6 июня праздник православный

Для наших читателей: 6 июня праздник православный с подробным описанием из различных источников.

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Преподобному Симеону Столпнику, иже на Дивной горе

Тропарь преподобному Симеону Столпнику, иже на Дивной горе, глас 1

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се, о́тче наш Симео́не,/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Перевод: Пустынным жителем, и во плоти Ангелом, и чудотворцем явился ты, Богоносный отче наш Симеон: постом, бдением, молитвою небесные дарования стяжав, исцеляешь ты болящих и души с верою прибегающих к тебе. Слава Давшему тебе силу, слава Увенчавшему тебя, слава Совершающему через тебя всем исцеления.

Кондак преподобному Симеону Столпнику, иже на Дивной горе, глас 2

Вы́шняя жела́я, до́льная отложи́в,/ и, я́ко не́бо, столп соде́лавый,/ тем облиста́л еси́ чуде́с заре́ю, преподо́бне,// и Христу́, всех Бо́гу, мо́лишися непреста́нно о всех нас.

Перевод: Желая небесного, отложив земное и сделав столб небом, ты озарил сиянием чудес, преподобный, и Христу всех Богу молишься не переставая обо всех нас.

показать все Преподобному Никите Столпнику, Переяславскому

Тропарь преподобному Никите Столпнику, Переяславскому, глас 4

Правосла́вным смы́слом ю́ношская возжеле́ния возненави́дев/ и до́блественныя нра́вы восприи́м, врага́ победи́л еси́,/ и во благоразу́мии Бо́гу угоди́л еси́,/ и свы́ше от Него́ прие́м дар чуде́с,/ бе́сы прогоня́ти, неду́ги исцеля́ти,/ Ники́то пресла́вне,// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Перевод: Православным разумом возненавидев юношеские страсти и начав мужественно подвизаться, ты победил врага, и в своем усердии угодил Богу, и свыше от Него получил дар чудотворений: прогонять бесов, исцелять болезни. Никита преславный, моли Христа Бога да спасет души наши.

Кондак преподобному Никите Столпнику, Переяславскому, глас 8

Христа́ ра́ди от твои́х рабо́в ну́ждную смерть претерпе́л еси́/ и вене́ц нетле́ния от Него́ восприя́л еси́,/ приходя́щим же с ве́рою от честна́го твоего́ гро́ба подае́ши цельбы́,/ о Ники́то преподо́бне,// моли́твенниче о душа́х на́ших.

Перевод: Ради Христа ты претерпел насильственную смерть от рабов твоих и принял от Него нетленный венец, приходящим же с верой от почитаемого твоего гроба подаешь исцеления, о Никита преподобный, молитвенник о душах наших.

Молитва преподобному Никите Столпнику, Переяславскому

О, всечестна́я главо́, преподо́бне о́тче преблаже́нне, Ники́то преподобному́чениче! Не забу́ди ни́щих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу и не забу́ди присеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче благи́й и избра́нниче Христо́в, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, и не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных, у Престо́ла Вседержи́телева и не преста́й моля́ся за нас ко Христу́ Бо́гу: тебе́ бо дана́ бысть благода́ть моли́тися за ны. Не мним бо тя ме́ртва су́ща, а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти у́бо жив пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я и соблюда́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския, засту́пниче и моли́твенниче наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со Безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами у Престо́ла Вседержи́теля Бо́га досто́йно весели́тся. Ве́дуще у́бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем, и тебе́ мо́лимся, и ми́лися де́ем, е́же моли́тися о нас Всеси́льному Бо́гу о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние и невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо, и го́рьких мыта́рств, и возду́шных князе́й, и ве́чныя му́ки изба́вится нам, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Ему́, Го́споду на́шему Иису́су Христу́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженной Ксении Петербургской

Тропарь блаженной Ксении Петербургской, глас 7

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/ безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./ Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая,/ Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га// изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Перевод: Нищету Христову возлюбив, сейчас ты наслаждаешься Бессмертной Трапезой, обличив безумие мира своим мнимым безумием, крестным смирением ты приняла силу Божию. Потому дар чудодейственной помощи заслужившая, Ксения блаженная, моли Христа Бога об избавлении нашем от всякого зла через покаяние.

Ин тропарь блаженной Ксении Петербургской, глас 8

Тебе́, о, стра́ннице, яви́ на́м Христо́с Госпо́дь моли́твенницу те́плую за ро́д на́ш, в житии́ бо твое́м страда́ния и ско́рби восприя́вши, Бо́гу же и челове́ком любо́вию послужи́вши, дерзнове́ние ве́лие стяжа́ла еси́. Те́мже к тебе́ в напа́стех и ско́рбех усе́рдно прибега́ем, из глубины́ серде́ц на́ших взыва́юще: упова́ния на́шего не посрами́, Ксе́ние блаже́нная.

Перевод: Тебя, о странница, явил нам Христос Господь молитвенницей усердной за род наш, ибо в жизни своей ты терпела страдания и скорби, Богу же и людям с любовью послужив, ты обрела великое дерзновение (к Богу). Потому к тебе в бедах и скорбях охотно прибегаем, из глубины сердец наших взывая: «Надежды наши оправдай, Ксения блаженная».

Ин тропарь блаженной Ксении Петербургской, глас 4

Суеты́ земна́го ми́ра отве́ргшися, кре́ст жития́ бездо́мнаго во стра́нничестве прия́ла еси́, скорбе́й, лише́ний, людска́го осмея́ния не убоя́лася еси́, любо́вь же Христо́ву позна́ла еси́, е́юже ны́не на Небеси́ услажда́ешися, Ксе́ние блаже́нная Богому́драя, моли́ся о спасе́нии ду́ш на́ших.

Перевод: Отказавшись от суеты земного мира, ты подняла крест бездомной жизни в странничестве, не побоялась скорбей, лишений, людского осмеяния, познала же любовь Христову, ею же сейчас на Небесах наслаждаешься, Ксения блаженная Богомудрая, молись о спасении душ наших.

Кондак блаженной Ксении Петербургской, глас 3

Днесь све́тло лику́ет град свята́го Петра́,/ я́ко мно́жество скорбя́щих обрета́ют утеше́ние,/ на твоя́ моли́твы наде́ющеся,/ Ксе́ние всеблаже́нная,// ты бо еси́ гра́ду сему́ похвало́ и утвержде́ние.

Перевод: Сегодня светло радуется город святого Петра, так как множество скорбящих получают утешение, надеясь на молитвы твои, Ксения всеблаженная, ибо ты городу этому честь и сила.

Ин кондак блаженной Ксении Петербургской, глас 3

На земли́ я́ко стра́нна пребы́вши,/ о Небе́снем же оте́чествии воздыха́ющи,/ юро́да от бу́йих и неве́рных,/ прему́дра же и свя́та от ве́рных познава́ешися,/ и от Бо́га сла́вою и че́стию венча́ешися,/ Ксе́ние мужеу́мная и богоу́мная,/ сего́ ра́ди зове́м ти:// ра́дуйся, я́ко по стра́нствии земне́м в дому́ О́тчем водворя́ешися.

