw2 (и3м>къ), съ в0племъ крёпкимъ и3 плaчемъ г0рькимъ вопію1щагw: не помzни2 мои1хъ беззак0ній и3 непрaвдъ, и4миже ѓзъ њкаsнный прогнёвлzю тS по вс‰ дни2 и3 часы2, и3 мeрзостна себE творю2 пред8 создaтелемъ нaшимъ гDемъ: kви1сz мнЁ милосeрдъ и3 не tлучaйсz менє2 сквёрнагw дaже до кончи1ны моеS: возбуди2 мS t снA грэх0внагw и3 пос0бствуй твои1ми мlтвами пр0чее врeмz животA моегw2 без8 пор0ка прейти2 и3 сотвори1ти плоды2 дост0йны покаsніz, пaче же t смeртныхъ падeній грэх0вныхъ соблюди2 мS, да не поги1бну во tчazніи и3 да не порaдуетсz врaгъ њ поги1бели моeй. Вёмъ вои1стинну и3 ўсты2 и3сповёдую, ћкw никт0же так0въ дрyгъ и3 предстaтель, защити1тель и3 поб0рникъ, ћкоже ты2, с™hй ѓгGле: предстоS бо пrт0лу гDню2, м0лишисz њ мнЁ непотрeбнэмъ и3 пaче всёхъ грэшнёйшемъ, да не и3зhметъ пребlгjй души2 моеS въ дeнь нечazніz моегw2 и3 въ дeнь творeніz ѕл0бы. Не престaй ќбw ўмилостивлsz премилосeрдаго гDа и3 бGа моего2, да tпyститъ согрэшє1ніz мо‰, ћже сотвори1хъ во всёмъ житіи2 моeмъ, дёломъ, сл0вомъ и3 всeми мои1ми чyвствы, и3 и4миже вёсть сyдьбами да сп7сeтъ мS: да накaжетъ мS здЁ по своeй неизречeнной млcти, но да не њбличи1тъ и3 не и3стsжетъ мS nнaмо по своемY нелицепріsтному правосyдію: да спод0битъ мS покаsніе принести2, съ покаsніемъ же бжcтвенное причащeніе дост0йнэ пріsти, њ сeмъ пaче молю2, и3 таковaгw дaра всеусeрднw желaю. Въ стрaшный же чaсъ смeрти неtстyпенъ бyди ми2, бlгjй храни1телю м0й, прогонsz мрaчныz дeмоны, и4мущыz ўстраши1ти притрeпетную дyшу мою2: защити2 мS t тёхъ ловлeніz, є3гдA и4мамъ преходи1ти возд{шнаz мыт†рства, да храни1мъ тоб0ю, безбёднw дости1гну рaz ми2 вожделeннагw, и3дёже ли1цы с™hхъ и3 г0рнихъ си1лъ непрестaннw восхвалsютъ всечестн0е и3 великолёпое и4мz въ трbцэ слaвимагw бGа, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, є3мyже подобaетъ чeсть и3 поклонeніе во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Тропарь, глас 6-й/>

Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути, и к любви горней уязви душу мою, да тобою направляемь, получу от Христа Бога велию милость.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен/>

Святая Владычице, Христа Бога нашего Мати, яко всех Творца недоуменно рождшая, моли благость Его всегда, со хранителем моим ангелом, спасти душу мою, страстьми одержимую, и оставление грехов даровати ми.

Канон, глас 8-й/>

Песнь 1/>

Ирмо́с: Поим Господеви, проведшему люди Своя сквозе Чермное море, яко един славно прославися.

Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.

Песнь воспети и восхвалити, Спасе, Твоего раба достойно сподоби, безплотному Aнгелу, наставнику и хранителю моему.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави мене, погибающа.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ум мой твоею молитвою направи, творити ми Божия повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидети ми злых настави мя, молюся ти.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молися, Девице, о мне, рабе Твоем, ко Благодателю, со хранителем моим Aнгелом, и настави мя творити заповеди Сына Твоего и Творца моего.