Перевод: На земле пребывая как странница, о Небесном же Отечестве тоскуя, юродивой ты считалась у неразумных и неверующих, премудрой же и святой почитаешься верующими, и венчаешься славой и честью от Бога, Ксения, имеющая совершенный разум и Богоумная, потому взываем к тебе: «Радуйся, так как после земного странствия ты водворяешься в доме Отчем».

Молитва блаженной Ксении Петербургской

О свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозо́рливости и чудотворе́ния от Бо́га получи́вшая и под се́нью Всемогу́щего упоко́ившаяся, днесь же, от сла́внаго тысящеле́тия Креще́ния Руси́, Це́рковь Ру́сская, прославля́ет тя, я́ко благоуха́нный цвет. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти, су́щей с на́ми, мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу милосе́рднаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том свята́го Креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, ю́ныя в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им стяжа́ти. Боля́щия и неду́гующия исцели́, супру́гом любо́вь и согла́сие ниспосли́, мона́шествующих по́двигом до́брым подвиза́тися помози́ и от поноше́ния огради́, па́стыри в кре́пости ду́ха утверди́, Це́рковь и страну́ на́шу сохрани́, и всех боголюби́вых чад в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин сподо́би, ты бо еси́ на́ше ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние воссыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая блаженной Ксении Петербургской

О, пресла́вная свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, те́плая о нас пред Бо́гом моли́твеннице! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ припа́давшии, си́це ны́не и мы по прославле́нии твое́м к моще́м твои́м прибега́юще, про́сим: помоли́ся Го́споду, да освяти́т на́ши ду́ши и телеса́, да просвети́т ум, очи́стит со́весть от вся́кия скве́рны, нечи́стых помысло́в, лука́вых и ху́льных умышле́ний и от вся́каго превозноше́ния, го́рдости же и киче́ния, высокоу́мия же и де́рзости, от вся́каго фарисе́йскаго лицеме́рия, и от вся́каго сту́днаго и лука́ваго обы́чия на́шего; да да́рует нам и́скреннее покая́ние, сокруше́ние серде́ц на́ших, смиренному́дрие, кро́тость же и ти́хость, благогове́ние, ра́зум же духо́вный со вся́ким благоразу́мием и благодаре́нием. Утаи́вшая себе́ от му́дрых ве́ка сего́, но Бо́гу зна́емая, испроси́ же стране́ на́шей Росси́йстей от бед лю́тых избавле́ние, всего́ на́шего жития́ обновле́ние и исправле́ние, соблюди́ нас во вся́ком благочести́вом правосла́вном испове́дании ве́ры христиа́нския, я́ко да ублажа́юще тя сподо́бимся во вся дни воспева́ти, благодари́ти и сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья блаженной Ксении Петербургской

О, свята́я уго́дница Бо́жия блаже́нная Ксе́ния! При́зри ми́лостиво твои́м о́ком на нас, раб Бо́жиих (имена), честно́й твое́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щие у тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы се́рдцем сокруше́нным, и ду́хом смире́нным тебе́ хода́таицу ми́лостивую ко Влады́це и моли́твенницу за ны, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты прия́ла еси́ от Него́ благода́ть моли́тися за ны и от бед избавля́ти. Тебе́ у́бо про́сим, не пре́зри нас недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твое́й по́мощи тре́бующих, и исходата́йствуй всем вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вши благода́ть и ми́лость просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля и Бо́га Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Рим.:13–24; Мф.:27–30)

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.:28). О, божественного, о любезного, о сладчайшего Твоего гласа! Пойдемте же все вслед зовущего нас Господа! Но наперед надо восчувствовать, что нам трудно и тяжело восчувствовать, то есть, что у нас грехов много, и грехи эти тяжки. От этого чувства родится потребность искать себе облегчения. Вера укажет тогда нам единственное прибежище в Господе Спасителе, и шаги наши сами собою направятся к Нему. 

Душа, возжелавшая избавиться от грехов, знает, что сказать Господу: «возьми бремя от меня тяжкое, греховное, а я возьму иго Твое благое». И бывает так: Господь прощает грехи, а душа начинает ходить в заповедях Его. И заповеди – иго, и грехи – бремя. Но, сличив то и другое, душа находит, что иго заповедей легко, как перо, а бремя грехов тяжело, как гора. 

Не убоимся же охотно принять иго Господне благое и бремя Его легкое! Так только, а не иначе, можем обрести покой душам нашим.

Притча дня

Как-то раз к египетскому пустынножителю пришел римский легионер:

— Есть ли ад? Есть ли рай? Если есть рай и ад, то где же врата? Где я могу войти?

Этот человек был простым воином. А воины всегда просты и бесхитростны. Он знал только две вещи: жизнь и смерть. У него не было никакой философии, он просто хотел знать, где врата, чтобы избежать ада и попасть в рай.

— Кто ты? — спросил монах.

— Я римский легионер, — ответил солдат. — Это очень почетная вещь — быть легионером в Римской армии. Это означает быть совершенным воином. Сам император отдает нам дань уважения.

Монах рассмеялся и ответил:

— Это ты-то воин? Ты выглядишь каким-то нищим оборванцем!

Эти слова очень задели легионера. Он забыл, зачем пришел. Он мгновенно выхватил меч и собрался убить монаха. Но тот засмеялся и сказал:

— Это и есть Врата Ада. С мечом, в гневе, со своей гордостью — ты откроешь их.

Это воин мог понять. Немедленно осознав, он вложил меч в ножны… а монах сказал:

— А здесь открываются Врата Рая.

Проповедь дня

Проповедь протоиерея Димитрия Смирнова. На Мф.11:27-30.

Все Евангелие прекрасно, но два отрывка, которые мы сегодня читали, от Матфея и от Марка, из ряда вон выходящие, изумительные. Евангелист Матфей повествует о словах Христа. Господь говорит: «Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Бога можно познать только через Сына Божия. Все люди, которые не знают Иисуса Христа, но говорят, что веруют в Бога, на самом…►

показать все Перейти в раздел «Проповеди»

В течение многих сотен лет в Церкви происходили события, которые позже превращались в церковные праздничные даты. Церковные православные праздники бывают великие, средние и малые. Не у всех праздников есть строгая дата, в разные годы она бывает в различные дни, поэтому она сдвигается в православных церковных календарях.

Пасха -самый главный православный (его еще называют высочайшим) праздник по календарю, с каждым годом ее дата меняется на разные дни.
Двунадесятые праздники посвящены событиям земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Поэтому одни называются Господними, а другие Богородичными. Всего таких православных праздников двенадцать. Даты переходящих двунадесятых праздников считаются от Пасхи, поэтому они каждый год также «передвигаются» по дням календаря. Непереходящие праздники православного года ежегодно приходятся на одну дату.

Кроме великих, существуют еще средние и малые праздники, которые посвящены остальным церковным событиям в православной церкви.

Сплошные седмицы в 2019 году(недели в которых нет постов в среду и в пятницу)
с 7 до 17 января 2019 г.- Святки
с 17 по 23 февраля 2019г.- Мытаря и фарисея
с 4 по 10 марта 2019г.- Сырная (Масленица)
с 28 апреля по 4 мая 2019 г.- Пасхальная (Светлая)
с 16 по 22 июня 2019 г.- Троицкая

Церковный календарь — это расписание праздников на весь год. О ближайших датах, наступающем празднике или событии вы можете узнать на страничке нашего сайта в разделе Наступающие праздники.
В церковный календарь, кроме праздников, включены также и даты почитания христианских Святых, тех людей, которые приложили огромные усилия, часто ценой своей жизни, для будущих поколений, для нас с Вами.

И, наверное, совсем не лишним будет поблагодарить святого, хотя бы раз в течение года, в день его почитания, поставить свечку перед его иконой в храме или дома. Почитать акафист или молитву. А самое главное — попросить у этого Святого помолиться перед Господом Богом и попросить прощения за наши недобрые поступки, мысли и обиды, за наши грехи.

КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ в 2019 году По 6 января продолжается Рождественский пост 1 января Преподобного Ильи Муромца, княжеского воина-дружинника и инока Печерского монастыря (ок. 1188 г.) 2 января Праведного Иоанна Кронштадтского (1908 г.), иконы Божией Матери «Спасительница утопающих» 3 января День памяти святителя Московского Петра, всей России чудотворца (1326). 4 января Великомученицы Анастасии Узорешительницы (ок. 304). 6 января Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 7 января Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 8 января Собор Пресвятой Богородицы. правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти. 9 января Первомученика апостола от 70-ти и архидиакона Стефана (34). 11 января  Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (первые христианские мученики). 12 января Свт. Макария, митрополита Московского (1563) 13 января Отдание праздника Рождества Христова. Свт. Петра (Могилы), митрополита Киевского (1646). 14 января Обрезание Господне .  День памяти Василия Великого (379), архиепископа Кесарии,  правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти. 15 января Предпразднство Богоявления. Преставление (1833) и второе обретение мощей (1991) преподобного Серафима Саровского чудотворца. 16 января Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.); мч. Гордия Каппадокийского (IV). 17 января Собор 70 апостолов. 18 января Навечерие Богоявления. Крещенский сочельник. Однодневный пост. 19 января Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 20 января Собор  Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 22 января Свт. Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1569). 23 января Свт. Григория Нисского, епископа (после 394), свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894) 24 января прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529) 25 января Мц. Татианы Римской, свт. Саввы I, архиепископа Сербского (1237), иконы Божией Матери «Млекопитательница». 27 января Отдание праздника Богоявления, равноап. Нины, просветительницы Грузии 29 января Поклонение честным веригам ап. Петра 30 января Преподобного Антония Великого (356) 31 января Святых Афанасия Великого (373) и Кирилла (444) архиепископов Александрийских, прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского. КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ 2019 года  1 февраля Прп. Макария Великого, Египетского (390–391), свт. Марка Евгеника, архиепископа Ефесского (1444). 2 февраля Прп. Евфимия Великого, иеромонаха (473). 3 февраля Прп. Максима Грека (1556). 5 февраля Собор Костромских святых. 6 февраля Блаженной Ксении Петербургской (XIX в). 7 февраля Святителя Григория Богослова (389). сщмч. Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского (1918). Иконы Божией Матери «Утоли моя печали». 9 февраля Перенесение мощей святителя Иоана Златоуста (438) . 10 февраля Прп. Ефрема Сирина, иеродиакона (373–379) 11 февраля Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца, епископа (107). Собор Коми святых.  Собор Екатеринбургских святых. 12 февраля Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 14 февраля Предпразднство Сретения Господня. Святого мученика Трифона Аламейского (250). 15 февраля Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 16 февраля Правв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» 17 февраля Неделя о мытаре и фарисее. 18 февраля Отдание праздника Сретения Господня. свт. Феодосия, архиепископа Черниговского (1696). Иконы Божией Матери «Взыскание погибших». 21 февраля Великомученика Феодора Стратилата (319). 22 февраля обретение мощей свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России (1992). 24 февраля Неделя о блудном сыне.  Сщмч. Власия Севастийского, епископа (ок. 316);  блгв. кн. Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, Новгородского, Псковского чудотворца (1138) 25 февраля Иверской иконы Божьей Матери. Святителя Московского Алексия, всея России чудотворца (1378) 27 февраля равноап. Кирилла, учителя Словенского (869) МАРТ 2019 года   2 марта Вселенская родительская мясопустная суббота. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612) 3 марта Неделя мясопустная. О Страшном суде. 4 марта Начало Сырной недели. 8 марта обретение мощей блж. Матроны Московской (1998) 9 марта Первое(IV) и второе(452) обретение Главы Пророка, Предтечи и Крестителя  Господня Иоанна 10 марта Прощеное воскресенье. Неделя Сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 11 марта Начало Великого поста. Великий канон Андрея Критского. 12 марта Великий канон Андрея Критского. 13 марта Великий канон Андрея Критского. Блаженного Христа ради юродивого Николая Псковского. 14 марта Великий канон Андрея Критского. 15 марта Иконы Божией Матери «Державная»(1917). свт. Арсения, епископа Тверского (1409). 16 марта Иконы Божией Матери «Знамение» Златоустовская (1848), «Волоколамская» 17 марта Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия.   День памяти благоверного князя Даниила Московского (1303). 18 марта Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев (1463), икона Божией Матери «Воспитание». 20 марта Иконы Божией Матери «Споручница грешных». 21 марта Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение»(1295) 22 марта Сорок мучеников, в Севастийском озере мучившихся 23 марта Седмица 2-я Великого поста. Поминовение усопших 24 марта Неделя 2-я Великого поста. свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского (переходящее празднование во 2-ю Неделю Великого поста) 25 марта Прп. Симеона Нового Богослова (1021). 26 марта Перенесение мощей свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского (846). Икона Божией Матери «Молдавская». 27 марта Феодоровской иконы Божией Матери. 28 марта Мч. Никандра Египтянина (302). 30 марта Седмица 3-я Великого поста. Поминовение усопших. Прп. Алексия, человека Божия (411), прп. Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1483). 31 марта Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. АПРЕЛЬ 2019 года  Продолжается Великий пост 1 апреля  Иконы Божией Матери «Умиление» Смоленская  (1103). 2 апреля Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных (796). 3 апреля Преподобного Серафима Вырицкого. 4 апреля Икона Божией Матери «Изборская». 5 апреля Прмч. Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его (251), прп. Никона, игумена Киево-Печерского (1088); 6 апреля Седмица 4-я Великого поста. Поминовение усопших.  Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля Неделя 4-я Великого поста. Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России (1925), икон Божией Матери «Благовещение» Московская и «Благовещение» Киевская. 8 апреля Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор архангела Гавриила. 10 апреля Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754); прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского (ок. 815). 12 апреля Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского (649) 13 апреля Седмица 5-я Великого поста. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). 14 апреля Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской (522) 15 апреля Начало Седмицы 6-я Великого поста (седмица ваий). Икона Божией Матери «Ключ разумения». 16 апреля Икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет». 18 апреля Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России (1652) 19 апреля Равноап. Мефодия, архиепископа Моравского (885) 20 апреля Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Икона Божией Матери «Византийская». 21 апреля Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.  Икон Божией Матери «Испанская», «Георгиевская». 22 апреля Страстная седмица. Великий понедельник. 23 апреля Страстная седмица. Великий  вторник. 24 апреля Страстная седмица. Великая среда. 25 апреля Страстная седмица.  Великий (чистый) четверг. Воспоминание Тайной Вечери. Иконы Божией Матери «Муромская» (XII). 26 апреля Страстная седмица. Страстная пятница.  Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 27 апреля Страстная седмица.  Великая суббота. 28 апреля Православная Пасха. Светлое Воскресение Христово. 29 апреля Начало Светлой  Пасхальной седмицы. 30 апреля Иверской иконы Божьей Матери. Прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478). Обретение мощей святого преподобного Александра Свирского (1641). Икона Божией Матери «Избавительница». МАЙ 2019 года  2 мая Блаженной Матроны Московской (1952) 3 мая Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы), свт. Николая (Велимировича), епископа Сербского (1956). Иконы Божией Матери «Почаевская» 5 мая Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы. 6 мая Вмч. Георгия Победоносца (303). Иверской иконы Божьей Матери 7 мая Радоница. Поминовение усопших. Мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов. 8 мая Апостола и евангелиста Марка (63). Икона Божией Матери «Цареградская» 9 мая Поминовение усопших воинов. День праздника Победы. Свт. Стефана, епископа Пермского (Великопермского) (1396). 10 мая Ап. от 70-ти и священномученика Симеона Иерусалимского, сродника Господня (107). 12 мая Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. 13 мая Апостола Иакова Зеведеева (44). Святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского (1867). 14 мая прп. Пафнутия Боровского, игумена (1477). Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». 15 мая Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1072 и 1115). 16 мая Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074) 17 мая Икона Божией Матери «Старорусская» (1570). 18 мая Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 19 мая Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 20 мая Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме (351). Собор преподобных отец Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. 21 мая Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 22 мая Преполовение Пятидесятницы. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар. (1087) 23 мая Апостола Симона Зилота (I). 24 мая Равноапп. Кирилла (869) и Мефодия (885), учителей Словенских. 25 мая Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (прославление 1913) 26 мая Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 28 мая Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского (1591). 29 мая Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы 31 мая Память святых отцов семи Вселенских Соборов ИЮНЬ 2019 года  1 июня  Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389).  2 июня Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.  Обретение мощей свт. Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца (1431).  3 июня Иконы Божией Матери Владимирская. Равноапп. царя Константина Великого (337) и матери его, св. царицы Елены (327), блгвв. кнн. Константина (Ярослава Святославича) (1129) и чад его, Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев. 4 июня Память II Вселенского Собора (381). 5 июня Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня.  Преподобной Евфросинии Полоцкой. Собор Ростовско-Ярославских святых. 6 июня Вознесение Господне. Блж. Ксении Петербургской (прославление 1988). 7 июня Третье обретение главы Иоанна Предтечи (ок. 850) 9 июня Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора (325). Обретение мощей прп. Нила Столобенского (1667), прав. Иоанна Русского, исп. (1730)  11 июня День памяти свт. Луки (Войно-Ясенецкого), исп., архиепископа Симферопольского и Крымского (1961).  Икон Божией Матери: «Споручница грешных» (1843); Цесарская — Боровская;  «Недремлющее Око». 14 июня Отдание праздника Вознесения Господня. Св. прав. Иоанна Кронштадтского  (прославление 1990). 15 июня Троицкая родительская суббота. 16 июня День Святой Троицы. Пятидесятница 17 июня День Святого Духа.  18 июня Перенесение мощей блгв. вел. кн. Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского (1150). Икона Божией Матери: Игоревская (1147). 20 июня  Собор святых Ивановской митрополии.  21 июня  Вмч. Феодора Стратилата (319).  22 июня  Отдание праздника Пятидесятницы.  Прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427).  23 июня  Неделя 1-я по Пятидесятнице. Собор Всех святых. Собор Рязанских святых. Собор Сибирских святых.  24 июня  Начинается Апостольский (Петров) пост. Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери «Достойно есть» (Милующая) (X).  25 июня  Прп. Онуфрия Великого (IV), прп. Петра Афонского (734).  26 июня  Преподобной Александры Дивеевской (1789). Мц. Антонины Никейской (284–305). 27 июня Собор Дивеевских святых.  28 июня Иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная (переходящая). Свт. Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461).  29 июня прп. Моисея Оптинского (1862); Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского (2002). 30 июня Неделя 2-я по Пятидесятнице. Собор Всех святых, в земле Русской просиявших. ИЮЛЬ 2019 года  До 11 июля- Петров пост  2 июля  Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня (ок. 80);  свт. Иова, патриарха Московского и всея России (1607).  4 июля  Обретение мощей прп. Максима Грека (1996).  6 июля  Владимирской иконы Божией Матери. Собор Владимирских святых.  7 июля  Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.  8 июля  Блгвв. кнн. Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев (1228).  9 июля  Тихвинской иконы Божией Матери. 10 июля  Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998).  11 июля  Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353). Иконы Божией Матери «Троеручица» (VIII век).  12 июля  Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (67)  13 июля  Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.  14 июля  Бессребреников мчч. Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284).  15 июля  Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V век).  16 июля  Перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита Московского, чудотворца (1652).  17 июля  прп. Андрея Рублева, иконописца (XV);  страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии (1918).  18 июля  Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1422).  Иконы Божией Матери «Экономисса».  19 июля  Собор Радонежских святых, прп. Сисоя Великого (429).  21 июля  Казанской иконы Божией Матери. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579).  22 июля  Память святых отцов шести Вселенских Соборов.  23 июля Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625). Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов (1073).  24 июля  Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены (969).  25 июля  Иконы Божией Матери «Троеручица» (VIII).  26 июля  Собор Архангела Гавриила.  27 июля  прп. Никодима Святогорца (1809).  28 июля  равноап. вел. кн. Владимира, во Святом Крещении Василия (1015). Собор Киевских святых. АВГУСТ 2019 года   1 августа  Обретение св. мощей Серафима Саровского, чудотворца (1903). Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская.  2 августа  Святого Ильи Пророка (IX в. до Р. Х.) 4 августа  Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I)  5 августа  Праведного воина Федора Ушакова (прославление 2001). Икон Божией Матери «Почаевская»(1675) и «Всех Скорбящих Радость»(1888). Собор Смоленских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 10 августа).  6 августа  Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1015).  7 августа  Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы  8 августа  прмц. Параскевы Римской (138–161). 9 августа  Великомученика и целителя Пантелеймона (305).  10 августа  Иконы Божией Матери «Умиление» (1888) Серафимо-Дивеевской и Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». Собор Тамбовских святых.  11 августа Рождество святителя Николая Чудотворца (празднуется с 2004 г. по благословению патриарха Алексия II).  12 августа  мч. Иоанна Воина (IV).  Собор Самарских святых. 13 августа Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня  14 августа  Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Начало Успенского Поста.  15 августа  Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана, архидиакона (ок. 428). Блж. Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (1557).  16 августа  прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца (1147).  18 августа  Предпразднство Преображения Господня.  19 августа  Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.  20 августа  Обретение мощей свт. Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского (1832); прп. Антония Оптинского (1865).  21 августа  Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (1566)  22 августа  Апостола Матфия, причисленнного к числу 12 апостолов после предания Иуды. Собор Соловецких святых.  26 августа  Отдание праздника Преображения Господня. Свт. Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Икон Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная),  «Страстная» ,  Минская.  27 августа  Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского (1091).  