Песнь 3/>

Ирмо́с: Ты еси утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты еси свет омраченных, и поет Тя дух мой.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Все помышление мое и душу мою к тебе возложих, хранителю мой; ты от всякия мя напасти вражия избави.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Враг попирает мя, и озлобляет, и поучает всегда творити своя хотения; но ты, наставниче мой, не остави мене погибающа.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Пети песнь со благодарением и усердием Творцу и Богу даждь ми, и тебе, благому Aнгелу хранителю моему: избавителю мой, изми мя от враг озлобляющих мя.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Исцели, Пречистая, моя многонедужныя струпы, яже в души, прожени враги, иже присно борются со мною.

Седален, глас 2-й/>

От любве душевныя вопию ти, хранителю моея души, всесвятый мой Aнгеле: покрый мя и соблюди от лукаваго ловления всегда, и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен:/>

Богородице безневестная Пречистая, Яже без семени рождши всех Владыку, Того со Aнгелом хранителем моим моли, избавити ми ся всякаго недоумения, и дати умиление и свет души моей и согрешением очищение, Яже едина вскоре заступающи.

Песнь 4/>

Ирмо́с: Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя, и прославих Твое Божество.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Моли Человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави мене, но присно в мире житие мое соблюди и подаждь ми спасение необоримое.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Яко заступника и хранителя животу моему прием тя от Бога, Aнгеле, молю тя, святый, от всяких мя бед свободи.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Мою скверность твоею святынею очисти, хранителю мой, и от части шуия да отлучен буду молитвами твоими и причастник славы явлюся.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол, Пречистая, но избави мя от них скоро: к Тебе бо единей прибегох.

Песнь 5/>

Ирмо́с: Утренююще вопием Ти: Господи, спаси ны; Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не вемы.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, Сего умоли от оскорбляющих мя зол избавити.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Свете светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми Aнгеле.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Спяща мя зле тяготою греховною, яко бдяща сохрани, Aнгеле Божий, и возстави мя на славословие молением твоим.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Марие, Госпоже Богородице безневестная, надеждо верных, вражия возношения низложи, поющия же Тя возвесели.

Песнь 6/>

Ирмо́с: Ризу ми подаждь светлу, одеяйся светом яко ризою, многомилостиве Христе Боже наш.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Всяких мя напастей свободи, и от печалей спаси, молюся ти, святый Aнгеле, данный ми от Бога, хранителю мой добрый.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Освети ум мой, блаже, и просвети мя, молюся ти, святый Aнгеле, и мыслити ми полезная всегда настави мя.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Устави сердце мое от настоящаго мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу; Тобою бо к нам Вышний сошел есть.

Кондак, глас 4-й/>

Явися мне милосерд, святый Aнгеле Господень, хранителю мой, и не отлучайся от мене, сквернаго, но просвети мя светом неприкосновенным и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.

Икос/>

Уничиженную душу мою многими соблазны, ты, святый предстателю, неизреченныя славы небесныя сподоби, и певец с лики безплотных сил Божиих, помилуй мя и сохрани, и помыслы добрыми душу мою просвети, да твоею славою, Aнгеле мой, обогащуся, и низложи зломыслящия мне враги, и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.

Песнь 7/>

Ирмо́с: От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Милостив буди ми, и умоли Бога, Господень Aнгеле, имею бо тя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованнаго ми во веки.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Не остави в путь шествующия души моея окаянныя убити разбойником, святый Aнгеле, яже ти от Бога предана бысть непорочне; но настави ю на путь покаяния.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Всю посрамлену душу мою привожду от лукавых ми помысл и дел: но предвари, наставниче мой, и исцеление ми подаждь благих помысл, уклоняти ми ся всегда на правыя стези.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Премудрости исполни всех и крепости Божественныя, Ипостасная Премудросте Вышняго, Богородицы ради, верою вопиющих: отец наших Боже, благословен еси.

Песнь 8/>

Ирмо́с: Царя Небеснаго, Егоже поют вои ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

От Бога посланный, утверди живот мой, раба твоего, преблагий Aнгеле, и не остави мене во веки.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Ангела тя суща блага, души моея наставника и хранителя, преблаженне, воспеваю во веки.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Буди ми покров и забрало в день испытания всех человек, воньже огнем искушаются дела благая же и злая.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Буди ми помощница и тишина, Богородице Приснодево, рабу Твоему, и не остави мене лишена быти Твоего владычества.

Песнь 9/>

Ирмо́с: Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево чистая, с безплотными лики Тя величающе.

Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.

Помилуй мя, едине Спасе мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных ликов сотвори мя причастника.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Мыслити ми присно и творити, Господень Aнгеле, благая и полезная даруй, яко сильна яви в немощи и непорочна.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Яко имея дерзновение к Царю Небесному, Того моли, с прочими безплотными, помиловати мя, окаяннаго.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Много дерзновение имущи, Дево, к Воплощшемуся из Тебе, преложи мя от уз и разрешение ми подаждь и спасение, молитвами Твоими.

Молитва к Aнгелу Xранителю/>

Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святаго крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. О, злое мое произволение, егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В этой статье редакция портала “Православие и мир” предоставляет канон Ангелу Хранителю, полный перечень молитв Ангелу Хранителю, тропарь и богородичен.

Канон Ангелу Хранителю – это особый вид церковной гимнографии, прославляющий гимн, а такая молитва Ангелу Хранителю как тропарь – благодарственная. Прославлять и благодарить Ангелов Божиих – древняя православная традиция. Бог сотворил ангелов прежде, чем мир, в котором мы живем, ангелы совершенны и по молитвам Ангелам Хранителям люди получают защиту и заступничество перед Богом. Ангелы упоминаются как в Ветхом, так и в Новом Завете. Ангелы не нарушают свободу воли человека, но помогают ему бороться со злом. Ангелы – бесплотные духи, увидеть их мы не можем, хотя в Писании Ангелы часто являлись людям, чтобы принести весть от Бога. Григорий Богосолов писал о девяти Ангельских чинах. Читайте в нашем материале о каноне Ангелу Хранителю и других молитвах.

Читайте также – Ангелы заменяют священников

кондак ангелу хранителю

Канон Ангелу Хранителю, молитва Ангелу Хранителю

«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10).

Тропарь, глас 6-й

Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути, и к любви горней уязви душу мою, да тобою направляемь, получу от Христа Бога велию милость.
Слава, и ныне:

Богородичен

Святая Владычице, Христа Бога нашего Мати, яко всех Творца недоуменно рождшая, моли благость Его всегда, со хранителем моим ангелом, спасти душу мою, страстьми одержимую, и оставление грехов даровати ми.

Канон, глас 8-й

Песнь 1
Поим Господеви, проведшему люди Своя сквозе Чермное море, яко един славно прославися.
Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.
Песнь воспети и восхвалити, Спасе, Твоего раба достойно сподоби, безплотному Aнгелу, наставнику и хранителю моему.
Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави мене, погибающа.
Слава: Ум мой твоею молитвою направи, творити ми Божия повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидети ми злых настави мя, молюся ти.
И ныне: Молися, Девице, о мне, рабе Твоем, ко Благодателю, со хранителем моим Aнгелом, и настави мя творити заповеди Сына Твоего и Творца моего.

кондак ангелу хранителю

Ангел Хранитель

Песнь 3
Ты еси утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты еси свет омраченных, и поет Тя дух мой.
Все помышление мое и душу мою к тебе возложих, хранителю мой; ты от всякия мя напасти вражия избави.
Враг попирает мя, и озлобляет, и поучает всегда творити своя хотения; но ты, наставниче мой, не остави мене погибающа.
Слава: Пети песнь со благодарением и усердием Творцу и Богу даждь ми, и тебе, благому Aнгелу хранителю моему: избавителю мой, изми мя от враг озлобляющих мя.
И ныне: Исцели, Пречистая, моя многонедужныя струпы, яже в души, прожени враги, иже присно борются со мною.

Седален, глас 2-й
От любве душевныя вопию ти, хранителю моея души, всесвятый мой Aнгеле: покрый мя и соблюди от лукаваго ловления всегда, и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя.
Слава, и ныне: Богородичен:
Богородице безневестная Пречистая, Яже без семени рождши всех Владыку, Того со Aнгелом хранителем моим моли, избавити ми ся всякаго недоумения, и дати умиление и свет души моей и согрешением очищение, Яже едина вскоре заступающи.