28 августа  Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.  Окончание Успенского поста.  29 августа  Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.  Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944). Иконы Божией Матери «Феодоровская».  31 августа  Иконы Божией Матери «Всецарица» СЕНТЯБРЬ 2019 года   1 сентября Собор Московских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 8 сентября). Икона Божией Матери: Донская (празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 ) 5 сентября Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы  6 сентября Перенесение мощей святителя Московского Петра, всея Руси чудотворца (1479). 8 сентября Иконы Божией Матери «Владимирская. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году).  9 сентября Преподобного Пимена Великого (ок. 450).  10 сентября Обретение св. мощей преподобного Иова Почаевского (1659). Собор преподобных отцов Киево-Печерских.  11  сентября Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.  Однодневный пост.  12 сентября Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского(1652). Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1724).  13 сентября  Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы (395–408)  14 сентября Начало индикта – церковное новолетие ( начало Нового года). Прп. Симеона Столпника (459) и матери его Марфы Каппадокийской (ок. 428).  15 сентября Преподобных Антония (1073) и Феодосия (1074) Киево-Печерских. Иконы Божией Матери «Калужская» (1771). 17 сентября Храмовый праздник — Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Пророка Боговидца Моисея (XVI в. до Р. Х.). Обретение мощей свт. Иоасафа, епископа Белгородского (1911) 18 сентября Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя. Убиение блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении Давида (1015)  19 сентября  Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех  (IV)  20 сентября Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Свт. Иоанна, архиепископа Новгородского (1186).  21 сентября Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Иконы Божией Матери Знамение Курско-Коренная (1295)  22 сентября Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны.  23 сентября Собор Липецких святых.  24 сентября Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев,  прп. Силуана Афонского (1938).  25 сентября Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы  26 сентября Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (335).  27 сентября Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.  Преставление свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского (407).  29 сентября  Иконы Божией матери «Призри на смирение».  30 сентября  Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137) ОКТЯБРЬ 2019 года   1 октября Икон Божией Матери «Целительница» и «Старорусская»  2 октября Блгв. вел. кн. Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского (1147).  3 октября Прп. и блгв. кн. Олега Брянского , Собор Брянских святых. Мучеников и исповедников блгв. кн. Михаила Черниговского и боярина его Феодора, чудотворцев (1245).  4 октября Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей свт. Димитрия Ростовского, митрополита (1752).  5 октября День памяти пророка Ионы (VIII в. до Р. Х.).  6 октября Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна  7 октября Первомученицы равноап. Феклы Иконийской (I).  8 октября Преставление преподобного Сергия Радонежского (1392)  9 октября День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  Прославление (1989) свт. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.  10 октября  прп. Савватия Соловецкого (1435). Сщмч. Петра , митрополита Крутицкого (1937)  11 октября Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского.  13 октября  Свт. Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца (992).  14 октября  Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии  15 октября Блгв. кн. Анны (в иночестве Евфросинии) Кашинской (1368)  17 октября Обретение мощей свтт. Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского (1595). Собор Казанских святых.  18 октября  Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.  19 октября  Апостола Фомы ( I )  20 октября  Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление».  21 октября Собор Вятских святых.  22 октября Апостола Иакова Алфеева ( I ). Иконы Божией Матери «Корсунская».  23 октября Преподобного Амвросия Оптинского (1891).  24 октября Собор преподобных Оптинских старцев.  26 октября Иверской иконы Божьей Матери  27 октября Память святых отцев VII Вселенского собора (787).  28 октября Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». свт. Афанасия (Сахарова) исп., епископа Ковровского (1962).  30 октября Перенесение мощей прав. Лазаря, друга Божия (898). Икон Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева», «Избавительница».  31 октября  День памяти апостола и евангелиста Луки НОЯБРЬ 2019 года   1 ноября  Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского (1238).  2 ноября  Дмитриевская родительская суббота.  4 ноября  Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.).  5 ноября  Апостола Иакова, брата Господня по плоти (ок. 63)  6 ноября  Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».  8 ноября  Великомученика Дмитрия Солунского (Фессалоникийского) (ок. 306)  9 ноября Преподобного Нестора-летописца Печерского.  10 ноября  Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III). прп. Иова Почаевского, игумена (1651);  свт. Димитрия Ростовского, митрополита (1709).  11 ноября  Прмц. Анастасии Римляныни (III),  прп. Авраамия Ростовского (1073–1077).  14 ноября  Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии (III).  16 ноября Обновление храма вмч. Георгия Победоносца в Лидде (IV)  18 ноября Святителя Ионы, архиепископа Новгородского (1470). свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России (избрание на Патриарший престол 1917). Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов.  19 ноября  прп. Варлаама Хутынского (1192).  21 ноября Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.  Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.  22 ноября  Святителя Нектария Эгинского (1920). Иконы Божией Матери «Скоропослушница»(X).  23 ноября  Колесование вмч. Георгия Победоносца (303) (Груз.).  24 ноября  блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (1434).  25 ноября  Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (620);  прп. Нила Постника (V). Иконы Божией Матери «Милостивая».  26 ноября  Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского (407)  27 ноября  Апостола Филиппа (I).  28 ноября  Начало Рождественского поста. Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299–306) и Авива (322); прп. Паисия Величковского (1794).  29 ноября  Апостола и евангелиста Матфея (60)  30 ноября  прп. Никона Радонежского, игумена, ученика прп. Сергия (1426). ДЕКАБРЬ 2019 года  Продолжается Рождественский пост  по 6 января 2020 г.  2 декабря  Святителя Филарета, митрополита Московского (1867). Иконы Божией Матери «В скорбях и печалях Утешение».  3 декабря Предпразднство Введения во Храм Пресвятой Богородицы  4 декабря  Введение во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.  6 декабря  Благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия (1263).  7 декабря  вмц. Екатерины (305–313),  мч. Меркурия Смоленского (1238).  8 декабря  Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы  9 декабря  Освящение храма вмч. Георгия Победоносца в Киеве(1051).  Преподобного Алипия Столпника (640).  10 декабря  Иконы Божией Матери «Знамение».  11 декабря  Прмч. и исп. Стефана Нового (767), Сщмч. Серафима (Чичагова), митрополита (1937)  12 декабря  Мч. Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников (250)  13 декабря  Апостола Андрея Первозванного (ок. 62).  14 декабря  Пророка Наума  (VII в. до Р. Х.).. Праведника Филарета Милостивого (792).  15 декабря  Прр. Аввакума (VII в. до Р. Х.).  16 декабря  Прор. Софонии (635–605 г. до Р. Х.);  прп. Саввы, игумена Сторожевского, Звенигородского чудотворца (1407).  17 декабря  Вмц. Варвары (ок. 306), прп. Иоанна Дамаскина (ок. 780), свт. Геннадия Новгородского (1505) 18 декабря Прп. Саввы Освященного (532). Свт. Гурия, архиепископа Казанского (1563) 19 декабря Святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. 20 декабря прп. Нила Столобенского (1554);  прп. Антония Сийского, иеромонаха (1556). 21 декабря Прп. Патапия Фивского (VII). 22 декабря Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». 23 декабря свт. Иоасафа, епископа Белгородского (1754). 24 декабря Преподобного Даниила Столпника (493). 25 декабря Святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца. (ок. 348). 26 декабря Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста (284–305) 28 декабря Собор Кольских святых. Собор Крымских святых,  свт. Стефана Исповедника,  архиеп. Сурожского. 31 декабря Прославление прав. Симеона Верхотурского (Меркушинского) (1694)