Песнь 4
Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя, и прославих Твое Божество.
Моли Человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави мене, но присно в мире житие мое соблюди и подаждь ми спасение необоримое.
Яко заступника и хранителя животу моему прием тя от Бога, Aнгеле, молю тя, святый, от всяких мя бед свободи.
Слава: Мою скверность твоею святынею очисти, хранителю мой, и от части шуия да отлучен буду молитвами твоими и причастник славы явлюся.
И ныне: Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол, Пречистая, но избави мя от них скоро: к Тебе бо единей прибегох.

Песнь 5 Утренююще вопием Ти: Господи, спаси ны; Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не вемы.

Яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, Сего умоли от оскорбляющих мя зол избавити.
Свете светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми Aнгеле.
Слава: Спяща мя зле тяготою греховною, яко бдяща сохрани, Aнгеле Божий, и возстави мя на славословие молением твоим.
И ныне: Марие, Госпоже Богородице безневестная, надеждо верных, вражия возношения низложи, поющия же Тя возвесели.

Песнь 6 Ризу ми подаждь светлу, одеяйся светом яко ризою, многомилостиве Христе Боже наш.

Всяких мя напастей свободи, и от печалей спаси, молюся ти, святый Aнгеле, данный ми от Бога, хранителю мой добрый.
Освети ум мой, блаже, и просвети мя, молюся ти, святый Aнгеле, и мыслити ми полезная всегда настави мя.
Слава: Устави сердце мое от настоящаго мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней.
И ныне: Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу; Тобою бо к нам Вышний сошел есть.

Кондак, глас 4-й Явися мне милосерд, святый Aнгеле Господень, хранителю мой, и не отлучайся от мене, сквернаго, но просвети мя светом неприкосновенным и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.

Икос Уничиженную душу мою многими соблазны, ты, святый предстателю, неизреченныя славы небесныя сподоби, и певец с лики безплотных сил Божиих, помилуй мя и сохрани, и помыслы добрыми душу мою просвети, да твоею славою, Aнгеле мой, обогащуся, и низложи зломыслящия мне враги, и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.

Песнь 7 От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Милостив буди ми, и умоли Бога, Господень Aнгеле, имею бо тя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованнаго ми во веки.
Не остави в путь шествующия души моея окаянныя убити разбойником, святый Aнгеле, яже ти от Бога предана бысть непорочне; но настави ю на путь покаяния.
Слава: Всю посрамлену душу мою привожду от лукавых ми помысл и дел: но предвари, наставниче мой, и исцеление ми подаждь благих помысл, уклоняти ми ся всегда на правыя стези.
И ныне: Премудрости исполни всех и крепости Божественныя, Ипостасная Премудросте Вышняго, Богородицы ради, верою вопиющих: отец наших Боже, благословен еси.

Песнь 8 Царя Небеснаго, Егоже поют вои ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки.

От Бога посланный, утверди живот мой, раба твоего, преблагий Aнгеле, и не остави мене во веки.
Ангела тя суща блага, души моея наставника и хранителя, преблаженне, воспеваю во веки.
Слава: Буди ми покров и забрало в день испытания всех человек, воньже огнем искушаются дела благая же и злая.
И ныне: Буди ми помощница и тишина, Богородице Приснодево, рабу Твоему, и не остави мене лишена быти Твоего владычества.

Песнь 9 Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево чистая, с безплотными лики Тя величающе.

Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.
Помилуй мя, едине Спасе мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных ликов сотвори мя причастника.
Мыслити ми присно и творити, Господень Aнгеле, благая и полезная даруй, яко сильна яви в немощи и непорочна.
Слава: Яко имея дерзновение к Царю Небесному, Того моли, с прочими безплотными, помиловати мя, окаяннаго.
И ныне: Много дерзновение имущи, Дево, к Воплощшемуся из Тебе, преложи мя от уз и разрешение ми подаждь и спасение, молитвами Твоими.

Молитва к Aнгелу Xранителю Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святаго крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. О, злое мое произволение, егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

* Тропарь Иисусу Христу только в первой и девятой песнях канона.

Читайте также – Ангелы в Иерусалиме

кондак ангелу хранителю

Молитва Ангелу Хранителю

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от Святаго Крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Утренняя молитва Ангелу Хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Вечерняя молитва Ангелу Хранителю

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Читайте также:

  • Ангелы: День ангелов
  • Словарь “Правмира” – Ангелы

Оценка 5 проголосовавших: 4
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here