Главная » Календарь » Праздники в июне » 6 июня (24 мая по старому стилю)

Сегодня 6 июня (24 мая по старому стилю) праздники:

* Преподобного Симеона столпника на Дивной горе (596). ** Преподобного Никиты столпника, Переяславского (1186).
Мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218 воинов с женами и детьми (ок. 218); 12 трибунов Фавста, Фиста, Маркелла, Феодора, Мелетия, Сергия, Маркеллины, Филикса, Фотина, Феодориска, Меркурия, Дидима (ок. 218); жен Маркианы, Сосанны, Палладии, младенцев Кириака и Христиана (ок. 218). Святых Мелетия и Певки. Святителя Григория, архиепископа Новгородского (1193).

Преподобный Симеон Столпник

Преподобный Симеон называется Столпником, потому что подвизался на особо устроенном высоком столпе. Мать его, благочестивая женщина, испросила его молитвой ко Крестителю Господню Иоанну и обещала посвятить Богу. Будучи еще младенцем, Симеон показал особенное воздержание, не вкушал материнского молока, когда она ела мясо. Родители Симеона умерли, когда он был еще отроком. Вскоре после их смерти отрок Симеон видел Господа сидящим на престоле и производящим суд над людьми. На востоке виден был рай, а на западе ад. И слышался при этом голос Симеону: «Видишь, что уготовано за добродетель, а что за грехи! Благоугождай Богу и получишь райские блага». После этого видения Симеон ушел в монастырь, где настоятелем был Иоанн, подвизавшийся на столпе. Скоро Симеон пожелал тоже подвизаться на столпе. Столп был устроен близ столпа Иоаннова, и Симеон, будучи еще отроком, взошел на столп и скоро превзошел подвигами своего настоятеля и учителя. Дух зла воздвиг жестокую брань против юного подвижника: то являлся ему в виде разных страшилищ, готовых пожрать его, то возбуждал в нем плотскую страсть. Долго боролся подвижник со страстью и пламенно молился Богу; и вот однажды видит он, некто в священных одеждах подходит к нему с чашей и причащает его, и с этого времени страсть оставила его. Симеон так угодил Богу, что творил множество чудес и прозирал тайное и будущее: Сам Господь являлся ему и беседовал с ним. Под конец жизни Господь указал ему близ Антиохии гору и камень, где он должен служить и стоять для духовной пользы приходящих, отчего названа эта гора Дивной, а св. Симеон называется Дивногорцем. Скончался св. Симеон в 75 лет в 596 г., проведя на столпе 68 лет.

Преподобный Никита Столпник

Преподобный Никита Столпник родился и подвизался в г. ПереславлеЗалесском Владимирской губернии. Он был сборщиком податей князя Юрия Долгорукого и долгое время притеснял и обижал людей и брал с них много лишнего. Однажды он пригласил к себе гостей и велел жене приготовить ужин. Когда жена варила мясо, то, сколько ни снимала, все виделась в сосуде кровавая пена и части человеческого тела. Она сказала мужу, и муж увидел то же. Тогда Никита понял, что это значит, это знаки его грабежей и убийств, ужаснулся и решился загладить свои беззакония покаянием и молитвой. «Горе мне, многогрешному!» воскликнул он и устремился в монастырь близ Переславля, пал к ногам игумена, рассказал свою жизнь и видение и умолял принять его в монастырь. Игумен велел ему испытать себя перед монастырскими воротами, и Никита в ближайшем болоте отдал себя на мучение от насекомых. «Телом я грешил, телом и должен страдать», — говорил он себе при этом. На третий день нашли Никиту едва живого. Тогда приняли его в монастырь. Не довольствуясь подвигами поста и молитвы, преподобный изнурял себя трудом, носил на теле тяжелые вериги и на голове каменную шапку; затем взошел для подвигов на столп, отчего и называется Столпником. В 1186 г. святой подвижник был убит людьми, пришедшими к нему за благословением, которые приняли его блестевшие от времени железные вериги за серебряные. Мощи его обретены нетленными и почивают в Никитском монастыре, где он спасался.

Молитва Преподобному Никите столпнику

>

Православные и Церковные праздники в июне.

Представляем праздники 6 июня в России и Украине, церковные, православные, праздничные события и памятные даты шестого июньского дня начального летнего месяца года. На этой странице вы узнаете – какие праздники будут 6 июня, с чем они связаны, с какими событиями, а также народные приметы, пословицы и поговорки об этом дне лета.

Также, в конце страницы вы сможете узнать (кратко) о других праздниках и празднетствах июня месяца, обычаях, традициях, народных приметах и прочее. Но вначале узнайте, что же такое праздник, его определение.

Праздник – это определенный отрезок времени (обычно один день), выделенный в календаре на предстоящий год в честь какого-то знаменательного события, чего-либо или кого-либо, имеющий сакральное мифическое, небытовое)значение и непосредственно связанный с культурной или религиозной традицией в какой-то стране (регионе).

Слово праздник употребляется и в других, близких по смыслу, значениях, как например:

    – праздник противоположность будням – является официальный день отдыха, установленный в связи с каким-то календарным событием;

    –  праздник – это веслое препровождение свободного времени, развлекательные мероприятия (массовые), день какого-либо личного или общественного радостного события;

    –  общее состояние душевного подъема (приподнятое настроение), (бывает в словосочетаниях: “праздник жизни” и прочее).

День Симеона

Пушкинский день России

День русского языка

Праздник топтуна

День создания Главного управления по делам литературы и издательств (Главлит)

День селедки (День флажков)

День рождения электрического утюга

День рисования драконов

  – Идет дождь 6 июня – будет много грибов

  – Шиповник 6 июня пахнет сильнее, чем обычно – примета, которая гласит, что надо ждать дождя

Праздники 6 июня церковные (православные) – День Симеона

Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: «Шиповник цветет – румянец года ведет». Для наших предков шиповник считался символом красоты и молодости, олицетворял собой настоящую любовь.

Существовала очень интересная легенда, повествующая о его происхождении. Так, однажды красивая казачка влюбилась в одного парня, и они решили пожениться. Однако станичный атаман захотел взять девушку в жены, а потому, решил избавиться от ее суженого, отправив его на войну, а саму казачку похитил.

Пленница смогла всеми правдами и неправдами скрыться в ближайшем лесу. Там она покончила жизнь самоубийством от горя, после чего на этом месте вырос красивый куст с нежно-розовыми цветами. Однажды атаман оказался в этом лесу и решил отломить ветку, чтобы поставить ее в воду в своем дворце.

Но дерево в один миг покрылась острыми шипами, и хан разодрал руки в кровь. Это был шиповник, который, как известно, красиво цветет, но покрыт колючками.

На Руси шиповник очень почитали. К нему ходили для того чтобы успокоить душу и избавиться от печальных мыслей. Как только расцветал шиповник, старушки усаживались под ним вместе со своими внуками и рассказывали им сказки.

Считалось, что дети в результате этого избавятся от страхов. Вот такая легенда связана с 6 июня. Но это не все, есть еще и приметы! Естественно, не является секретом тот факт, что очень ценились и целебные свойства шиповника.

С его помощью принято было залечивать раны, чистить кровь, лечить простуду. Среди молодых девушек было распространено поверье о том, что умывание водой, которая была настояна на шиповнике, позволит сохранить молодость и красоту. 6 июня, согласно народному календарю, начинались зеленые или летние святки.

Дома украшали растениями и цветами, на березах завивали венки. Также 6 июня анализировали народные приметы и старались предсказать погоду на ближайшее время.

В церкви 6 июня почитают память Симеона Столпника, чудотворца, который известен тем, что в течение 4 5 лет жил на столбе, расположенном на Дивной горе около Антиохии.

В это время цветут яблони, нужно подкармливать зольной водой растущие лилии. Производится 6 июня раскипировка однолетних растений.

Праздники 6 июня – День русского языка

Россия – многонациональное государство, в котором проживают сотни народностей, говорящих на своих языках. Но языком межнационального общения для всех является русский язык, празднование которого проходит каждый год 6 июня.

Эта дата была выбрана не случайно, ведь в этот день родился величайший русский прозаик и поэт Александр Сергеевич Пушкин, один из создателей литературного русского языка.

Мероприятия, которые проводятся во всех регионах страны, направлены на привлечение внимания к статусу русского языка как культурного достояния.

Он является языком не только великой культуры, служит не только для комфортного общения людей разных национальностей и конфессий.

Его развитие является также и фактором развития культур всех народов, населяющих Россию. Этот праздник отмечают не только в Российской Федерации, но и в ООН. Ведь русский является одним из шести официальных языков Организации Объединенных наций.

Помимо русского языка, это еще и французский, испанский, китайский, арабский и английский, каждый из которых имеет свой день в году.

Праздники июня – события, даты, празднества…

1 июня – праздники, памятные дни и события
   – Международный день защиты детей.
   – День Свободы в Кении. Мадарака -День Свободы в Кении
   – День Северного флота России.
   – День Независимости Самоа. Самоа – независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией.
   – Национальный день Туниса. Национальный день Туниса отмечается с 1955г.
   – День труда. Багамы.
   – День ребенка. Китай.
   – День матери и ребенка. Монголия.
   – День президента. Палау.

2 июня – праздники, памятные дни и события    – День Ботева – всех павших за национальное и социальное овобождение Болгарии. Для каждого болгарина День Ботева, всех павших за национальное и социальное освобождение Болгарии от осмнских поработителей – дата особо чтимая.

   – День республики Италия.

3 июня – праздники, памятные дни и события    – День Намибийских вооруженных сил (с 1994 г.). Намибия.

   – День мелиоратора. Россия
   – День рождения пророка Магомета. Сирия, Марокко, Ливан, Тунис.
   – День памяти конфедератов (Теннеси). США.
   – День войск ПВО. Украина.
   – Праздник Пресвятого Сердца Иисуса (католический).

4 июня – праздники, памятные дни и события    – Международный день детей – жертв агрессии.

   – День Содружества. Ботсвана.
   – Духов день. Дания, Франция, Нидерланды, Германия, Швеция, Венгрия.
   – День образования Республики Ингушетия.
   – День поминовения в Киргизии.
   – День рождения королевы. Новая Зеландия
   – День Семьи. США
   – День Джефферсона Дэвиса. США, Алабама
   – День независимости Королевства Тонга.
   – День Оборонительных сил Финляндии.

5 июня – праздники, памятные дни и события    – Всемирный день окружающей среды.

   – День Конституции – Королевства Дания.
   – День Отца. Дания
   – Июньский праздник. Ирландия.
   – День Благодарения. Колумбия.
   – День освобождения республики Сейшельские Острова. Государство расположенно на 115 островах в западной части Индийского океана на северо-восток от острова Мадагаскар. Двадцать из них обитаемы, здесь живут креолы – 95%, индийцы, китайцы.
   – День Ямайки.

6 июня – праздники, памятные дни и события    – День поминовения. Корея.

   – Пушкинский день России.
   – День эколога. Россия
   – День журналиста. Украина
   – Национальный День Швеции и день шведского флага.

7 июня – праздники, памятные дни и события    – День Республики. Испания.

   – День мучеников. Мальта.
   – День расторжения унии (День провозглашения независимости Норвегии). После поражения Дании в войне с Англией 1807-1814 г.г. Норвегия перестает быть датской провинцией (датско-норвежская уния 1380 г.), и решением антинаполеоновской коалиции передается Швеции. Однако 17 мая 1814 г. Учредительное собрание в Эйдсволле приняло конституцию и провозгласило независимость.

8 июня – праздники, памятные дни и события    – День Республики Карелия

   – Россия – День социального работника.
   – Соломоновы острова – День Темоту.

9 июня – праздники, памятные дни и события    – США, Оклахома – День пожилых.

   – Уганда – День героев.

10 июня – праздники, памятные дни и события    – День Камоэса. Азорские острова.

   – День арабской армии. Иордания.
   – День Португалии.
   – День часов. Япония. Именно в этот день в 671 году во дворце японского императора впервые появились часы.

11 июня – праздники, памятные дни и события 
   – День рождения королевы Австралии.
   – День короля Камехамехи. Гавайские острова.
   – День рождения Принца Хенрика. Дания.
   – Непал День короля.
   – День королевы. Англия.

12 июня – праздники, памятные дни и события
   – День независимости России
   – День мира. Парагвай.
   – День Хельсинки. Финляндия.
   – День победы. Филиппины.
   – День работников легкой промышленности.
   – День памяти Жанны Д’АРК. Франция. Отмечается во второе воскресенье июня.

13 июня – праздники, памятные дни и события    – День поминовения. Киргизия.

   – День памяти жертв коммунистических репрессий. Латвия, Литва, Эстония.
   – День святого Антония. Португалия.
   – Шавуот – еврейский праздник. В этот день принято есть молочную пищу – в память о том, что, когда евреи получили Тору, законы о кошерном мясе и о разделении мясного и молочного были трудны и непривычны для них и они некоторое время ели только молочную пищу.

14 июня – праздники, памятные дни и события    – День матери – Афганистан.

   – День скорби и надежды. Литва. 14 июня 1941 началась массовая депортация жителей Литвы в Сибирь и другие отдаленные районы бывшего СССР.
   – День мира – Парагвай.
   – Flag Day – День национального флага США. В этот день в 1777 году Континентальный Конгресс утвердил звездно-полосатое знамя (Stars and Stripes) в качестве национального флага США. 13 красно-белых полос флага обозначают тринадцать штатов, первоначально объединившихся и создавших в 1776 году США, а число звезд на синем поле полотнища соответствует числу штатов страны. День национального флага США отмечается с 1949 года.
   – День рождения президента Исландии.

15 июня – праздники, памятные дни и события    – День национального спасения в Азербайджане.

   – День Короля Вальдемара II и День Датского флага.
   – День воссоединения (Дания).
   – Южная Корея – День сельского хозяйства.
   – Япония – Фестиваль Санно Мацуи.

16 июня – праздники, памятные дни и события    – Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки.

   – День африканского ребенка.
   – Праздник “Блумсдей” в Ирландии.
   – День молодежи в ЮАР.
   – Гион Матсури – фестиваль в Японии – самый большой фестиваль в Киото. Он на два дня возвращает японцев в IX столетие, когда люди пытались договороится с богами. В эти дни проходит огромный парад плотов и лодок XVII века.

17 июня – праздники, памятные дни и события    – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

   – Румыния – День национальной авиации.
   – США – День Банкер-хилла (Массачусетс).
   – День провозглашения Республики (Исландия).

18 июня – праздники, памятные дни и события    – День флага – Аргентина.

   – День эвакуации в Египте. Отмечается в годовщину ухода британских войск из Египта в 1956 году. Совмещается с древнеегипетским праздником Нила.
   – День конституции на Сейшельских островах.

19 июня – праздники, памятные дни и события    – Алжир – День революции.

   – Кувейт – День независимости.
   – США – День освобождения рабов.
   – США, штат Техас – День эмансипации.
   – Тринидад и Тобаго – День труда.
   – Уругвай – День рождения Хосе Артигаса.
   – День медицинского работника. Отмечается в третье воскресенье июня.
   – День отца (Chichi-no-hi) Китай, Япония отмечают в третье воскресенье июня.
   – День отцов США, Канада. День отцов отмечается в США и Канаде в третье воскресенье июня.

20 июня – праздники, памятные дни и события    – Африка – День беженца.

   – Аргентина – День флага.
   – Сенегал День независимости.
   – США, штат Западная Вирджиния – День Западной Вирджинии.
   – Узбекистан – День суверенитета.
   – Япония – День моря. Общенациональные “праздники стихий” – День моря (Umi-no-hi) и День воздуха (Sora-no-hi) отмечаются и как профессиональные праздники моряков и летчиков.
   – День Святого Духа (православный). День Святого Духа. Второй день Пятидесятницы посвящен по преимуществу Святому Духу и поэтому называется “Духов день”.

21 июня – праздники, памятные дни и события    – Национальный день. Гренландия.

   – Национальный день аборигенов. Канада.
   – День Нью-Хэмпшира. США.
   – Сабантуй. Татарстан.
   – Ысыах – традиционная встреча лета, или якутский Новый год.
   – Фестиваль дракона (Китай). Фестиваль дракона еще называют Праздник “Дуаньу”. Приходится он на пятое число пятого месяца по лунному календарю.

22 июня – праздники, памятные дни и события    – Белоруссия – День общенародной памяти и скорби.

   – Конго – День армии.
   – Россия – День памяти и скорби.
   – Сальвадор – День учителя.
   – Украина – День скорби и памяти жертв войны.
   – Франция – общенациональный Праздник музыки.
   – День летнего солнцестояния. Летний день 22 июня особенный. Он воспринимается астрономами, географами как важное астрономическое и географическое событие, происходящее в Солнечной системе.

В этот день наша планета Земля, совершая движение вокруг солнца и вращаясь вокруг воображаемой оси, в очередной раз заняла по отношению к центральному светилу – Cолнцу такое положение, когда солнечные лучи в Северном полушарии отвесно “падают” на северный тропик и освещают дно самых глубоких колодцев.

Это день начало лета в северном полушарии Земли и начало зимы в южном полушарии. В северном полушарии это самый длинный день в году. В средних широтах долгота дня превышает 16 часов, а за северным полярным кругом солнце не заходит вовсе.
   – Праздник Луны – “Чжунцю” – Китай (15-го числа восьмого месяца по лунному календарю)

23 июня – праздники, памятные дни и события    – Международный олимпийский день. Установлен по решению Международного Олимпийского комитета (МОК). Отмечается ежегодно в разных странах в разные дни.

   – Латвия, Швеция, Финляндия. В ночь с 23 на 24 июня – Праздник Лиго – день летнего солнцестояния.
   – День (рождения) Великого герцога – Люксембург.
   – День провозглашения суверенитета – Молдова.
   – Hari Raya Haji. Сингапур.
   – День победы. Эстония 23 июня 1919 года эстонская армия, численный состав которой достигал 8 000 человек, разгромила в сражении у города Вынну (Цесис) “ландесвер” – немецкую армию из 6 000 солдат, захватившую Ригу и наступавшую на Эстонию.
   – День свободы (1940). Эстония.
   – Ночь и день святого Ханса в Норвегии.

24 июня – праздники, памятные дни и события    – Битва у Карабобо (День Армии). Венесуэла.

   – День святого Жана-Батиста (Иоанна Крестителя), Национальный день Квебека. Канада.
   – Канада, Ньюфаундленд – День открытия.
   – Перу – День индейцев.
   – СНГ – День молодежи.
   – Чувашия – День государственности.
   – Эстония – Янов день.
   – Рождество святого Иоанна Крестителя (католический).

25 июня – праздники, памятные дни и события    – День дружбы, единения славян (проводится на границе трех республик: России, Украины и Белоруссии).

   – Фестиваль дракона. Китай, Тайвань
   – День независимости. Мозамбик
   – День Словенской государственности. Установлен в честь Провозглашения Республики Словении в 1991 г.
   – День таможенной службы. Украина.
   – День изобретателя и рационализатора.
   – День Ивана Купалы (Швеция). Праздник середины лета отмечается в субботу между 20 и 26 июня, а также в пятницу накануне праздника.
             

26 июня – праздники, памятные дни и события    – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиков и их незаконным оборотом.

   – Международный день в поддержку жертв пыток.
   – День борьбы за свободу Южной Африки.
   – День независимости. Мадагаскар.
   – Азала Пуйя. Таиланд.

27 июня – праздники, памятные дни и события    – Всемирный день рыболовства.

   – День независимости Джибути.
   – День национального гимна Канады.
   – День молодежи в России.

28 июня – праздники, памятные дни и события    – День независимости Перу.

   – День рождения Куан Кунга. Тайвань.
   – День Конституции Украины. Действует конституция, принятая в 1996 г.
   – Видовдан. Югославия, Босния.

29 июня – праздники, памятные дни и события    – День Петра и Павла. Венесуэла, Колумбия, Коста-Рика, Мальта, Перу, Рим, Сан-Паулу, Чили (католический).

   – Испания – Винная битва.
   – Сейшельские острова – День независимости.

30 июня – праздники, памятные дни и события    – День армии Гватемалы.

   – День рождения Принцессы Александры. Дания.
   – День независимости (1960). Демократическое Конго. С августа 1964 по октябрь 1971 – Демократическая Республика Конго, в октябре 1971 переименована в Республику Заир, в мае 1997 – вновь Демократическая Республика Конго.
   – Банковский праздник. Сальвадор.
   – День революции. Судан.
   – Хараи. Япония.

Оценка 5 проголосовавших: 4
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here